TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Samuel 3

  Boks Temuan
3:1 Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut; b  Daud kian lama kian kuat, c  sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. d 
Anak-anak lelaki Daud
3:2 Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amnon, e  dari Ahinoam, f  perempuan Yizreel; 3:3 anaknya yang kedua ialah Kileab, dari Abigail g , bekas isteri Nabal, orang Karmel; yang ketiga ialah Absalom, h  anak dari Maakha, anak perempuan Talmai raja Gesur; i  3:4 yang keempat ialah Adonia, j  anak dari Hagit; yang kelima ialah Sefaca, anak Abital; 3:5 dan yang keenam ialah Yitream, dari Egla, isteri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron.
Abner memihak Daud
3:6 Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner k  makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. 3:7 Saul mempunyai gundik l  yang bernama Rizpa; m  dia anak perempuan Aya. Berkatalah Isyboset kepada Abner: "Mengapa kauhampiri gundik ayahku?" 3:8 Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isyboset itu, katanya: "Kepala anjing n  dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul, ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya, dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud, tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan? 3:9 Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi dari pada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan TUHAN dengan bersumpah o  kepadanya, 3:10 yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan takhta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda, dari Dan sampai Bersyeba. p " 3:11 Dan Isyboset tidak dapat lagi menjawab sepatah katapun kepada Abner, karena takutnya kepadanya. 3:12 Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan: "Milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu." 3:13 Jawab Daud: "Baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau, hanya satu hal kuminta dari padamu, yakni engkau tidak akan menghadap aku, kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikhal, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku. q " 3:14 Daud mengirim utusan juga kepada Isyboset, anak Saul, dengan pesan: "Berikanlah isteriku Mikhal, r  yang telah kuperoleh dengan seratus kulit khatan orang Filistin." 3:15 Lalu Isyboset menyuruh mengambil perempuan itu dari pada suaminya, s  yakni Paltiel t  bin Lais. 3:16 Dan suaminya berjalan bersama-sama dengan dia, sambil mengikuti dia dengan menangis sampai ke Bahurim. u  Lalu berkatalah Abner kepadanya: "Ayo, pulanglah." Maka pulanglah ia. 3:17 Sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua v  orang Israel, katanya: "Telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu. 3:18 Maka sekarang bertindaklah, sebab TUHAN sudah berfirman tentang Daud, demikian: Dengan perantaraan hamba-Ku Daud Aku akan menyelamatkan umat-Ku Israel dari tangan orang Filistin w  dan dari tangan semua musuhnya. x " 3:19 Abner berbicara dengan orang Benyamin; pula Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron segala yang sudah dipandang baik oleh orang Israel dan oleh seluruh kaum Benyamin. y  3:20 Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama-sama dua puluh orang, maka Daud mengadakan perjamuan z  bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. 3:21 Berkatalah Abner kepada Daud: "Baiklah aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian a  dengan tuanku dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki b  hatimu." Lalu Daud membiarkan Abner pergi dan berjalanlah ia dengan selamat.
Abner dibunuh oleh Yoab
3:22 Anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerebekan dan mereka membawa pulang jarahan yang banyak. Tetapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron, sebab ia telah dilepasnya pergi dengan selamat. 3:23 Ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukan kepada Yoab, demikian: "Abner bin Ner telah datang kepada raja dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat." 3:24 Kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya: "Apakah yang telah kauperbuat? Abner telah datang kepadamu; mengapa engkau membiarkannya begitu saja? 3:25 Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu. Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kaulakukan." 3:26 Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner, lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sira tanpa diketahui Daud. 3:27 Ketika Abner c  kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam; kemudian ditikamnyalah dia d  di sana pada perutnya, sehingga mati, e  membalas darah Asael, adiknya. 3:28 Ketika hal itu didengar Daud kemudian, berkatalah ia: "Aku dan kerajaanku tidak bersalah f  di hadapan TUHAN sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu. 3:29 Biarlah itu ditanggung g  oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. h  Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, i  yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang atau yang kekurangan makanan." 3:30 Demikianlah Yoab dan Abisai, adiknya, membunuh Abner, karena ia telah membunuh Asael, adik mereka, di Gibeon dalam pertempuran. 3:31 Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia: "Koyakkanlah pakaianmu dan lilitkanlah pada tubuhmu kain kabung j  dan merataplah k  di depan mayat Abner." Raja Daud sendiripun berjalan di belakang usungan mayat. 3:32 Ketika orang menguburkan Abner di Hebron, maka menangislah l  raja dengan suara nyaring pada kubur Abner dan seluruh rakyatpun menangis. 3:33 Karena Abner raja mengucapkan nyanyian ratapan m  ini: "Apakah Abner harus mati seperti orang bebal? 3:34 Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. n  Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana." Dan seluruh rakyat itu makin menangis karena dia. 3:35 Seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan roti selagi hari siang, tetapi Daud bersumpah, katanya: "Kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi o  dari pada itu, jika sebelum matahari terbenam aku mengecap roti p  atau apapun." 3:36 Ketika seluruh rakyat melihat hal itu, mereka menganggap hal itu baik, seperti segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyat. 3:37 Maka tahulah seluruh rakyat dan seluruh Israel pada hari itu, bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukanlah rancangan q  raja. 3:38 Kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya: "Tidak tahukah kamu, bahwa pada hari ini gugur r  seorang pemimpin, seorang besar, di Israel? 3:39 Tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja, sedang orang-orang itu, yakni anak-anak Zeruya, s  melebihi aku t  dalam kekerasan. u  Kiranya TUHAN membalas v  kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya."


TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA