TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Wahyu 21:10

21:10 kai <2532> aphnegken <667> (5656) me <3165> en <1722> pneumati <4151> epi <1909> orov <3735> mega <3173> kai <2532> uqhlon <5308> kai <2532> edeixen <1166> (5656) moi <3427> thn <3588> polin <4172> thn <3588> agian <40> ierousalhm <2419> katabainousan <2597> (5723) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> apo <575> tou <3588> yeou <2316>

Wahyu 21:18-21

21:18 kai <2532> h <3588> endwmhsiv <1739> tou <3588> teicouv <5038> authv <846> iaspiv <2393> kai <2532> h <3588> poliv <4172> crusion <5553> kayaron <2513> omoion <3664> ualw <5194> kayarw <2513>

21:19 oi <3588> yemelioi <2310> tou <3588> teicouv <5038> thv <3588> polewv <4172> panti <3956> liyw <3037> timiw <5093> kekosmhmenoi <2885> (5772) o <3588> yemeliov <2310> o <3588> prwtov <4413> iaspiv <2393> o <3588> deuterov <1208> sapfirov <4552> o <3588> tritov <5154> calkhdwn <5472> o <3588> tetartov <5067> smaragdov <4665>

21:20 o <3588> pemptov <3991> sardonux <4557> o <3588> ektov <1623> sardion <4556> o <3588> ebdomov <1442> crusoliyov <5555> o <3588> ogdoov <3590> bhrullov <969> o <3588> enatov <1766> topazion <5116> o <3588> dekatov <1182> crusoprasov <5556> o <3588> endekatov <1734> uakinyov <5192> o <3588> dwdekatov <1428> ameyustov <271>

21:21 kai <2532> oi <3588> dwdeka <1427> pulwnev <4440> dwdeka <1427> margaritai <3135> ana <303> eiv <1520> ekastov <1538> twn <3588> pulwnwn <4440> hn <1510> (5713) ex <1537> enov <1520> margaritou <3135> kai <2532> h <3588> plateia <4113> thv <3588> polewv <4172> crusion <5553> kayaron <2513> wv <5613> ualov <5194> diaughv <1307>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA