TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yehezkiel 42:15-20

42:15 <05439> bybo <05439> bybo <04058> wddmw <06921> Mydqh <01870> Krd <06440> wynp <0834> rsa <08179> resh <01870> Krd <03318> ynayuwhw <06442> ymynph <01004> tybh <04060> twdm <0853> ta <03615> hlkw(42:15)

42:15 kai <2532> sunetelesyh <4931> h <3588> diametrhsiv tou <3588> oikou <3624> eswyen <2081> kai <2532> exhgagen <1806> me <1473> kay <2596> odon <3598> thv <3588> pulhv <4439> thv <3588> blepoushv <991> prov <4314> anatolav <395> kai <2532> diemetrhsen to <3588> upodeigma <5262> tou <3588> oikou <3624> kukloyen <2943> en <1722> diataxei

42:16 <05439> bybo <04060> hdmh <07070> hnqb <07070> Mynq <0520> *twam {twma} <02568> smx <04060> hdmh <07070> hnqb <06921> Mydqh <07307> xwr <04058> ddm(42:16)

42:16 kai <2532> esth <2476> kata <2596> nwtou thv <3588> pulhv <4439> thv <3588> blepoushv <991> kata <2596> anatolav <395> kai <2532> diemetrhsen pentakosiouv <4001> en <1722> tw <3588> kalamw <2563> tou <3588> metrou <3358>

42:17 <05439> bybo <04060> hdmh <07070> hnqb <07070> Mynq <03967> twam <02568> smx <06828> Nwpuh <07307> xwr <04058> ddm(42:17)

42:17 kai <2532> epestreqen <1994> prov <4314> borran kai <2532> diemetrhsen to <3588> kata <2596> proswpon <4383> tou <3588> borra phceiv <4083> pentakosiouv <4001> en <1722> tw <3588> kalamw <2563> tou <3588> metrou <3358>

42:18 <04060> hdmh <07070> hnqb <07070> Mynq <03967> twam <02568> smx <04058> ddm <01864> Mwrdh <07307> xwr <0853> ta(42:18)

42:18 kai <2532> epestreqen <1994> prov <4314> yalassan <2281> kai <2532> diemetrhsen to <3588> kata <2596> proswpon <4383> thv <3588> yalasshv <2281> pentakosiouv <4001> en <1722> tw <3588> kalamw <2563> tou <3588> metrou <3358>

42:19 <04060> hdmh <07070> hnqb <07070> Mynq <03967> twam <02568> smx <04058> ddm <03220> Myh <07307> xwr <0413> la <05437> bbo(42:19)

42:19 kai <2532> epestreqen <1994> prov <4314> noton <3558> kai <2532> diemetrhsen katenanti tou <3588> notou <3558> pentakosiouv <4001> en <1722> tw <3588> kalamw <2563> tou <3588> metrou <3358>

42:20 <02455> lxl <06944> sdqh <0996> Nyb <0914> lydbhl <03967> twam <02568> smx <07341> bxrw <03967> twam <02568> smx <0753> Kra <05439> bybo <05439> bybo <0> wl <02346> hmwx <04058> wddm <07307> twxwr <0702> ebral(42:20)

42:20 ta <3588> tessara <5064> merh <3313> tou <3588> autou <846> kalamou <2563> kai <2532> dietaxen <1299> auton <846> kai <2532> peribolon autwn <846> kuklw pentakosiwn <4001> prov <4314> anatolav <395> kai <2532> pentakosiwn <4001> phcwn <4083> eurov tou <3588> diastellein ana <303> meson <3319> twn <3588> agiwn <40> kai <2532> ana <303> meson <3319> tou <3588> proteicismatov tou <3588> en <1722> diataxei tou <3588> oikou <3624>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA