TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Wahyu 12:10-12

12:10 kai <2532> hkousa <191> (5656) fwnhn <5456> megalhn <3173> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> legousan <3004> (5723) arti <737> egeneto <1096> (5633) h <3588> swthria <4991> kai <2532> h <3588> dunamiv <1411> kai <2532> h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316> hmwn <2257> kai <2532> h <3588> exousia <1849> tou <3588> cristou <5547> autou <846> oti <3754> eblhyh <906> (5681) o <3588> kathgwr <2725> twn <3588> adelfwn <80> hmwn <2257> o <3588> kathgorwn <2723> (5723) autouv <846> enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316> hmwn <2257> hmerav <2250> kai <2532> nuktov <3571>

12:11 kai <2532> autoi <846> enikhsan <3528> (5656) auton <846> dia <1223> to <3588> aima <129> tou <3588> arniou <721> kai <2532> dia <1223> ton <3588> logon <3056> thv <3588> marturiav <3141> autwn <846> kai <2532> ouk <3756> hgaphsan <25> (5656) thn <3588> quchn <5590> autwn <846> acri <891> yanatou <2288>

12:12 dia <1223> touto <5124> eufrainesye <2165> (5744) ouranoi <3772> kai <2532> oi <3588> en <1722> autoiv <846> skhnountev <4637> (5723) ouai <3759> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> thn <3588> yalassan <2281> oti <3754> katebh <2597> (5627) o <3588> diabolov <1228> prov <4314> umav <5209> ecwn <2192> (5723) yumon <2372> megan <3173> eidwv <1492> (5761) oti <3754> oligon <3641> kairon <2540> ecei <2192> (5719)TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA