TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Wahyu 8

8:1 kai <2532> otan <3752> hnoixen <455> (5656) thn <3588> sfragida <4973> thn <3588> ebdomhn <1442> egeneto <1096> (5633) sigh <4602> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> wv <5613> hmiwrion <2256>

8:2 kai <2532> eidon <1492> (5627) touv <3588> epta <2033> aggelouv <32> oi <3739> enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316> esthkasin <2476> (5758) kai <2532> edoyhsan <1325> (5681) autoiv <846> epta <2033> salpiggev <4536>

8:3 kai <2532> allov <243> aggelov <32> hlyen <2064> (5627) kai <2532> estayh <2476> (5681) epi <1909> tou <3588> yusiasthriou <2379> ecwn <2192> (5723) libanwton <3031> crusoun <5552> kai <2532> edoyh <1325> (5681) autw <846> yumiamata <2368> polla <4183> ina <2443> dwsei <1325> (5692) taiv <3588> proseucaiv <4335> twn <3588> agiwn <40> pantwn <3956> epi <1909> to <3588> yusiasthrion <2379> to <3588> crusoun <5552> to <3588> enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362>

8:4 kai <2532> anebh <305> (5627) o <3588> kapnov <2586> twn <3588> yumiamatwn <2368> taiv <3588> proseucaiv <4335> twn <3588> agiwn <40> ek <1537> ceirov <5495> tou <3588> aggelou <32> enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316>

8:5 kai <2532> eilhfen <2983> (5758) o <3588> aggelov <32> ton <3588> libanwton <3031> kai <2532> egemisen <1072> (5656) auton <846> ek <1537> tou <3588> purov <4442> tou <3588> yusiasthriou <2379> kai <2532> ebalen <906> (5627) eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> egenonto <1096> (5633) brontai <1027> kai <2532> fwnai <5456> kai <2532> astrapai <796> kai <2532> seismov <4578>

8:6 kai <2532> oi <3588> epta <2033> aggeloi <32> oi <3588> econtev <2192> (5723) tav <3588> epta <2033> salpiggav <4536> htoimasan <2090> (5656) autouv <846> ina <2443> salpiswsin <4537> (5661)

8:7 kai <2532> o <3588> prwtov <4413> esalpisen <4537> (5656) kai <2532> egeneto <1096> (5633) calaza <5464> kai <2532> pur <4442> memigmena <3396> (5772) en <1722> aimati <129> kai <2532> eblhyh <906> (5681) eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> to <3588> triton <5154> thv <3588> ghv <1093> katekah <2618> (5648) kai <2532> to <3588> triton <5154> twn <3588> dendrwn <1186> katekah <2618> (5648) kai <2532> pav <3956> cortov <5528> clwrov <5515> katekah <2618> (5648)

8:8 kai <2532> o <3588> deuterov <1208> aggelov <32> esalpisen <4537> (5656) kai <2532> wv <5613> orov <3735> mega <3173> puri <4442> kaiomenon <2545> (5746) eblhyh <906> (5681) eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> egeneto <1096> (5633) to <3588> triton <5154> thv <3588> yalasshv <2281> aima <129>

8:9 kai <2532> apeyanen <599> (5627) to <3588> triton <5154> twn <3588> ktismatwn <2938> twn <3588> en <1722> th <3588> yalassh <2281> ta <3588> econta <2192> (5723) qucav <5590> kai <2532> to <3588> triton <5154> twn <3588> ploiwn <4143> diefyarhsan <1311> (5648)

8:10 kai <2532> o <3588> tritov <5154> aggelov <32> esalpisen <4537> (5656) kai <2532> epesen <4098> (5627) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> asthr <792> megav <3173> kaiomenov <2545> (5746) wv <5613> lampav <2985> kai <2532> epesen <4098> (5627) epi <1909> to <3588> triton <5154> twn <3588> potamwn <4215> kai <2532> epi <1909> tav <3588> phgav <4077> twn <3588> udatwn <5204>

8:11 kai <2532> to <3588> onoma <3686> tou <3588> asterov <792> legetai <3004> (5743) o <3588> aqinyov <894> kai <2532> egeneto <1096> (5633) to <3588> triton <5154> twn <3588> udatwn <5204> eiv <1519> aqinyon <894> kai <2532> polloi <4183> twn <3588> anyrwpwn <444> apeyanon <599> (5627) ek <1537> twn <3588> udatwn <5204> oti <3754> epikranyhsan <4087> (5681)

8:12 kai <2532> o <3588> tetartov <5067> aggelov <32> esalpisen <4537> (5656) kai <2532> eplhgh <4141> (5648) to <3588> triton <5154> tou <3588> hliou <2246> kai <2532> to <3588> triton <5154> thv <3588> selhnhv <4582> kai <2532> to <3588> triton <5154> twn <3588> asterwn <792> ina <2443> skotisyh <4654> (5686) to <3588> triton <5154> autwn <846> kai <2532> h <3588> hmera <2250> mh <3361> fanh <5316> (5652) to <3588> triton <5154> authv <846> kai <2532> h <3588> nux <3571> omoiwv <3668>

8:13 kai <2532> eidon <1492> (5627) kai <2532> hkousa <191> (5656) enov <1520> aetou <105> petomenou <4072> (5740) en <1722> mesouranhmati <3321> legontov <3004> (5723) fwnh <5456> megalh <3173> ouai <3759> ouai <3759> ouai <3759> touv <3588> katoikountav <2730> (5723) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> ek <1537> twn <3588> loipwn <3062> fwnwn <5456> thv <3588> salpiggov <4536> twn <3588> triwn <5140> aggelwn <32> twn <3588> mellontwn <3195> (5723) salpizein <4537> (5721)TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA