Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 625 ayat untuk penduduk [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yes 10:31

Penghuni Madmena lari jauh-jauh, penduduk Gebim pergi mengungsi.

(0.99)Hak 1:31

Suku Asyer y  tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon z  serta Ahlab, Akhzib, a  Helba, Afek b  dan Rehob, c 

(0.92)1Taw 8:13

Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon; o  mereka telah menghalau penduduk Gat. p 

(0.90)Yes 23:6

Mengungsilah ke Tarsis, j  merataplah, hai penduduk tanah pesisir!

(0.85)Yer 11:2

"Dengarlah perkataan-perkataan perjanjian b  ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem!

(0.83)Yes 24:17

Hai penduduk bumi, o  kamu akan dikejutkan, p  akan masuk pelubang dan jerat 1 ! q 

(0.81)Hak 1:33

Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes d  dan penduduk Bet-Anat, e  sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu; tetapi penduduk Bet-Semes dan Bet-Anat itu menjadi orang rodi bagi mereka.

(0.79)Mi 1:11

Berkemaslah, hai penduduk Safir, dengan telanjang f  dan malu. Tidak berani keluar penduduk Zaanan. Ratapan Bet-Haezel menghalangi engkau untuk tetap berdiri.

(0.74)Hak 1:27

Suku Manasye tidak menghalau p  penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Taanakh dengan segala anak kotanya, penduduk Dor q  dengan segala anak kotanya, penduduk Yibleam r  dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido s  dengan segala anak kotanya, sebab orang Kanaan t  itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu.

(0.72)Yer 48:43

Kejut w  dan pelubang dan jerat x  bagimu, hai penduduk Moab! demikianlah firman TUHAN.

(0.71)Kej 36:20

Inilah anak-anak Seir, orang Hori, e  penduduk negeri itu: Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, f 

(0.71)Zef 1:11

Merataplah, z  hai penduduk perkampungan Lumpang! Sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap a  segenap penimbang perak.

(0.70)Yer 1:14

Lalu firman TUHAN kepadaku: "Dari utara z  akan mengamuk malapetaka 1  menimpa segala penduduk negeri ini.

(0.70)Yer 51:35

Biarlah penggagahan dan penghancuran r  atasku tertimpa kepada Babel, begitulah hendaknya berkata penduduk Sion, biarlah darahku tertimpa kepada penduduk negeri orang Kasdim, begitulah hendaknya berkata Yerusalem. s 

(0.70)1Sam 31:11

Ketika penduduk Yabesh-Gilead y  mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul,

(0.69)Yes 12:6

Berserulah dan bersorak-sorailah, c  hai penduduk Sion, sebab Yang Mahakudus, Allah Israel, d  agung e  di tengah-tengahmu! f "

(0.69)Yer 11:9

Berfirmanlah TUHAN kepadaku: "Telah terdapat persepakatan r  jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem.

(0.68)Yes 21:14

Hai penduduk tanah Tema, x  keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti!

(0.67)Mi 1:15

Penakluk masih akan Kudatangkan kepadamu, hai penduduk Maresya! o  Kemuliaan Israel akan sampai di Adulam. p 

(0.67)Yos 9:3

Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon m  apa yang dilakukan Yosua terhadap Yerikho dan Ai, n 
TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA