TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Roma 7:7-25

7:7 ti <5101> oun <3767> eroumen <2046> (5692) o <3588> nomov <3551> amartia <266> mh <3361> genoito <1096> (5636) alla <235> thn <3588> amartian <266> ouk <3756> egnwn <1097> (5627) ei <1487> mh <3361> dia <1223> nomou <3551> thn <3588> te <5037> gar <1063> epiyumian <1939> ouk <3756> hdein <1492> (5715) ei <1487> mh <3361> o <3588> nomov <3551> elegen <3004> (5707) ouk <3756> epiyumhseiv <1937> (5692)

7:8 aformhn <874> de <1161> labousa <2983> (5631) h <3588> amartia <266> dia <1223> thv <3588> entolhv <1785> kateirgasato <2716> (5662) en <1722> emoi <1698> pasan <3956> epiyumian <1939> cwriv <5565> gar <1063> nomou <3551> amartia <266> nekra <3498>

7:9 egw <1473> de <1161> ezwn <2198> (5707) cwriv <5565> nomou <3551> pote <4218> elyoushv <2064> (5631) de <1161> thv <3588> entolhv <1785> h <3588> amartia <266> anezhsen <326> (5656) egw <1473> de <1161> apeyanon <599> (5627)

7:10 kai <2532> eureyh <2147> (5681) moi <3427> h <3588> entolh <1785> h <3588> eiv <1519> zwhn <2222> auth <3778> eiv <1519> yanaton <2288>

7:11 h <3588> gar <1063> amartia <266> aformhn <874> labousa <2983> (5631) dia <1223> thv <3588> entolhv <1785> exhpathsen <1818> (5656) me <3165> kai <2532> di <1223> authv <846> apekteinen <615> (5656)

7:12 wste <5620> o <3588> men <3303> nomov <3551> agiov <40> kai <2532> h <3588> entolh <1785> agia <40> kai <2532> dikaia <1342> kai <2532> agayh <18>

7:13 to <3588> oun <3767> agayon <18> emoi <1698> egeneto <1096> (5633) yanatov <2288> mh <3361> genoito <1096> (5636) alla <235> h <3588> amartia <266> ina <2443> fanh <5316> (5652) amartia <266> dia <1223> tou <3588> agayou <18> moi <3427> katergazomenh <2716> (5740) yanaton <2288> ina <2443> genhtai <1096> (5638) kay <2596> uperbolhn <5236> amartwlov <268> h <3588> amartia <266> dia <1223> thv <3588> entolhv <1785>

7:14 oidamen <1492> (5758) gar <1063> oti <3754> o <3588> nomov <3551> pneumatikov <4152> estin <1510> (5748) egw <1473> de <1161> sarkinov <4560> eimi <1510> (5748) pepramenov <4097> (5772) upo <5259> thn <3588> amartian <266>

7:15 o <3739> gar <1063> katergazomai <2716> (5736) ou <3756> ginwskw <1097> (5719) ou <3756> gar <1063> o <3739> yelw <2309> (5719) touto <5124> prassw <4238> (5719) all <235> o <3739> misw <3404> (5719) touto <5124> poiw <4160> (5719)

7:16 ei <1487> de <1161> o <3739> ou <3756> yelw <2309> (5719) touto <5124> poiw <4160> (5719) sumfhmi <4852> (5748) tw <3588> nomw <3551> oti <3754> kalov <2570>

7:17 nuni <3570> de <1161> ouketi <3765> egw <1473> katergazomai <2716> (5736) auto <846> alla <235> h <3588> enoikousa <1774> (5723) en <1722> emoi <1698> amartia <266>

7:18 oida <1492> (5758) gar <1063> oti <3754> ouk <3756> oikei <3611> (5719) en <1722> emoi <1698> tout <5124> estin <1510> (5748) en <1722> th <3588> sarki <4561> mou <3450> agayon <18> to <3588> gar <1063> yelein <2309> (5721) parakeitai <3873> (5736) moi <3427> to <3588> de <1161> katergazesyai <2716> (5738) to <3588> kalon <2570> ou <3756>

7:19 ou <3756> gar <1063> o <3739> yelw <2309> (5719) poiw <4160> (5719) agayon <18> alla <235> o <3739> ou <3756> yelw <2309> (5719) kakon <2556> touto <5124> prassw <4238> (5719)

7:20 ei <1487> de <1161> o <3739> ou <3756> yelw <2309> (5719) touto <5124> poiw <4160> (5719) ouketi <3765> egw <1473> katergazomai <2716> (5736) auto <846> alla <235> h <3588> oikousa <3611> (5723) en <1722> emoi <1698> amartia <266>

7:21 euriskw <2147> (5719) ara <686> ton <3588> nomon <3551> tw <3588> yelonti <2309> (5723) emoi <1698> poiein <4160> (5721) to <3588> kalon <2570> oti <3754> emoi <1698> to <3588> kakon <2556> parakeitai <3873> (5736)

7:22 sunhdomai <4913> (5736) gar <1063> tw <3588> nomw <3551> tou <3588> yeou <2316> kata <2596> ton <3588> esw <2080> anyrwpon <444>

7:23 blepw <991> (5719) de <1161> eteron <2087> nomon <3551> en <1722> toiv <3588> melesin <3196> mou <3450> antistrateuomenon <497> (5740) tw <3588> nomw <3551> tou <3588> noov <3563> mou <3450> kai <2532> aicmalwtizonta <163> (5723) me <3165> [en] <1722> tw <3588> nomw <3551> thv <3588> amartiav <266> tw <3588> onti <1510> (5752) en <1722> toiv <3588> melesin <3196> mou <3450>

7:24 talaipwrov <5005> egw <1473> anyrwpov <444> tiv <5101> me <3165> rusetai <4506> (5695) ek <1537> tou <3588> swmatov <4983> tou <3588> yanatou <2288> toutou <5127>

7:25 cariv <5485> [de] <1161> tw <3588> yew <2316> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ara <686> oun <3767> autov <846> egw <1473> tw <3588> men <3303> noi <3563> douleuw <1398> (5719) nomw <3551> yeou <2316> th <3588> de <1161> sarki <4561> nomw <3551> amartiav <266>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA