TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yehezkiel 30:1-19

30:1 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(30:1)

30:1 kai <2532> egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> me <1473> legwn <3004>

30:2 <03117> Mwyl <01929> hh <03213> wlylyh <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <0559> trmaw <05012> abnh <0120> Mda <01121> Nb(30:2)

30:2 uie <5207> anyrwpou <444> profhteuson <4395> kai <2532> eipon tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> w <3588> w <3588> h <3588> hmera <2250>

30:3 <01961> hyhy <01471> Mywg <06256> te <06051> Nne <03117> Mwy <03068> hwhyl <03117> Mwy <07138> bwrqw <03117> Mwy <07138> bwrq <03588> yk(30:3)

30:3 oti <3754> egguv <1451> h <3588> hmera <2250> tou <3588> kuriou <2962> hmera <2250> perav <4009> eynwn <1484> estai <1510>

30:4 <03247> hytdwoy <02040> worhnw <01995> hnwmh <03947> wxqlw <04714> Myrumb <02491> llx <05307> lpnb <03568> swkb <02479> hlxlx <01961> htyhw <04714> Myrumb <02719> brx <0935> habw(30:4)

30:4 kai <2532> hxei <1854> macaira <3162> ep <1909> aiguptiouv <124> kai <2532> estai <1510> tarach <5016> en <1722> th <3588> aiyiopia kai <2532> pesountai <4098> tetraumatismenoi <5135> en <1722> aiguptw <125> kai <2532> sumpeseitai authv <846> ta <3588> yemelia

30:5 P <05307> wlpy <02719> brxb <0854> Mta <01285> tyrbh <0776> Ura <01121> ynbw <03552> bwkw <06154> breh <03605> lkw <03865> dwlw <06316> jwpw <03568> swk(30:5)

30:5 persai kai <2532> krhtev kai <2532> ludoi kai <2532> libuev kai <2532> pantev <3956> oi <3588> epimiktoi kai <2532> twn <3588> uiwn <5207> thv <3588> diayhkhv <1242> mou <1473> macaira <3162> pesountai <4098> en <1722> auth <846>

30:6 <03068> hwhy <0136> ynda <05002> Man <0> hb <05307> wlpy <02719> brxb <05482> hnwo <04024> ldgmm <05797> hze <01347> Nwag <03381> dryw <04714> Myrum <05564> ykmo <05307> wlpnw <03069> hwhy <0559> rma <03541> hk(30:6)

30:6 kai <2532> pesountai <4098> ta <3588> antisthrigmata aiguptou <125> kai <2532> katabhsetai <2597> h <3588> ubriv <5196> thv <3588> iscuov <2479> authv <846> apo <575> magdwlou ewv <2193> suhnhv macaira <3162> pesountai <4098> en <1722> auth <846> legei <3004> kuriov <2962>

30:7 <01961> hnyyht <02717> twbrxn <05892> Myre <08432> Kwtb <05892> wyrew <08074> twmsn <0776> twura <08432> Kwtb <08074> wmsnw(30:7)

30:7 kai <2532> erhmwyhsetai <2049> en <1722> mesw <3319> cwrwn <5561> hrhmwmenwn <2049> kai <2532> ai <3588> poleiv <4172> autwn <846> en <1722> mesw <3319> polewn <4172> hrhmwmenwn <2049> esontai <1510>

30:8 <05826> hyrze <03605> lk <07665> wrbsnw <04714> Myrumb <0784> sa <05414> yttb <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> wedyw(30:8)

30:8 kai <2532> gnwsontai <1097> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> otan <3752> dw <1325> pur <4442> ep <1909> aigupton <125> kai <2532> suntribwsi <4937> pantev <3956> oi <3588> bohyountev <997> auth <846>

30:9 o <0935> hab <02009> hnh <03588> yk <04714> Myrum <03117> Mwyb <0> Mhb <02479> hlxlx <01961> htyhw <0983> xjb <03568> swk <0853> ta <02729> dyrxhl <06716> Myub <06440> ynplm <04397> Mykalm <03318> wauy <01931> awhh <03117> Mwyb(30:9)

30:9 en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> exeleusontai <1831> aggeloi <32> speudontev <4692> afanisai thn <3588> aiyiopian kai <2532> estai <1510> tarach <5016> en <1722> autoiv <846> en <1722> th <3588> hmera <2250> aiguptou <125> oti <3754> idou <2400> hkei <1854>

30:10 <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruardkwbn <03027> dyb <04714> Myrum <01995> Nwmh <0853> ta <07673> ytbshw <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk(30:10)

30:10 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> kuriov <2962> kai <2532> apolw plhyov <4128> aiguptiwn <124> dia <1223> ceirov <5495> naboucodonosor basilewv <935> babulwnov <897>

30:11 <02491> llx <0776> Urah <0853> ta <04390> walmw <04714> Myrum <05921> le <02719> Mtwbrx <07324> wqyrhw <0776> Urah <07843> txsl <0935> Myabwm <01471> Mywg <06184> yuyre <0854> wta <05971> wmew <01931> awh(30:11)

30:11 autou <846> kai <2532> tou <3588> laou <2992> autou <846> loimoi <3061> apo <575> eynwn <1484> apestalmenoi <649> apolesai thn <3588> ghn <1065> kai <2532> ekkenwsousin pantev <3956> tav <3588> macairav <3162> autwn <846> ep <1909> aigupton <125> kai <2532> plhsyhsetai h <3588> gh <1065> traumatiwn

30:12 o <01696> ytrbd <03068> hwhy <0589> yna <02114> Myrz <03027> dyb <04393> halmw <0776> Ura <08074> ytmshw <07451> Myer <03027> dyb <0776> Urah <0853> ta <04376> ytrkmw <02724> hbrx <02975> Myray <05414> yttnw(30:12)

30:12 kai <2532> dwsw <1325> touv <3588> potamouv <4215> autwn <846> erhmouv <2048> kai <2532> apolw thn <3588> ghn <1065> kai <2532> to <3588> plhrwma <4138> authv <846> en <1722> cersin <5495> allotriwn <245> egw <1473> kuriov <2962> lelalhka <2980>

30:13 <04714> Myrum <0776> Urab <03374> hary <05414> yttnw <05750> dwe <01961> hyhy <03808> al <04714> Myrum <0776> Uram <05387> ayvnw <05297> Pnm <0457> Mylyla <07673> ytbshw <01544> Mylwlg <06> ytdbahw <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk(30:13)

30:13 oti <3754> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> kuriov <2962> kai <2532> apolw megistanav apo <575> memfewv kai <2532> arcontav <758> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> kai <2532> ouk <3364> esontai <1510> eti <2089>

30:14 <04996> anb <08201> Myjps <06213> ytyvew <06814> Neub <0784> sa <05414> yttnw <06624> owrtp <0853> ta <08074> ytmshw(30:14)

30:14 kai <2532> apolw ghn <1065> payourhv kai <2532> dwsw <1325> pur <4442> epi <1909> tanin kai <2532> poihsw <4160> ekdikhsin <1557> en <1722> diospolei

30:15 <04996> an <01995> Nwmh <0853> ta <03772> ytrkhw <04714> Myrum <04581> zwem <05512> Nyo <05921> le <02534> ytmx <08210> ytkpsw(30:15)

30:15 kai <2532> ekcew <1632> ton <3588> yumon <2372> mou <1473> epi <1909> sain thn <3588> iscun <2479> aiguptou <125> kai <2532> apolw to <3588> plhyov <4128> memfewv

30:16 <03119> Mmwy <06862> yru <05297> Pnw <01234> eqbhl <01961> hyht <04996> anw <05512> Nyo <02342> *lwxt {lyxt} <02342> lwx <04714> Myrumb <0784> sa <05414> yttnw(30:16)

30:16 kai <2532> dwsw <1325> pur <4442> ep <1909> aigupton <125> kai <2532> tarachn <5016> taracyhsetai <5015> suhnh kai <2532> en <1722> diospolei estai <1510> ekrhgma kai <2532> diacuyhsetai udata <5204>

30:17 <01980> hnklt <07628> ybsb <02007> hnhw <05307> wlpy <02719> brxb <06364> tob <0> ypw <0206> Nwa <0970> yrwxb(30:17)

30:17 neaniskoi <3495> hliou <2246> polewv <4172> kai <2532> boubastou en <1722> macaira <3162> pesountai <4098> kai <2532> ai <3588> gunaikev <1135> en <1722> aicmalwsia <161> poreusontai <4198>

30:18 <01980> hnklt <07628> ybsb <01323> hytwnbw <03680> hnoky <06051> Nne <01931> ayh <05797> hze <01347> Nwag <0> hb <07673> tbsnw <04714> Myrum <04133> twjm <0853> ta <08033> Ms <07665> yrbsb <03117> Mwyh <02821> Kvx <08471> oxnpxtbw(30:18)

30:18 kai <2532> en <1722> tafnav suskotasei h <3588> hmera <2250> en <1722> tw <3588> suntriqai <4937> me <1473> ekei <1563> ta <3588> skhptra aiguptou <125> kai <2532> apoleitai ekei <1563> h <3588> ubriv <5196> thv <3588> iscuov <2479> authv <846> kai <2532> authn <846> nefelh <3507> kaluqei <2572> kai <2532> ai <3588> yugaterev <2364> authv <846> aicmalwtoi <164> acyhsontai <71>

30:19 P <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> wedyw <04714> Myrumb <08201> Myjps <06213> ytyvew(30:19)

30:19 kai <2532> poihsw <4160> krima <2917> en <1722> aiguptw <125> kai <2532> gnwsontai <1097> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962>TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA