TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Korintus 11:23-26

11:23 egw <1473> gar <1063> parelabon <3880> (5627) apo <575> tou <3588> kuriou <2962> o <3739> kai <2532> paredwka <3860> (5656) umin <5213> oti <3754> o <3588> kuriov <2962> ihsouv <2424> en <1722> th <3588> nukti <3571> h <3739> paredideto <3860> (5712) elaben <2983> (5627) arton <740>

11:24 kai <2532> eucaristhsav <2168> (5660) eklasen <2806> (5656) kai <2532> eipen <2036> (5627) touto <5124> mou <3450> estin <1510> (5748) to <3588> swma <4983> to <3588> uper <5228> umwn <5216> touto <5124> poieite <4160> (5720) eiv <1519> thn <3588> emhn <1699> anamnhsin <364>

11:25 wsautwv <5615> kai <2532> to <3588> pothrion <4221> meta <3326> to <3588> deipnhsai <1172> (5658) legwn <3004> (5723) touto <5124> to <3588> pothrion <4221> h <3588> kainh <2537> diayhkh <1242> estin <1510> (5748) en <1722> tw <3588> emw <1699> aimati <129> touto <5124> poieite <4160> (5720) osakiv <3740> ean <1437> pinhte <4095> (5725) eiv <1519> thn <3588> emhn <1699> anamnhsin <364>

11:26 osakiv <3740> gar <1063> ean <1437> esyihte <2068> (5725) ton <3588> arton <740> touton <5126> kai <2532> to <3588> pothrion <4221> pinhte <4095> (5725) ton <3588> yanaton <2288> tou <3588> kuriou <2962> kataggellete <2605> (5719) acriv <891> ou <3739> elyh <2064> (5632)TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA