TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 1:3-5

1:3 panta <3956> di <1223> autou <846> egeneto <1096> (5633) kai <2532> cwriv <5565> autou <846> egeneto <1096> (5633) oude <3761> en <1520> o <3739> gegonen <1096> (5754)

1:4 en <1722> autw <846> zwh <2222> hn <1510> (5713) kai <2532> h <3588> zwh <2222> hn <1510> (5713) to <3588> fwv <5457> twn <3588> anyrwpwn <444>

1:5 kai <2532> to <3588> fwv <5457> en <1722> th <3588> skotia <4653> fainei <5316> (5719) kai <2532> h <3588> skotia <4653> auto <846> ou <3756> katelaben <2638> (5627)

Yohanes 1:14

1:14 kai <2532> o <3588> logov <3056> sarx <4561> egeneto <1096> (5633) kai <2532> eskhnwsen <4637> (5656) en <1722> hmin <2254> kai <2532> eyeasameya <2300> (5662) thn <3588> doxan <1391> autou <846> doxan <1391> wv <5613> monogenouv <3439> para <3844> patrov <3962> plhrhv <4134> caritov <5485> kai <2532> alhyeiav <225>

Yohanes 1:18

1:18 yeon <2316> oudeiv <3762> ewraken <3708> (5758) pwpote <4455> monogenhv <3439> yeov <2316> o <3588> wn <1510> (5752) eiv <1519> ton <3588> kolpon <2859> tou <3588> patrov <3962> ekeinov <1565> exhghsato <1834> (5662)TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA