TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Kejadian 28:1--35:29

Konteks
28:1 Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati k  dia serta memesankan kepadanya, katanya: "Janganlah mengambil isteri dari perempuan Kanaan. l  28:2 Bersiaplah, pergilah ke Padan-Aram, m  ke rumah Betuel, n  ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang isteri dari anak-anak Laban, saudara o  ibumu. 28:3 Moga-moga Allah Yang Mahakuasa p  memberkati q  engkau, membuat engkau beranak cucu r  dan membuat engkau menjadi banyak, s  sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. 28:4 Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham 1 , t  kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri u  ini yang kaudiami sebagai orang asing, v  yang telah diberikan Allah kepada Abraham." 28:5 Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah w  Yakub ke Padan-Aram, x  kepada Laban anak Betuel, orang Aram y  itu, saudara Ribka z  ibu Yakub dan Esau. 28:6 Ketika Esau melihat, bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan-Aram untuk mengambil isteri dari situ--pada waktu ia memberkatinya ia telah memesankan kepada Yakub: "Janganlah ambil isteri dari antara perempuan a  Kanaan" -- 28:7 dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya, dan pergi ke Padan-Aram, 28:8 maka Esaupun menyadari, bahwa perempuan b  Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak, c  ayahnya. 28:9 Sebab itu ia pergi kepada Ismael d  dan mengambil Mahalat menjadi isterinya, di samping kedua isterinya yang telah ada. e  Mahalat adalah anak Ismael anak Abraham, adik Nebayot. f 
Mimpi Yakub di Betel
28:10 Maka Yakub berangkat dari Bersyeba g  dan pergi ke Haran. h  28:11 Ia sampai di suatu tempat, i  dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, j  lalu membaringkan dirinya di tempat itu. 28:12 Maka bermimpilah k  ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah 2  turun naik di tangga l  itu. 28:13 Berdirilah TUHAN m  di sampingnya 3  dan berfirman: "Akulah TUHAN, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak; n  tanah o  tempat engkau berbaring p  ini akan Kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. 28:14 Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau q  akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan, r  dan olehmu serta keturunanmu s  semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 28:15 Sesungguhnya Aku menyertai engkau t  dan Aku akan melindungi engkau, u  v  ke manapun engkau pergi, w  dan Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, x  sebab Aku tidak akan meninggalkan engkau, y  melainkan tetap melakukan apa yang Kujanjikan kepadamu. z  a " 28:16 Ketika Yakub bangun dari tidurnya, b  berkatalah ia: "Sesungguhnya TUHAN ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." 28:17 Ia takut dan berkata: "Alangkah dahsyatnya tempat ini. c  Ini tidak lain dari rumah Allah, d  ini pintu gerbang sorga." 28:18 Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala e  dan mendirikan itu menjadi tugu f  dan menuang minyak ke atasnya. g  28:19 Ia menamai tempat itu Betel 4 ; h  dahulu nama kota itu Lus. i  28:20 Lalu bernazarlah j  Yakub: "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku k  di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, l  28:21 sehingga aku selamat m  kembali ke rumah ayahku, n  maka TUHAN akan menjadi Allahku. o  28:22 Dan batu yang kudirikan sebagai tugu p  ini akan menjadi rumah Allah. q  Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan sepersepuluh r  kepada-Mu."
Yakub di rumah Laban
29:1 Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. s  29:2 Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada tiga kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya, sebab dari sumur t  itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu u  penutup sumur itu besar; 29:3 dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan v  batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba w  itu diberi minum; kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. 29:4 Bertanyalah Yakub kepada mereka: "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? x " Jawab mereka: "Kami ini dari Haran. y " 29:5 Lagi katanya kepada mereka: "Kenalkah kamu Laban 5 , cucu z  Nahor?" Jawab mereka: "Kami kenal." 29:6 Selanjutnya katanya kepada mereka: "Selamatkah ia?" Jawab mereka: "Selamat! Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, a  dengan kambing dombanya. b " 29:7 Lalu kata Yakub: "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak; berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." 29:8 Tetapi jawab mereka: "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul; barulah batu c  itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum d  kambing domba kami." 29:9 Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba e  ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. 29:10 Ketika Yakub melihat Rahel, f  anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu g  itu dari mulut sumur, dan memberi minum h  kambing domba i  itu. 29:11 Kemudian Yakub mencium j  Rahel serta menangis dengan suara keras. k  29:12 Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel, bahwa ia sanak saudara l  ayah Rahel, dan anak Ribka. m  Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. n  29:13 Segera sesudah Laban o  mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap p  dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. 29:14 Kata Laban kepadanya: "Sesungguhnya engkau sedarah sedaging q  dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. 29:15 Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub: "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, r  engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. s " 29:16 Laban mempunyai dua anak perempuan; yang lebih tua namanya Lea t  dan yang lebih muda namanya Rahel. u  29:17 Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel v  itu elok sikapnya dan cantik w  parasnya. 29:18 Yakub cinta kepada Rahel, x  sebab itu ia berkata: "Aku mau bekerja padamu tujuh tahun lamanya untuk mendapat Rahel, y  anakmu yang lebih muda itu." 29:19 Sahut Laban: "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu dari pada kepada orang lain; maka tinggallah padaku." 29:20 Jadi bekerjalah Yakub tujuh tahun lamanya untuk mendapat Rahel z  itu, tetapi yang tujuh tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. a  29:21 Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban: "Berikanlah kepadaku bakal isteriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. b " 29:22 Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu, dan mengadakan perjamuan. c  29:23 Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, d  anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakubpun menghampiri dia. 29:24 Lagipula Laban memberikan Zilpa, e  budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya. f  29:25 Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea! Lalu berkatalah Yakub kepada Laban: "Apakah yang kauperbuat terhadap aku g  ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku 6 ? h " 29:26 Jawab Laban: "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu dari pada kakaknya. i  29:27 Genapilah dahulu tujuh hari perkawinanmu j  dengan anakku ini; kemudian anakku yang lainpun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku tujuh tahun k  lagi." 29:28 Maka Yakub berbuat demikian; ia menggenapi ketujuh hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi isterinya 7 . l  29:29 Lagipula Laban memberikan Bilha, m  budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya. n  29:30 Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel dari pada kepada Lea. o  Demikianlah ia bekerja pula pada Laban tujuh tahun p  lagi.
Anak-anak Yakub
29:31 Ketika TUHAN melihat, bahwa Lea tidak dicintai 8 , q  dibuka-Nyalah kandungannya, r  tetapi Rahel mandul. 29:32 Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, s  dan menamainya Ruben, t  sebab katanya: "Sesungguhnya TUHAN telah memperhatikan kesengsaraanku; u  sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku." 29:33 Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata: "Sesungguhnya, TUHAN telah mendengar, bahwa aku tidak dicintai, v  lalu diberikan-Nya pula anak ini kepadaku." Maka ia menamai anak itu Simeon. w  29:34 Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata: "Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, x  karena aku telah melahirkan tiga anak laki-laki baginya." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. y  29:35 Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata: "Sekali ini aku akan bersyukur kepada TUHAN." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. z  Sesudah itu ia tidak melahirkan a  lagi. 30:1 Ketika dilihat Rahel, bahwa ia tidak melahirkan anak b  bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya c  itu, lalu berkata kepada Yakub: "Berikanlah kepadaku anak 9 ; kalau tidak, aku akan mati 10 ." 30:2 Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata: "Akukah pengganti Allah, d  yang telah menghalangi engkau mengandung? e " 30:3 Kata Rahel: "Ini Bilha, f  budakku perempuan, g  hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia akupun mempunyai keturunan. h " 30:4 Maka diberikannyalah Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi isterinya i  dan Yakub menghampiri budak j  itu. 30:5 Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. 30:6 Berkatalah Rahel: "Allah telah memberikan keadilan k  kepadaku, juga telah didengarkan-Nya permohonanku dan diberikan-Nya kepadaku seorang anak laki-laki. l " Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. m  30:7 Mengandung pulalah Bilha, n  budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. 30:8 Berkatalah Rahel: "Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan akupun menang. o " Maka ia menamai anak itu Naftali. p  30:9 Ketika dilihat Lea, q  bahwa ia tidak melahirkan lagi, r  diambilnyalah Zilpa, s  budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi isterinya. t  30:10 Dan Zilpa, u  budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. 30:11 Berkatalah Lea: "Mujur telah datang." Maka ia menamai anak itu Gad. v  30:12 Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. 30:13 Berkatalah Lea: "Aku ini berbahagia! Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku w  berbahagia. x " Maka ia menamai anak itu Asyer. y  30:14 Ketika Ruben pada musim z  menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinyalah di padang buah dudaim, a  lalu dibawanya kepada Lea, ibunya. Kata Rahel kepada Lea: "Berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu." 30:15 Jawab Lea kepadanya: "Apakah belum cukup b  bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim c  anakku?" Kata Rahel: "Kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu." 30:16 Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya, sambil berkata: "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim d  anakku." Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. 30:17 Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. e  Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. 30:18 Lalu kata Lea: "Allah telah memberi upahku 11 , karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. f " Maka ia menamai anak itu Isakhar. g  30:19 Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. 30:20 Berkatalah Lea: "Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku; sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama h  dengan aku, karena aku telah melahirkan enam orang anak laki-laki baginya." Maka ia menamai anak itu Zebulon. i  30:21 Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. j  30:22 Lalu ingatlah Allah akan Rahel; k  Allah mendengarkan permohonannya l  serta membuka kandungannya. m  30:23 Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. n  Berkatalah ia: "Allah telah menghapuskan aibku. o " 30:24 Maka ia menamai anak itu Yusuf, p  sambil berkata: "Mudah-mudahan TUHAN menambah seorang anak laki-laki q  lagi bagiku."
Yakub memperoleh ternak
30:25 Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban: "Izinkanlah aku pergi, r  supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. s  30:26 Berikanlah isteri-isteriku dan anak-anakku, yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, t  supaya aku pulang, sebab engkau tahu, betapa keras aku bekerja padamu." 30:27 Tetapi Laban berkata kepadanya: "Sekiranya aku mendapat kasihmu! u  Telah nyata v  kepadaku, bahwa TUHAN memberkati aku karena engkau. w " 30:28 Lagi katanya: "Tentukanlah upahmu x  yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." 30:29 Sahut Yakub kepadanya: "Engkau sendiri tahu, bagaimana aku bekerja padamu, y  dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku, z  30:30 sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan TUHAN telah memberkati engkau sejak aku berada di sini; a  jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? b " 30:31 Kata Laban: "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub: "Tidak usah kauberikan apa-apa kepadaku; aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku: 30:32 Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing c  dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang; segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. d  30:33 Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari, apabila engkau datang memeriksa upahku: Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam e  di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri f  olehku." 30:34 Kemudian kata Laban: "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." 30:35 Lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam g  di antara domba-domba, dan diserahkannyalah semuanya itu kepada anak-anaknya h  untuk dijaga. 30:36 Kemudian Laban menentukan jarak tiga hari perjalanan i  jauhnya antara dia dan Yakub, maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. 30:37 Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam j  dan pohon berangan, k  dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang, sampai yang putihnya l  kelihatan. 30:38 Ia meletakkan dahan-dahan m  yang dikupasnya itu dalam palungan, n  dalam tempat minum, ke mana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin o  pada waktu datang minum. 30:39 Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan p  itu, maka anaknya bercoreng-coreng 12 , berbintik-bintik q  dan berbelang-belang. 30:40 Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam r  di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. 30:41 Dan setiap kali, apabila berkelamin s  kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan t  itu. 30:42 Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. u  30:43 Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. v 
Yakub lari meninggalkan Laban
31:1 Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak w  Laban berkata demikian: "Yakub telah mengambil segala harta milik ayah x  kita dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya." 31:2 Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban, bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah y  kepadanya. 31:3 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Yakub: "Pulanglah z  ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan Aku akan menyertai engkau. a " 31:4 Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya, 31:5 lalu ia berkata kepada mereka: "Telah kulihat dari muka ayahmu, b  bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah c  kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. d  31:6 Juga kamu sendiri tahu, bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku e  pada ayahmu. 31:7 Tetapi ayahmu telah berlaku curang f  kepadaku dan telah sepuluh kali g  mengubah upahku, h  tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat i  kepadaku. 31:8 Apabila ia berkata: yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, j  maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik; dan apabila ia berkata: yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. 31:9 Demikianlah Allah mengambil ternak k  ayahmu dan memberikannya kepadaku. l  31:10 Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi m  dan melihat, bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. 31:11 Dan Malaikat Allah n  berfirman kepadaku dalam mimpi o  itu: Yakub! Jawabku: Ya Tuhan! p  31:12 Lalu Ia berfirman: Angkatlah mukamu dan lihatlah, bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik q  dan berbelang-belang, sebab telah Kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. r  31:13 Akulah Allah yang di Betel s  itu, di mana engkau mengurapi tugu, t  dan di mana engkau bernazar u  kepada-Ku; maka sekarang, bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri v  sanak saudaramu." 31:14 Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya: "Bukankah tidak ada lagi bagian w  atau warisan kami dalam rumah ayah kami? 31:15 Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing, x  karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya y  sama sekali. 31:16 Tetapi segala kekayaan, yang telah diambil Allah dari ayah kami, adalah milik kami dan anak-anak kami; z  maka sekarang, perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu." 31:17 Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan isteri-isterinya a  ke atas unta, b  31:18 digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, c  yakni ternak kepunyaannya, yang telah diperolehnya di Padan-Aram, d  dengan maksud pergi kepada Ishak, e  ayahnya, ke tanah Kanaan. f  31:19 Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. g  Ketika itulah Rahel mencuri terafim h  ayahnya 13 . 31:20 Dan Yakub mengakali i  Laban, orang Aram j  itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya, bahwa ia mau lari. k  31:21 Demikianlah ia lari l  dengan segala harta miliknya. Ia berangkat, menyeberangi sungai Efrat m  dan berjalan menuju pegunungan Gilead. n 
Laban mengejar Yakub
31:22 Ketika pada hari ketiga o  dikabarkan kepada Laban, bahwa Yakub telah lari, p  31:23 dibawanyalah sanak saudaranya q  bersama-sama, r  dikejarnya Yakub tujuh hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. s  31:24 Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram t  itu, serta berfirman kepadanya: u  "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah katapun. v " 31:25 Ketika Laban sampai kepada Yakub, --Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan, w  juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead-- 31:26 berkatalah Laban kepada Yakub: "Apakah yang kauperbuat x  ini, maka engkau mengakali aku y  dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan? z  31:27 Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, a  supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana b  dan kecapi? c  31:28 Lagipula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. d  Memang bodoh perbuatanmu itu. 31:29 Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat e  kepadamu, tetapi Allah ayahmu f  telah berfirman kepadaku tadi malam: Jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah katapun. g  31:30 Maka sekarang, kalau memang engkau harus pergi, semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, h  mengapa engkau mencuri i  dewa-dewaku? j " 31:31 Lalu Yakub menjawab Laban: "Aku takut, karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas k  anak-anakmu itu dari padaku. 31:32 Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. l  Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu." Sebab Yakub tidak tahu, bahwa Rahel yang mencuri terafim m  itu. 31:33 Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea n  dan ke dalam kemah kedua budak perempuan o  itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. p  Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. 31:34 Tetapi Rahel telah mengambil terafim q  itu dan memasukkannya ke dalam pelana r  untanya, dan duduk di atasnya. Laban menggeledah s  seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. 31:35 Lalu kata Rahel kepada ayahnya: "Janganlah bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, t  sebab aku sedang haid. u " Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. v  31:36 Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban: "Apakah kesalahanku, apakah dosaku, w  maka engkau memburu aku sehebat x  itu? 31:37 Engkau telah menggeledah segala barangku, sekarang apakah yang kautemui dari segala barang rumahmu? y  Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, z  supaya mereka mengadili antara kita berdua. a  31:38 Selama dua puluh tahun b  ini aku bersama-sama dengan engkau; domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran c  dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. 31:39 Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu, aku sendiri yang menggantinya; yang dicuri d  orang, baik waktu siang, baik waktu malam, e  selalu engkau tuntut dari padaku. 31:40 Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku f  jauh dari pada tertidur. 31:41 Selama dua puluh tahun g  ini aku di rumahmu; aku telah bekerja padamu empat belas tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu h  dan enam tahun untuk mendapat ternakmu, i  dan engkau telah sepuluh kali j  mengubah upahku. k  31:42 Seandainya Allah ayahku, l  Allah Abraham m  dan Yang Disegani oleh Ishak n  tidak menyertai aku, o  tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa; tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku p  telah diperhatikan Allah dan Ia telah menjatuhkan putusan q  tadi malam."
Perjanjian antara Yakub dan Laban
31:43 Lalu Laban menjawab Yakub: "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku, r  bahkan segala yang kaulihat di sini adalah milikku; jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? 31:44 Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, s  aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. t " 31:45 Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. u  31:46 Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya: "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, v  lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. 31:47 Laban menamai timbunan batu itu Yegar-Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. w  31:48 Lalu kata Laban: "Timbunan batu x  inilah pada hari ini y  menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed, 31:49 dan juga Mizpa, z  sebab katanya: "TUHAN kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan. 31:50 Jika engkau mengaibkan a  anak-anakku, dan jika engkau mengambil isteri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi b  antara aku dan engkau. c " 31:51 Selanjutnya kata Laban kepada Yakub: "Inilah timbunan batu, d  dan inilah tugu e  yang kudirikan antara aku dan engkau-- 31:52 timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian, f  bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu g  ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkaupun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku, dengan berniat jahat. h  31:53 Allah Abraham i  dan Allah Nahor, j  Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. k " Lalu Yakub bersumpah l  demi Yang Disegani oleh Ishak, m  ayahnya. 31:54 Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan n  di gunung itu. Ia mengundang makan o  sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. 31:55 Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya p  serta memberkati q  mereka, kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. r 
Yakub takut bertemu dengan Esau
32:1 Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah s  dengan dia 14 . 32:2 Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia: "Ini bala tentara Allah. t " Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. u  32:3 Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya v  berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, w  kakaknya, ke tanah Seir, x  daerah Edom. y  32:4 Ia memerintahkan kepada mereka: "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, z  kepada Esau: Beginilah kata hambamu a  Yakub: Aku telah tinggal pada Laban b  sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. 32:5 Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, c  dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, d  supaya aku mendapat kasihmu. e " 32:6 Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata: "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan iapun sedang di jalan menemui engkau, diiringi f  oleh empat ratus orang." 32:7 Lalu sangat takutlah g  Yakub dan merasa sesak hati; h  maka dibaginyalah i  orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi dua pasukan. 32:8 Sebab pikirnya: "Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput." 32:9 Kemudian berkatalah Yakub: "Ya Allah nenekku Abraham 15  j  dan Allah ayahku Ishak, k  ya TUHAN, yang telah berfirman kepadaku: Pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan Aku akan berbuat baik kepadamu l -- 32:10 sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan m  yang Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku n  ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. o  32:11 Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut p  kepadanya, jangan-jangan ia datang membunuh aku, q  juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. r  32:12 Bukankah Engkau telah berfirman: Tentu Aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir s  di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. t " 32:13 Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan u  untuk Esau, kakaknya, 32:14 yaitu dua ratus kambing betina dan dua puluh kambing jantan, dua ratus domba betina dan dua puluh domba jantan, v  32:15 tiga puluh unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, empat puluh lembu betina dan sepuluh lembu jantan, dua puluh keledai betina dan sepuluh keledai jantan. w  32:16 Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka: "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan x  yang satu dengan kumpulan yang lain." 32:17 Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka: "Apabila Esau, kakakku, bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu: Siapakah tuanmu? dan ke manakah engkau pergi? dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? -- 32:18 jawablah: milik hambamu y  Yakub; inilah persembahan z  yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiripun ada di belakang kami." 32:19 Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu, katanya: "Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia; 32:20 dan kamu harus mengatakan juga: Hambamu a  Yakub sendiri ada di belakang kami." Sebab pikir Yakub: "Baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan b  yang diantarkan lebih dahulu, c  kemudian barulah aku akan melihat mukanya; mungkin ia akan menerima aku d  dengan baik." 32:21 Jadi persembahan e  itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya.
Pergumulan Yakub dengan Allah
32:22 Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua isterinya, kedua budaknya perempuan dan kesebelas anaknya, f  dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. g  32:23 Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. h  32:24 Lalu tinggallah Yakub seorang diri. i  Dan seorang laki-laki j  bergulat dengan dia 16  sampai fajar menyingsing. 32:25 Ketika orang itu melihat, bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha k  Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, ketika ia bergulat dengan orang itu. 32:26 Lalu kata orang itu: "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub: "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. l " 32:27 Bertanyalah orang itu kepadanya: "Siapakah namamu?" Sahutnya: "Yakub. m " 32:28 Lalu kata orang itu: "Namamu n  tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel 17 , o  sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. p " 32:29 Bertanyalah Yakub: "Katakanlah juga namamu. q " Tetapi sahutnya: "Mengapa engkau menanyakan namaku? r " Lalu diberkatinyalah s  Yakub di situ 18 . 32:30 Yakub menamai tempat itu Pniel, sebab katanya: "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, t  tetapi nyawaku tertolong!" 32:31 Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Pniel; u  dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. 32:32 Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, v  karena Dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub, pada otot pangkal pahanya.
Yakub berbaik kembali dengan Esau
33:1 Yakubpun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh empat ratus orang. w  Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. x  33:2 Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak y  mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf z  di belakang sekali. 33:3 Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah a  tujuh kali, b  hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. 33:4 Tetapi Esau c  berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, d  lalu bertangis-tangisanlah e  mereka 19 . 33:5 Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya: "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub: "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. f " 33:6 Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, g  lalu mereka sujud. h  33:7 Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, i  dan merekapun sujud. j  Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, k  dan mereka juga sujud. 33:8 Berkatalah Esau: "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan, yang telah bertemu l  dengan aku tadi?" Jawabnya: "Untuk mendapat kasih tuanku. m " 33:9 Tetapi kata Esau: "Aku mempunyai banyak, n  adikku; peganglah apa yang ada padamu." 33:10 Tetapi kata Yakub: "Janganlah kiranya demikian; jikalau aku telah mendapat kasihmu, o  terimalah persembahanku p  ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, q  dan engkaupun berkenan r  menyambut aku. 33:11 Terimalah kiranya pemberian s  tanda salamku ini, yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku t  dan akupun mempunyai segala-galanya. u " Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau, sehingga diterimanya. v  33:12 Kata Esau: "Baiklah kita berangkat berjalan terus; aku akan menyertai engkau." 33:13 Tetapi Yakub berkata kepadanya: "Tuanku w  maklum, bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui, x  jika diburu-buru, satu hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. 33:14 Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan, y  yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada tuanku di Seir. z " 33:15 Lalu kata Esau: "Kalau begitu, baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi Yakub berkata: "Tidak usah demikian! Biarlah aku mendapat kasih tuanku a  saja." 33:16 Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. b  33:17 Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, c  lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. 33:18 Dalam perjalanannya dari Padan-Aram d  sampailah Yakub dengan selamat ke Sikhem, e  di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. 33:19 Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, f  bapa Sikhem, g  sebidang tanah, h  tempat ia memasang kemahnya, i  dengan harga seratus kesita. 33:20 Ia mendirikan mezbah j  di situ dan dinamainya itu: "Allah Israel ialah Allah."
Dina dan Sikhem
34:1 Pada suatu kali pergilah Dina, k  anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu 20 . 34:2 Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikhem, l  anak Hemor, m  orang Hewi, n  raja negeri itu, lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya 21 . o  34:3 Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, p  anak Yakub; q  ia cinta r  kepada gadis itu, lalu menenangkan hati s  gadis itu. 34:4 Sebab itu berkatalah Sikhem kepada Hemor, ayahnya: "Ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi isteriku. t " 34:5 Kedengaranlah kepada Yakub, bahwa Sikhem mencemari u  Dina. Tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya, jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. 34:6 Lalu Hemor ayah Sikhem, pergi mendapatkan Yakub v  untuk berbicara dengan dia. 34:7 Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu orang-orang ini sakit hati 22  w  dan sangat marah x  karena Sikhem telah berbuat noda di antara orang Israel y  dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. z  34:8 Berbicaralah Hemor kepada mereka itu: "Hati Sikhem anakku mengingini anakmu; kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi isterinya a  34:9 dan biarlah kita ambil-mengambil: berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami dan ambillah b  gadis-gadis kami. 34:10 Tinggallah pada kami: c  negeri ini terbuka untuk kamu; d  tinggallah di sini, jalanilah e  negeri ini dengan bebas, dan menetaplah di sini. f " 34:11 Lalu Sikhem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya: "Biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, g  aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta; 34:12 walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran h  dan uang mahar seberapa banyakpun, aku akan memberikan apa yang kamu minta; tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi isteriku." 34:13 Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikhem dan Hemor, ayahnya, dengan tipu muslihat. i  Karena Sikhem telah mencemari j  Dina, adik mereka itu, 34:14 berkatalah mereka kepada kedua orang itu: "Kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, k  sebab hal itu aib bagi kami. 34:15 Hanyalah dengan syarat l  ini kami dapat menyetujui permintaanmu: kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat 23 , m  34:16 barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu; n  maka kami akan tinggal padamu, dan kita akan menjadi satu bangsa. o  34:17 Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu, lalu pergi." 34:18 Lalu Hemor dan Sikhem, anak Hemor, menyetujui usul mereka. 34:19 Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak p  Yakub, lagipula ia seorang yang paling dihormati q  di antara seluruh kaum keluarganya. 34:20 Lalu pergilah Hemor dan Sikhem, anaknya itu, ke pintu gerbang kota r  mereka dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu: 34:21 "Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita, biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya s  dengan bebas; bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi isteri kita dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita t  kepada mereka. 34:22 Namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat u  seperti mereka bersunat. 34:23 Ternak mereka, harta benda mereka dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? v  Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. w " 34:24 Maka usul Hemor dan Sikhem, anaknya itu, didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota x  itu, lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. 34:25 Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, y  datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon z  dan Lewi, a  kakak-kakak Dina, setelah masing-masing mengambil pedangnya, b  menyerang kota c  itu 24  dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. d  34:26 Juga Hemor dan Sikhem, anaknya, dibunuh mereka dengan mata pedang, e  dan mereka mengambil Dina f  dari rumah Sikhem, lalu pergi. 34:27 Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota g  itu, karena adik mereka telah dicemari. h  34:28 Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya i  dan segala yang di dalam dan di luar j  kota itu dibawa mereka; 34:29 segala kekayaannya, semua anaknya k  dan perempuannya ditawan dan dijarah l  mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. m  34:30 Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi: "Kamu telah mencelakakan n  aku dengan membusukkan o  namaku kepada penduduk negeri ini, p  kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya; q  apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." 34:31 Tetapi jawab mereka: "Mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal! r "
Yakub di Betel untuk kedua kalinya
35:1 Allah berfirman kepada Yakub: "Bersiaplah, pergilah ke Betel, s  tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah t  bagi Allah, u  yang telah menampakkan diri kepadamu, v  ketika engkau lari dari Esau, w  kakakmu." 35:2 Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya x  dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia: "Jauhkanlah dewa-dewa asing 25  y  yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. z  35:3 Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel; aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, a  yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku b  dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. c " 35:4 Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga d  mereka, lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar e  yang dekat Sikhem. f  35:5 Sesudah itu berangkatlah mereka. Dan kedahsyatan yang dari Allah g  meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. h  35:6 Lalu sampailah Yakub ke Lus i  yang di tanah Kanaan j --yaitu Betel--,ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. 35:7 Didirikannyalah mezbah k  di situ, dan dinamainyalah tempat itu El-Betel, l  karena Allah telah menyatakan diri kepadanya m  di situ, ketika ia lari terhadap kakaknya. n  35:8 Ketika Debora, inang pengasuh o  Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel p  di bawah pohon besar, q  yang dinamai orang: Pohon Besar Penangisan. 35:9 Setelah Yakub datang dari Padan-Aram, r  maka Allah menampakkan diri pula kepadanya 26  dan memberkati dia. s  35:10 Firman Allah kepadanya: "Namamu Yakub; dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, t  itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. 35:11 Lagi firman Allah kepadanya: "Akulah Allah Yang Mahakuasa. u  Beranakcuculah dan bertambah banyak; v  satu bangsa, w  bahkan sekumpulan bangsa-bangsa, akan terjadi dari padamu dan raja-raja akan berasal dari padamu. x  35:12 Dan negeri ini yang telah Kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, akan Kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. y " z  35:13 Lalu naiklah a  Allah meninggalkan Yakub dari tempat Ia berfirman kepadanya. 35:14 Kemudian Yakub mendirikan tugu b  di tempat itu, yakni tugu batu; ia mempersembahkan korban curahan c  dan menuangkan minyak di atasnya. d  35:15 Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya "Betel e ".
Kelahiran Benyamin -- Rahel mati
35:16 Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, f  bersalinlah Rahel, g  dan bersalinnya itu sangat sukar. 35:17 Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan h  kepadanya: "Janganlah takut, sekali inipun anak laki-laki i  yang kaudapat." 35:18 Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas--sebab ia mati kemudian--diberikannyalah nama Ben-oni j  kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin 27 . k  35:19 Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, l  yaitu Betlehem. m  35:20 Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya; itulah tugu kubur n  Rahel sampai sekarang. o  35:21 Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal-Eder. p  35:22 Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben 28  sampai tidur dengan Bilha, q  gundik r  ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel.
Anak-anak Yakub -- Ishak mati
(35-22b) Adapun anak-anak lelaki Yakub dua belas orang jumlahnya. 35:23 Anak-anak Lea s  ialah Ruben, anak sulung t  Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, u  Isakhar dan Zebulon. v  35:24 Anak-anak Rahel ialah Yusuf w  dan Benyamin. x  35:25 Dan anak-anak Bilha, y  budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naftali. z  35:26 Dan anak-anak Zilpa, a  budak perempuan Lea ialah Gad b  dan Asyer. c  Itulah anak-anak lelaki Yakub, d  yang dilahirkan baginya di Padan-Aram. e  35:27 Lalu sampailah Yakub kepada Ishak, f  ayahnya, di Mamre g  dekat Kiryat-Arba h --itulah Hebron i --tempat Abraham dan Ishak tinggal j  sebagai orang asing. 35:28 Adapun umur Ishak seratus delapan puluh tahun. k  35:29 Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya; l  ia tua dan suntuk umur, m  maka Esau dan Yakub, anak-anaknya itu, menguburkan dia. n 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[28:4]  1 Full Life : BERKAT YANG UNTUK ABRAHAM.

Nas : Kej 28:4

Berkat yang diberikan kepada Abraham adalah tanah itu, "sehingga engkau memiliki negeri ini yang kaudiami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham." Perhatikan bahwa ketika Paulus menerapkan hal ini kepada orang percaya PB ("keturunan Abraham," Gal 3:29), ia melakukannya berkaitan dengan berkat-berkat yang rohani dan bukan yang materiel -- khususnya, janji Roh oleh iman (Gal 3:14).

[28:12]  2 Full Life : MALAIKAT-MALAIKAT ALLAH.

Nas : Kej 28:12

Penglihatan dari para malaikat memberi kesan bahwa mereka memainkan peranan penting dalam perlindungan dan bimbingan umat Allah. Di bawah perjanjian yang baru, para malaikat juga aktif dalam kehidupan orang percaya

(lihat cat. --> Kej 24:40).

[atau ref. Kej 24:40]

[28:13]  3 Full Life : BERDIRILAH TUHAN DI SAMPINGNYA

Nas : Kej 28:13-15

(versi Inggris NIV -- di atasnya). Allah menampakkan diri kepada Yakub dengan berita bahwa berkat yang dijanjikan kepada Abraham akan disalurkan melalui dirinya (bd. Kej 12:3; 13:14-17). Dengan berkat ini datang pula janji akan kehadiran, bimbingan, dan perlindungan Allah.

[28:19]  4 Full Life : BETEL.

Nas : Kej 28:19

"Betel" berarti "rumah Allah" dan dapat melambangkan setiap tempat di mana Allah hadir secara khusus.

[29:5]  5 Full Life : LABAN.

Nas : Kej 29:5

Laban adalah paman Yakub. Yakub sedang mencari keluarga ibunya di dekat Haran (ayat Kej 29:10; bd. Kej 24:15,50).

[29:25]  6 Full Life : MENGAPA ENGKAU MENIPU AKU?

Nas : Kej 29:25

Mungkin Allah mengizinkan Yakub ditipu oleh Laban dan Lea untuk menghukum dan menyadarkannya akan kejahatan dan derita yang disebabkannya ketika menipu ayah dan kakaknya sendiri (bd. pasal Kej 27:1-46). Kita harus mengerti bahwa sekalipun Allah mengampuni kita untuk suatu dosa tertentu dan memulihkan kita, pada saat yang bersamaan Ia mungkin menghukum kita untuk dosa tersebut (lih. 2Sam 12:7-14). Prinsip Allah tetap sama, "Jangan sesat! ... apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya" (Gal 6:7; bd. Ams 22:8; Hos 8:7; 10:12-13).

[29:28]  7 Full Life : LABAN MEMBERIKAN KEPADANYA RAHEL, ANAKNYA ITU, MENJADI ISTERINYA.

Nas : Kej 29:28

Pernikahan Yakub dengan dua orang bersaudara bertentangan dengan peraturan ciptaan Allah bahwa pernikahan hanya boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan

(lihat cat. --> Kej 2:24;

[atau ref. Kej 2:24]

bd. Kel 20:17; Ul 5:21). Kemudian, di dalam Hukum Musa, Allah secara khusus melarang bentuk pernikahan Yakub (Im 18:18). PB memandang monogami (satu istri dan satu suami) sebagai satu-satunya bentuk pernikahan yang sah (Mat 19:4-6; Mr 10:4-9). Allah mungkin membiarkan poligami dalam PL karena mereka tidak memahami sepenuhnya kehendak Allah mengenai pernikahan dan karena hati mereka keras. Berbagai dampak buruk dari poligami digambarkan dalam ayat Kej 29:30; 30:1; 35:22; 1Raj 11:1-12.

[29:31]  8 Full Life : TUHAN MELIHAT, BAHWA LEA TIDAK DICINTAI.

Nas : Kej 29:31

Allah mengizinkan Lea mempunyai anak. Dari Lea lahirlah Yehuda, dan dari keturunan Yehuda lahirlah Kristus (Mat 1:3,16). Sering kali Allah berada di pihak orang yang ditindas atau diperlakukan tidak adil (bd. Mazm 9:19; 22:25; Luk 4:18). Ketidakadilan tidak dapat diterima oleh Allah, khususnya antara umat perjanjian-Nya

(lihat cat. --> Kol 3:25).

[atau ref. Kol 3:25]

[30:1]  9 Full Life : BERIKANLAH KEPADAKU ANAK.

Nas : Kej 30:1-24

Ayat-ayat ini mencatat terbentuknya keluarga Yakub, para pendiri suku-suku Israel. Kisah ini menunjukkan bahwa Allah bekerja untuk mencapai tujuan akhir-Nya kendatipun kelemahan, pergumulan, dan kesalahan dalam keluarga Yakub.

[30:1]  10 Full Life : KALAU TIDAK, AKU AKAN MATI.

Nas : Kej 30:1

Di daerah Timur Dekat, seorang wanita yang tidak mempunyai anak dipandang hina (bd. Kej 16:2; 30:2); karena itulah ucapan Rahel yang putus asa.

[30:18]  11 Full Life : ALLAH TELAH MEMBERI UPAHKU.

Nas : Kej 30:18

Pernyataan Lea bahwa Allah telah memberinya upah karena telah memberikan budaknya kepada Yakub mencerminkan perasaannya sendiri dan bukan sikap Allah. Kisah ini hanya menyampaikan perkataan oleh Lea. Allah membiarkan situasi ini untuk sesaat dan bekerja melalui pernikahan Yakub

(lihat cat. --> Kej 29:28).

[atau ref. Kej 29:28]

[30:39]  12 Full Life : ANAKNYA BERCORENG-CORENG.

Nas : Kej 30:39

Proses perkembangbiakan ternak itu tidak dipengaruhi oleh ranting-ranting pohon, tetapi oleh campur tangan Allah. Yakub sendiri mengakui pekerjaan Allah dalam menambah jumlah ternaknya (Kej 31:7-9).

[31:19]  13 Full Life : RAHEL MENCURI TERAFIM AYAHNYA.

Nas : Kej 31:19

Rahel mencuri patung dewa-dewa keluarganya lalu berdusta supaya dapat terus memilikinya (ayat Kej 31:34-35). Berbagai penemuan arkeologis di wilayah itu menunjukkan bahwa memiliki patung-patung tersebut dianggap memastikan perolehan dua bagian warisan ketika sang ayah meninggal. Rahel dan Lea merasa ditipu karena tidak menerima warisan mereka (ayat Kej 31:15). Jadi, Rahel mengambil patung-patung itu bukan untuk dipuja, tetapi untuk memperoleh keuntungan keuangan. Akan tetapi, itu tidak ada gunanya karena Yakub kemudian memerintahkan untuk membuang semua patung dan lambang dewa-dewa asing, yang dikuburkan oleh Yakub sebelum berangkat menuju Betel (Kej 35:2-4;

lihat cat. --> Kej 35:2).

[atau ref. Kej 35:2]

[32:1]  14 Full Life : BERTEMULAH MALAIKAT-MALAIKAT ALLAH DENGAN DIA.

Nas : Kej 32:1

Yakub telah menaati perintah Allah dengan meninggalkan Laban dan kembali ke tanah Kanaan (Kej 31:13), wilayah kediaman Esau kakaknya yang bermusuhan itu. Allah mengirim para malaikat untuk meyakinkan Yakub akan kehadiran dan perlindungan-Nya.

[32:9]  15 Full Life : YA ALLAH NENEKKU ABRAHAM.

Nas : Kej 32:9

Yakub ketakutan dan tertekan ketika mendekati wilayah Esau. Apakah dia dan keluarganya akan menderita kekerasan dari Esau karena penipuan Yakub lebih dari dua puluh tahun sebelumnya? Dalam situasi semacam itu Yakub berdoa mohon pertolongan dari Allah. Doa Yakub merupakan pola bagi semua orang percaya yang berada dalam keadaan yang berbahaya.

 1. (1) Yakub mengingatkan Allah akan janji-Nya untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang mengikuti kehendak-Nya (ayat Kej 32:9);
 2. (2) dengan menyadari ketidaklayakannya, Yakub mengucapkan rasa syukurnya atas berkat dan pertolongan Allah pada masa lalu (ayat Kej 32:10);
 3. (3) ia berdoa supaya Allah melepaskan dia (ayat Kej 32:11); dan
 4. (4) ia menyatakan alasan pokok untuk memohon perlindungan Allah, yaitu menggenapi maksud perjanjian Allah di dalam hidupnya (ayat Kej 32:12).

[32:24]  16 Full Life : SEORANG LAKI-LAKI BERGULAT DENGAN DIA.

Nas : Kej 32:24

Orang yang bergulat dengan Yakub kemungkinan besar adalah "malaikat Tuhan" (lih. Kej 16:7-11 dst.; Kej 21:17; 22:11; 31:11; Hos 12:5), yang sering kali dihubungkan dengan Allah sendiri (bd. ayat Kej 32:28,30; Hak 6:12-14,22;

lihat cat. --> Kel 3:2).

[atau ref. Kel 3:2]

Sementara Yakub mati-matian bergumul dengan Allah untuk memperoleh berkat yang dijanjikan, Allah mengizinkannya menang (ayat Kej 32:28); tetapi pangkal paha Yakub dicederai Allah (ayat Kej 32:25) sebagai peringatan bahwa Yakub tidak boleh lagi hidup dalam kekuatannya sendiri, tetapi harus bersandar sepenuhnya kepada Allah dan hidup dalam ketergantungan pada-Nya (ayat Kej 32:30-32).

[32:28]  17 Full Life : NAMAMU ... ISRAEL.

Nas : Kej 32:28

Nama Yakub, yang artinya seorang penipu ulung, kini diganti menjadi "Israel" yang artinya "dia bergumul dengan Allah"

(lihat cat. --> Kej 32:29 selanjutnya).

[atau ref. Kej 32:29]

Para pengikut Kristus kadang-kadang disebut "Israel milik Allah" (Gal 6:16) -- yaitu, yang bergumul dengan Allah. Allah tidak ingin umat-Nya bersikap pasif, tetapi ingin agar mereka sungguh-sungguh mencari-Nya untuk memperoleh berkat dan kasih karunia dari-Nya (Mat 5:6; Mat 6:33; 7:7-8; 11:12; Luk 11:5-10).

[32:29]  18 Full Life : DIBERKATINYALAH YAKUB DI SITU.

Nas : Kej 32:29

Pergumulan Yakub dengan Allah sepanjang malam berakibat berkat Allah dalam hidupnya.

 1. 1) Sejak saat itu, Yakub tahu bahwa hidup dan kesejahteraannya tidak tergantung pada akalnya tetapi pada pertolongan, bimbingan, dan berkat Allah. Kemudian hari Allah mengingatkan keturunan Israel akan kebenaran ini, "Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman TUHAN semesta alam" (Za 4:6).
 2. 2) Kemenangan dan berkat dalam kehidupan seluruh umat Allah diperoleh dengan cara yang sama. Sekalipun kita mungkin tidak bergumul secara jasmaniah dengan Allah, kita dapat mencari Dia dengan sungguh-sungguh dan dengan gigih di dalam doa (Luk 11:5-10), mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunan-Nya (Luk 11:4), lapar dan dahaga akan kerajaan-Nya dan kehadiran-Nya (Luk 11:2), merindukan realitas dan kuasa Roh Kudus (Kis 1:8; 2:4), dan mengejar hidup beriman yang sejati dan kebenaran (Mat 6:30-33).

[33:4]  19 Full Life : ESAU ... DICIUMNYA DIA, LALU BERTANGIS-TANGISANLAH MEREKA.

Nas : Kej 33:4

Allah telah menangani Esau dan menempatkan dalam hatinya keinginan untuk berdamai dengan saudaranya. Sikap Esau yang ramah merupakan jawaban Allah terhadap doa Yakub (Kej 32:11).

[34:1]  20 Full Life : DINA ... PEREMPUAN-PEREMPUAN DI NEGERI ITU.

Nas : Kej 34:1

Yakub bertempat tinggal di dekat kota kafir bernama Sikhem dan bukan di rumah ayahnya Ishak, ke mana Allah menyuruhnya pergi (bd. Kej 31:13; Kej 35:1). Kemudian Yakub sangat menyesali pilihannya ini. Hanya setelah peristiwa menyedihkan yang menyangkut Dina, barulah Yakub pergi ke Betel dan membinasakan semua dewa asing di rumahnya

(lihat cat. --> Kej 34:2 berikutnya;

lihat cat. --> Kej 35:2).

[atau ref. Kej 34:2; 35:2]

[34:2]  21 Full Life : DILARIKANNYA DAN DIPERKOSANYA.

Nas : Kej 34:2

Baik Dina maupun orang-tuanya salah.

 1. 1) Yakub gagal karena memilih untuk tinggal dekat dengan orang yang jahat dan dursila, sebagaimana dilakukan oleh Lot (bd. Kej 13:12-13). Yakub tidak menetapkan batas-batas dan peraturan yang tegas bagi anak-anaknya mengenai pergaulan mereka dengan orang tidak percaya dan ia tidak mengawasi anak-anaknya dengan benar. Rupanya, Dina sendiri ingin bersahabat dengan perempuan-perempuan yang tidak beriman di negeri itu. Hasilnya adalah tragedi, sakit hati, dan rasa malu bagi Yakub, anak putrinya, dan keluarganya.
 2. 2) Orang-tua yang tidak tegas dalam memelihara pemisahan keluarga mereka dari pergaulan yang jahat membiarkan anak-anak mereka terbuka kepada pencobaan dan kompromi, bersamaan dengan kemungkinan akan mengalami aib dan bencana

  (lihat art. ORANG-TUA DAN ANAK-ANAK).

[34:7]  22 Full Life : ANAK-ANAK YAKUB ... SAKIT HATI.

Nas : Kej 34:7

Anak-anak Yakub jelas sangat marah karena adiknya diperkosa, dan mereka tahu bahwa perbuatan tidak senonoh itu tidak bisa dibiarkan. Akan tetapi, mereka berdosa karena membalas dendam secara berlebihan, tidak adil, dan kejam.

[34:15]  23 Full Life : SETIAP LAKI-LAKI DI ANTARA KAMU HARUS DISUNAT.

Nas : Kej 34:15

Anak-anak Yakub menggunakan tanda hubungan perjanjian mereka dengan Allah dengan cara menipu.

[34:25]  24 Full Life : SIMEON DAN LEWI ... MENYERANG KOTA ITU.

Nas : Kej 34:25

Simeon dan Lewi bukan saja membunuh orang laki-laki dari kota itu, tetapi juga merampas kota itu serta menawan wanita dan anak-anak. Tindakan kejam ini mengakibatkan Simeon dan Lewi hilang kepemimpinan dalam bangsa mereka. Allah membedakan antara perang yang sah dengan kekejaman yang semena-mena (lih. Kej 49:5-7).

[35:2]  25 Full Life : JAUHKANLAH DEWA-DEWA ASING.

Nas : Kej 35:2

Setelah peristiwa mengerikan dari pasal Kej 34:1-31, Allah menyuruh keluarga Yakub pergi ke Betel agar mereka menjadi lebih taat kepada Firman-Nya. Yakub, yang menyadari dalamnya kemerosotan rohani keluarganya, memerintahkan semua anggota rumah tangganya untuk membuang semua dewa asing yang masih ada di tengah-tengah mereka. Pembaharuan rohani dalam kehidupan keluarga Yakub ini terdiri atas:

 1. (1) membuang segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah dalam rumah mereka (ayat Kej 35:2);
 2. (2) menyerahkan diri mereka kepada kesucian pribadi (ayat Kej 35:2);
 3. (3) memperbaharui ikrar mereka kepada Allah dalam pengabdian dan penyembahan (ayat Kej 35:7; 28:20-22);
 4. (4) mengadakan persekutuan dengan Allah (ayat Kej 35:9);
 5. (5) menjalankan hidup yang berlandaskan firman Allah (ayat Kej 35:10-15) dan persembahan rohani (ayat Kej 35:14). Karena pembaharuan ini, Yakub kembali mengalami perlindungan, kehadiran, penyataan, dan berkat Allah (ayat Kej 35:5,9-13).

[35:9]  26 Full Life : ALLAH MENAMPAKKAN DIRI PULA KEPADANYA.

Nas : Kej 35:9-13

Setelah Yakub akhirnya kembali ke tanah perjanjian dan bersatu lagi dengan kehendak Allah, janji dari perjanjian Allah dengan Abraham (Kej 17:1-8) diperbaharui

(lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN ABRAHAM, ...).

[35:18]  27 Full Life : DIBERIKANNYALAH NAMA BEN-ONI ... AYAHNYA MENAMAINYA BENYAMIN.

Nas : Kej 35:18

Lea dan Rahel memberi nama kepada semua anak Yakub. Akan tetapi, nama Ben-Oni ("anak kesulitanku") akan membebani rasa bersalah pada anak itu, karena dia akan merasa bertanggung jawab atas kematian ibunya. Yakub mengubah namanya menjadi nama terhormat, Benyamin, "anak tangan kananku," yang menunjukkan bahwa Yakub bahagia memiliki Benyamin sebagai putranya sekalipun Rahel wafat. Anak-anak harus dilindungi dari rasa bersalah mengenai kesusahan yang terjadi yang bukan kesalahan mereka.

[35:22]  28 Full Life : RUBEN.

Nas : Kej 35:22

Karena kebejatan seksual Ruben, hak kesulungannya diambil darinya. Ia kehilangan warisannya dan tempat sebagai pemimpin untuk selama-lamanya (lih. Kej 49:3-4; 1Taw 5:1).TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA