TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Wahyu 12:4

12:4 kai <2532> h <3588> oura <3769> autou <846> surei <4951> (5719) to <3588> triton <5154> twn <3588> asterwn <792> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> ebalen <906> (5627) autouv <846> eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> o <3588> drakwn <1404> esthken <2476> (5707) <2476> (5758) enwpion <1799> thv <3588> gunaikov <1135> thv <3588> melloushv <3195> (5723) tekein <5088> (5629) ina <2443> otan <3752> tekh <5088> (5632) to <3588> teknon <5043> authv <846> katafagh <2719> (5632)

Wahyu 12:7

12:7 kai <2532> egeneto <1096> (5633) polemov <4171> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> o <3588> micahl <3413> kai <2532> oi <3588> aggeloi <32> autou <846> tou <3588> polemhsai <4170> (5658) meta <3326> tou <3588> drakontov <1404> kai <2532> o <3588> drakwn <1404> epolemhsen <4170> (5656) kai <2532> oi <3588> aggeloi <32> autou <846>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA