TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Zakharia 4:2-14

4:2 <07218> hsar <05921> le <0834> rsa <05216> twrnl <04166> twquwm <07651> hebsw <07651> hebs <05921> hyle <05216> hytrn <07651> hebsw <07218> hsar <05921> le <01543> hlgw <03605> hlk <02091> bhz <04501> trwnm <02009> hnhw <07200> ytyar <0559> *rmaw {rmayw} <07200> har <0859> hta <04100> hm <0413> yla <0559> rmayw(4:2)

4:2 kai <2532> eipen prov <4314> me <1473> ti <5100> su <4771> blepeiv <991> kai <2532> eipa ewraka <3708> kai <2532> idou <2400> lucnia <3087> crush olh <3650> kai <2532> to <3588> lampadion epanw <1883> authv <846> kai <2532> epta <2033> lucnoi <3088> epanw <1883> authv <846> kai <2532> epta <2033> eparustridev toiv <3588> lucnoiv <3088> toiv <3588> epanw <1883> authv <846>

4:3 <08040> hlamv <05921> le <0259> dxaw <01543> hlgh <03225> Nymym <0259> dxa <05921> hyle <02132> Mytyz <08147> Mynsw(4:3)

4:3 kai <2532> duo <1417> elaiai <1636> epanw <1883> authv <846> mia <1519> ek <1537> dexiwn <1188> tou <3588> lampadiou kai <2532> mia <1519> ex <1537> euwnumwn <2176>

4:4 <0113> ynda <0428> hla <04100> hm <0559> rmal <0> yb <01696> rbdh <04397> Kalmh <0413> la <0559> rmaw <06030> Neaw(4:4)

4:4 kai <2532> ephrwthsa kai <2532> eipon prov <4314> ton <3588> aggelon <32> ton <3588> lalounta <2980> en <1722> emoi <1473> legwn <3004> ti <5100> estin <1510> tauta <3778> kurie <2962>

4:5 <0113> ynda <03808> al <0559> rmaw <0428> hla <01992> hmh <04100> hm <03045> tedy <03808> awlh <0413> yla <0559> rmayw <0> yb <01696> rbdh <04397> Kalmh <06030> Neyw(4:5)

4:5 kai <2532> apekriyh o <3588> aggelov <32> o <3588> lalwn <2980> en <1722> emoi <1473> kai <2532> eipen prov <4314> me <1473> ou <3364> ginwskeiv <1097> ti <5100> estin <1510> tauta <3778> kai <2532> eipa ouci <3364> kurie <2962>

4:6 <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <07307> yxwrb <0518> Ma <03588> yk <03581> xkb <03808> alw <02428> lyxb <03808> al <0559> rmal <02216> lbbrz <0413> la <03068> hwhy <01697> rbd <02088> hz <0559> rmal <0413> yla <0559> rmayw <06030> Neyw(4:6)

4:6 kai <2532> apekriyh kai <2532> eipen prov <4314> me <1473> legwn <3004> outov <3778> o <3588> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> zorobabel <2216> legwn <3004> ouk <3364> en <1722> dunamei <1411> megalh <3173> oude <3761> en <1722> iscui <2479> all <235> h <2228> en <1722> pneumati <4151> mou <1473> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841>

4:7 P <0> hl <02580> Nx <02580> Nx <08663> twast <07222> hsarh <068> Nbah <0853> ta <03318> ayuwhw <04334> rsyml <02216> lbbrz <06440> ynpl <01419> lwdgh <02022> rh <0859> hta <04310> ym(4:7)

4:7 tiv <5100> ei <1510> su <4771> to <3588> orov <3735> to <3588> mega <3173> pro <4253> proswpou <4383> zorobabel <2216> tou <3588> katorywsai kai <2532> exoisw <1627> ton <3588> liyon <3037> thv <3588> klhronomiav <2817> isothta <2471> caritov <5485> carita <5485> authv <846>

4:8 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(4:8)

4:8 kai <2532> egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> me <1473> legwn <3004>

4:9 <0413> Mkla <07971> ynxls <06635> twabu <03068> hwhy <03588> yk <03045> tedyw <01214> hneubt <03027> wydyw <02088> hzh <01004> tybh <03248> wdoy <02216> lbbrz <03027> ydy(4:9)

4:9 ai <3588> ceirev <5495> zorobabel <2216> eyemeliwsan <2311> ton <3588> oikon <3624> touton <3778> kai <2532> ai <3588> ceirev <5495> autou <846> epitelesousin <2005> auton <846> kai <2532> epignwsh <1921> dioti <1360> kuriov <2962> pantokratwr <3841> exapestalken <1821> me <1473> prov <4314> se <4771>

4:10 <0776> Urah <03605> lkb <07751> Myjjwsm <01992> hmh <03068> hwhy <05869> ynye <0428> hla <07651> hebs <02216> lbbrz <03027> dyb <0913> lydbh <068> Nbah <0853> ta <07200> warw <08055> wxmvw <06996> twnjq <03117> Mwyl <0937> zb <04310> ym <03588> yk(4:10)

4:10 dioti <1360> tiv <5100> exoudenwsen <1847> eiv <1519> hmerav <2250> mikrav <3398> kai <2532> carountai <5463> kai <2532> oqontai <3708> ton <3588> liyon <3037> ton <3588> kassiterinon en <1722> ceiri <5495> zorobabel <2216> epta <2033> outoi <3778> ofyalmoi <3788> kuriou <2962> eisin <1510> oi <3588> epiblepontev <1914> epi <1909> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065>

4:11 <08040> hlwamv <05921> lew <04501> hrwnmh <03225> Nymy <05921> le <0428> hlah <02132> Mytyzh <08147> yns <04100> hm <0413> wyla <0559> rmaw <06030> Neaw(4:11)

4:11 kai <2532> apekriyhn kai <2532> eipa prov <4314> auton <846> ti <5100> ai <3588> duo <1417> elaiai <1636> autai <3778> ai <3588> ek <1537> dexiwn <1188> thv <3588> lucniav <3087> kai <2532> ex <1537> euwnumwn <2176>

4:12 <02091> bhzh <05921> Mhylem <07324> Myqyrmh <02091> bhzh <06804> twrtnu <08147> yns <03027> dyb <0834> rsa <02132> Mytyzh <07641> ylbs <08147> yts <04100> hm <0413> wyla <0559> rmaw <08145> tyns <06030> Neaw(4:12)

4:12 kai <2532> ephrwthsa ek <1537> deuterou <1208> kai <2532> eipa prov <4314> auton <846> ti <5100> oi <3588> duo <1417> kladoi <2798> twn <3588> elaiwn <1636> oi <3588> en <1722> taiv <3588> cersin <5495> twn <3588> duo <1417> muxwthrwn twn <3588> cruswn twn <3588> epiceontwn <2022> kai <2532> epanagontwn tav <3588> eparustridav tav <3588> crusav

4:13 <0113> ynda <03808> al <0559> rmaw <0428> hla <04100> hm <03045> tedy <03808> awlh <0559> rmal <0413> yla <0559> rmayw(4:13)

4:13 kai <2532> eipen prov <4314> me <1473> ouk <3364> oidav ti <5100> estin <1510> tauta <3778> kai <2532> eipa ouci <3364> kurie <2962>

4:14 <0776> Urah <03605> lk <0113> Nwda <05921> le <05975> Mydmeh <03323> rhuyh <01121> ynb <08147> yns <0428> hla <0559> rmayw(4:14)

4:14 kai <2532> eipen outoi <3778> oi <3588> duo <1417> uioi <5207> thv <3588> piothtov <4096> paresthkasin <3936> tw <3588> kuriw <2962> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA