TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yehezkiel 38:1--39:29

Konteks
Firman TUHAN tentang Gog di tanah Magog
38:1 1 Datanglah firman TUHAN kepadaku: 38:2 "Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog 2  b  di tanah Magog, c  yaitu raja agung negeri Mesekh dan Tubal d  dan bernubuatlah melawan dia 38:3 dan katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku akan menjadi lawanmu, hai Gog raja agung negeri Mesekh dan Tubal. e  38:4 Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir f  pada rahangmu dan membawa engkau ke luar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil dan semuanya berpedang g  di tangannya. 38:5 Orang Persia, Etiopia, h  dan Put 3  i  menyertai mereka dan semuanya dengan perisai dan ketopong; 38:6 orang Gomer j  dengan seluruh bala tentaranya, Bet-Togarma k  dari utara sekali l  dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. 38:7 Bersedialah dan bersiaplah m  engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau dan jadilah pelindung bagi mereka. 38:8 Sesudah waktu yang lama n  sekali engkau akan mendapat perintah; pada hari yang terkemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang, dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa o  di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa ke luar dari tengah bangsa-bangsa dan mereka semuanya diam dengan aman tenteram. p  38:9 Engkau muncul seperti angin badai q  dan datang seperti awan r  yang menutupi seluruh bumi, s  engkau beserta seluruh bala tentaramu dan banyak bangsa menyertai engkau. 38:10 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada hari itu timbullah niat dalam hatimu t  dan engkau membuat rancangan u  jahat. 38:11 Engkau berkata: Aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok dan akan mendatangi orang-orang v  yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tenteram; mereka semuanya diam tanpa tembok w  atau palang atau pintu gerbang. 38:12 Engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali dan menyerang umat-Ku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda dan mereka diam di pusat bumi. 38:13 Negeri Syeba x  dan Dedan y  beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis z  beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu: Apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu untuk menjarah, untuk mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak dan harta benda dan untuk melakukan perampasan a  yang hebat sekali? 38:14 Sebab itu, bernubuatlah, hai anak manusia dan katakanlah kepada Gog: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Ketika umat-Ku Israel sedang diam dengan aman tenteram, b  pada waktu itulah engkau akan bergerak 38:15 dan datang dari tempatmu dari utara sekali, c  engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau, mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan d  yang kuat. 38:16 Engkau bangkit melawan umat-Ku Israel seperti awan e  yang menutupi seluruh bumi. f  Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu dan Aku akan membawa engkau untuk melawan tanah-Ku, supaya bangsa-bangsa mengenal Aku, pada saat Aku menunjukkan kekudusan-Ku g  kepadamu di hadapan h  mereka, hai Gog. 38:17 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Engkaulah itu tentang siapa Aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala dengan perantaraan hamba-hamba-Ku, yaitu nabi-nabi Israel, yang bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu, bahwa Aku akan membawa engkau melawan umat-Ku. 38:18 Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan ALLAH, amarah-Ku akan timbul. Dalam murka-Ku, 38:19 dalam cemburu-Ku dan dalam api kemurkaan-Ku Aku akan berfirman: Pada hari itu pasti terjadi gempa bumi i  yang dahsyat di tanah Israel. j  38:20 Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar k  melihat wajah-Ku. Gunung-gunung akan runtuh, l  lereng-lereng gunung akan longsor m  dan tiap tembok akan roboh n  ke tanah. 38:21 Dan Aku akan memanggil segala macam kekejutan o  terhadap Gog, demikianlah firman Tuhan ALLAH, sehingga pedang seorang 4  akan memakan yang lain. p  38:22 Aku akan menghukum q  dia dengan sampar dan tumpahan darah; r  Aku akan menurunkan hujan lebat, rambun, s  api dan hujan belerang t  ke atasnya dan ke atas tentaranya dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. u  38:23 Aku akan menunjukkan kebesaran-Ku dan kekudusan-Ku dan menyatakan diri-Ku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. v  39:1 Dan engkau, anak manusia, bernubuatlah melawan Gog 5  w  dan katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku akan menjadi lawanmu, hai Gog raja agung negeri Mesekh x  dan Tubal y  39:2 dan Aku akan menarik dan menuntun engkau dan Aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali z  dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel. a  39:3 Aku akan memukul tangan kirimu sehingga busurmu b  jatuh dan membuat panah-panahmu c  berjatuhan dari tangan kananmu. 39:4 Di atas gunung-gunung Israel engkau akan rebah dengan seluruh bala tentaramu beserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau; dan engkau akan Kuberikan kepada burung-burung buas d  dari segala jenis dan kepada binatang-binatang buas e  menjadi makanannya. 39:5 Engkau akan rebah di padang, sebab Aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan ALLAH. f  39:6 Aku mendatangkan api g  ke atas Magog h  dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir i  dengan aman tenteram, dan mereka akan mengetahui j  bahwa Akulah TUHAN 6 . 39:7 Dan Aku akan menyatakan nama-Ku yang kudus di tengah-tengah umat-Ku Israel dan Aku tidak lagi membiarkan nama-Ku yang kudus dinajiskan, k  sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui l  bahwa Akulah TUHAN, Yang Mahakudus di Israel. m  39:8 Sungguh, pasti datang dan terjadi, yaitu hari n  yang sudah Kufirmankan. 39:9 Dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog, yaitu perisai kecil dan besar, busur dan panah, o  tongkat pemukul dan tombak, dan mereka membakarnya p  selama tujuh tahun 7 . 39:10 Mereka tidak akan mengambil kayu dari hutan belukar atau membelah kayu api di hutan-hutan, sebab mereka akan menyalakan api itu dengan perlengkapan senjata itu. Mereka akan merampas q  orang-orang yang merampas mereka dan menjarah orang-orang yang menjarah mereka, demikianlah firman Tuhan ALLAH. r  39:11 Maka pada hari itu Aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat, di mana ia akan dikubur s  di Israel, yaitu Lembah Penyeberangan di sebelah timur dari laut dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana Gog akan dikubur dengan semua khalayak ramai yang mengikutinya dan tempat itu akan disebut Lembah Khalayak Ramai Gog. t  39:12 Kaum Israel akan mengubur mereka selama tujuh bulan dengan maksud mentahirkan tanah u  itu. 39:13 Dan seluruh penduduk negeri turut menguburnya dan hal itu menjadikan mereka kenamaan pada hari Aku menyatakan kemuliaan-Ku, v  demikianlah firman Tuhan ALLAH. 39:14 Beberapa orang dikhususkan untuk terus-menerus menjelajahi seluruh tanah itu untuk mengubur orang-orang yang masih bergelimpangan di atas tanah dengan maksud mentahirkannya. Sesudah lewat yang tujuh bulan itu mereka akan memeriksa tanah itu. 39:15 Kalau mereka menjelajahinya dan seorang menjumpai sepotong tulang manusia, maka ia harus meletakkan batu di sampingnya sebagai tanda sampai tukang-tukang kubur menguburkannya di Lembah khalayak Ramai Gog. 39:16 --Dan ada juga nama kota Hamona--.Dengan demikian mereka mentahirkan tanah itu. 39:17 Dan engkau, anak manusia, beginilah firman Tuhan ALLAH: Katakanlah kepada segala jenis burung-burung w  dan segala binatang buas: Berkumpullah kamu dan datanglah, berhimpunlah kamu dari segala penjuru pada perjamuan korban yang Kuadakan bagimu, yaitu suatu perjamuan korban yang besar di atas gunung-gunung Israel; kamu akan makan daging dan minum darah. x  39:18 Daging para pahlawan akan kamu makan dan darah para pemimpin dunia akan kamu minum, mereka semuanya ibarat domba jantan, anak domba, kambing jantan dan lembu jantan, ternak gemukan dari Basan. y  39:19 Kamu akan makan lemak sampai kamu kenyang dan minum darah sampai kamu menjadi mabuk pada perjamuan korban z  yang Kuadakan bagimu. 39:20 Kamu akan menjadi kenyang pada perjamuan-Ku dengan makanan: kuda dan penunggangnya, pahlawan dan semua orang perang, demikianlah firman Tuhan ALLAH. a  39:21 Aku akan membuat kuasa kemuliaan-Ku berlaku atas bangsa-bangsa dan mereka semua melihat hukuman yang akan Kujatuhkan dan melihat tangan-Ku yang akan memukul mereka. b  39:22 Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, Allah mereka, mulai hari itu dan seterusnya. 39:23 Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan, dan sebab mereka berobah setia terhadap Aku, Aku menyembunyikan wajah-Ku terhadap mereka. Dan Aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang. c  39:24 Selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka Kuperlakukan mereka dan Kusembunyikan wajah-Ku terhadap mereka. d  39:25 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Sekarang, Aku akan memulihkan e  keadaan Yakub dan akan menyayangi f  seluruh kaum Israel dan cemburu-Ku timbul untuk mempertahankan nama-Ku g  yang kudus. 39:26 Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka, yang dilakukannya terhadap Aku, kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman tenteram h  dengan tidak dikejutkan i  oleh apapun, 39:27 dan kalau Aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka dan pada saat Aku menunjukkan kekudusan-Ku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa j  yang banyak. 39:28 Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, Allah mereka, yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka k  kembali di tanahnya dan Aku tidak membiarkan seorangpun dari padanya tinggal l  di sana. 39:29 Aku tidak lagi menyembunyikan wajah-Ku m  terhadap mereka, kalau Aku mencurahkan Roh-Ku n  ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan ALLAH. o "
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[38:1]  1 Full Life : GOG ... MAGOG.

Nas : Yeh 38:1-23

Di dalam pasal ini Yehezkiel menggambarkan suatu persekutuan antar bangsa yang akan mengadakan serangan akhir atas Israel setelah pemulihan mereka ke negeri asalnya, dalam usaha untuk memusnahkan bangsa itu dan menduduki negeri mereka. Pemimpin persekutuan ini dinamakan Gog. Tetapi, pada akhirnya, persekutuan penyerbu ini tidak akan berhasil; mereka akan dikalahkan oleh Allah sendiri.

[38:2]  2 Full Life : GOG.

Nas : Yeh 38:2

Gog adalah raja negeri Magog dan pimpinan tertinggi negeri Mesekh dan Tubal. Dalam Kej 10:2, Magog, Mesekh, dan Tubal adalah nama putra-putra Yafet; jadi pertempuran di masa depan ini akan dipimpin oleh keturunan Yafet. Gog mungkin juga merupakan nama yang melambangkan kejahatan dan perlawanan kepada Allah (lih. Wahy 20:7-9). Negeri-negeri ini mungkin terletak jauh di sebelah utara Israel (ayat Yeh 38:6,15; Yeh 39:2). Pasukan-pasukan dari timur dan selatan akan bergabung dengan mereka (ayat Yeh 38:5). Saat terjadinya pertempuran ini sulit ditentukan, tetapi sangat mungkin ini tidak sama dengan pertempuran Gog dan Magog dalam Wahy 20:7-9, yang akan terjadi pada akhir kerajaan seribu tahun.

[38:5]  3 Full Life : PERSIA, ETIOPIA DAN PUT.

Nas : Yeh 38:5

Negeri-negeri ini menjadi sekutu pasukan Gog: Persia, Etiopia (Kusy), Put (Libia atau negeri lain di Afrika Utara), Gomer (bangsa di sebelah utara Laut Hitam), dan Bet-Togarma (Armenia).

[38:21]  4 Full Life : PEDANG SEORANG.

Nas : Yeh 38:21-22

Allah akan mengacaukan pasukan penyerbu itu sehingga beberapa bangsa akan berbalik melawan pasukan sekutu mereka. Dia juga akan langsung membinasakan pasukan-pasukan itu dengan gempa bumi, penyakit, dan berbagai bencana besar lain.

[39:1]  5 Full Life : BERNUBUATLAH MELAWAN GOG.

Nas : Yeh 39:1-29

Pasal ini mengulang kembali hukuman Allah atas Gog dan menggambarkan pemusnahan semua musuh Israel. Pasal ini menekankan campur tangan ajaib Allah demi umat-Nya.

[39:6]  6 Full Life : BAHWA AKULAH TUHAN.

Nas : Yeh 39:6

Dengan membinasakan pasukan-pasukan penyerbu dari bangsa-bangsa yang jahat itu, Tuhan akan mewujudkan kemuliaan-Nya sehingga semua orang akan tahu bahwa Dia sendirilah Allah.

[39:9]  7 Full Life : TUJUH TAHUN.

Nas : Yeh 39:9

"Tujuh tahun" di sini (juga lih. ayat Yeh 39:12) mungkin tujuh tahun yang sungguhan, atau mungkin sebuah angka simbolik yang menunjukkan kesempurnaan kebinasaan musuh. Bagaimanapun juga, berita pasal ini jelas: umat Allah pada akhirnya akan menang, dan semua kejahatan serta penderitaan akan dihapuskan.TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA