TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 10:1

10:1 kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) touv <3588> dwdeka <1427> mayhtav <3101> autou <846> edwken <1325> (5656) autoiv <846> exousian <1849> pneumatwn <4151> akayartwn <169> wste <5620> ekballein <1544> (5721) auta <846> kai <2532> yerapeuein <2323> (5721) pasan <3956> noson <3554> kai <2532> pasan <3956> malakian <3119>

Matius 10:8

10:8 asyenountav <770> (5723) yerapeuete <2323> (5720) nekrouv <3498> egeirete <1453> (5720) leprouv <3015> kayarizete <2511> (5720) daimonia <1140> ekballete <1544> (5720) dwrean <1432> elabete <2983> (5627) dwrean <1432> dote <1325> (5628)

Matius 12:22-29

12:22 tote <5119> proshnegkan <4374> (5656) autw <846> daimonizomenon <1139> (5740) tuflon <5185> kai <2532> kwfon <2974> kai <2532> eyerapeusen <2323> (5656) auton <846> wste <5620> ton <3588> kwfon <2974> lalein <2980> (5721) kai <2532> blepein <991> (5721)

12:23 kai <2532> existanto <1839> (5710) pantev <3956> oi <3588> ocloi <3793> kai <2532> elegon <3004> (5707) mhti <3385> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> dauid <1138>

12:24 oi <3588> de <1161> farisaioi <5330> akousantev <191> (5660) eipon <2036> (5627) outov <3778> ouk <3756> ekballei <1544> (5719) ta <3588> daimonia <1140> ei <1487> mh <3361> en <1722> tw <3588> beelzeboul <954> arconti <758> twn <3588> daimoniwn <1140>

12:25 eidwv <1492> (5761) de <1161> tav <3588> enyumhseiv <1761> autwn <846> eipen <2036> (5627) autoiv <846> pasa <3956> basileia <932> merisyeisa <3307> (5685) kay <2596> eauthv <1438> erhmoutai <2049> (5743) kai <2532> pasa <3956> poliv <4172> h <2228> oikia <3614> merisyeisa <3307> (5685) kay <2596> eauthv <1438> ou <3756> stayhsetai <2476> (5701)

12:26 kai <2532> ei <1487> o <3588> satanav <4567> ton <3588> satanan <4567> ekballei <1544> (5719) ef <1909> eauton <1438> emerisyh <3307> (5681) pwv <4459> oun <3767> stayhsetai <2476> (5701) h <3588> basileia <932> autou <846>

12:27 kai <2532> ei <1487> egw <1473> en <1722> beelzeboul <954> ekballw <1544> (5719) ta <3588> daimonia <1140> oi <3588> uioi <5207> umwn <5216> en <1722> tini <5101> ekballousin <1544> (5719) dia <1223> touto <5124> autoi <846> kritai <2923> esontai <1510> (5704) umwn <5216>

12:28 ei <1487> de <1161> en <1722> pneumati <4151> yeou <2316> egw <1473> ekballw <1544> (5719) ta <3588> daimonia <1140> ara <686> efyasen <5348> (5656) ef <1909> umav <5209> h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316>

12:29 h <2228> pwv <4459> dunatai <1410> (5736) tiv <5100> eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> tou <3588> iscurou <2478> kai <2532> ta <3588> skeuh <4632> autou <846> arpasai <726> (5658) ean <1437> mh <3361> prwton <4412> dhsh <1210> (5661) ton <3588> iscuron <2478> kai <2532> tote <5119> thn <3588> oikian <3614> autou <846> diarpasei <1283> (5692)TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA