TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Tawarikh 28:16-21

TSK Full Life Study Bible

28:16

raja ...... raja(TB)/raja .... raja(TL) <04428> [did king.]

raja ...... raja(TB)/raja .... raja(TL) <04428> [the kings.]

Instead of {malchey,} "kings," the Chaldee, Syriac, Arabic, and Vulgate, one MS., and the parallel place, have {mailech}, "king."

28:16

negeri Asyur

2Raj 16:7; [Lihat FULL. 2Raj 16:7]; Yeh 23:12 [Semua]28:17

Edom(TB/TL) <0130> [the Edomites.]

tawanan-tawanan(TB)/tawanan(TL) <07628> [captives. Heb. a captivity.]

28:17

orang Edom

Mazm 137:7; Yes 34:5; 63:1; Yer 25:21; Yeh 16:57; 25:12; Am 1:11 [Semua]

mengangkut tawanan-tawanan.

2Taw 29:928:18

Filistin(TB)/Filistinpun(TL) <06430> [Philistines.]

Bet-Semes(TB)/Bait-Semes(TL) <01053> [Beth-shemesh.]

Ayalon(TB/TL) <0357> [Ajalon.]

[Aijalon. Gederoth.]

Sokho(TB/TL) <07755> [Shocho.]

[Socoh. Timnah.]

[Timnath.]

28:18

Orang-orang Filistin

Yes 9:11; 11:14; Yer 25:20; Yeh 16:27,57; 25:15 [Semua]

Bet-Semes, Ayalon,

Yos 10:12; [Lihat FULL. Yos 10:12]

Gederot,

Yos 15:41

Sokho

1Sam 17:1; [Lihat FULL. 1Sam 17:1]

kotanya, Timna

Kej 38:12; [Lihat FULL. Kej 38:12]28:19

TUHAN ................... TUHAN(TB)/Tuhan ....................... Tuhan(TL) <03068> [the Lord.]

Ahas(TB)/Akhaz(TL) <0271> [because of Ahaz.]

Israel(TB/TL) <03478> [Israel.]

Yehuda ... Yehuda ....... kebiadaban .... Yehuda ... Yehuda(TB)/Yehuda ......... dibujuknya .... Yehuda(TL) <03063 06544> [made Judah.]

28:19

dan berubah

1Taw 5:25; [Lihat FULL. 1Taw 5:25]28:20

Tilgat-Pilneser(TB)/Tiglat Pilnesar(TL) <08407> [A.M. 3264. B.C. 740. Tilgath-pilneser.]

[Tiglath-pileser.]

membantu .... menyesakkannya .... mengkuatkan(TB)/mengimpitkan(TL) <06696 02388> [distressed him.]

28:20

datanglah Tilgat-Pilneser,

2Raj 15:29; [Lihat FULL. 2Raj 15:29]; 1Taw 5:6; [Lihat FULL. 1Taw 5:6] [Semua]

negeri Asyur,

Yes 7:17; 8:7; 10:5-6; 36:1 [Semua]

bukan membantu

2Raj 16:7; [Lihat FULL. 2Raj 16:7]

melainkan menyesakkannya.

Yes 10:2028:21

Walaupun ... merampas(TB)/suatu bahagian(TL) <02505> [took away.]

28:21

Walaupun Ahas

2Taw 16:2-9; [Lihat FULL. 2Taw 16:2] s/d 9 [Semua]

menguntungkan dia.

Yer 2:36
TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA