TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Timotius 5:3-8

5:3 chrav <5503> tima <5091> (5720) tav <3588> ontwv <3689> chrav <5503>

5:4 ei <1487> de <1161> tiv <5100> chra <5503> tekna <5043> h <2228> ekgona <1549> ecei <2192> (5719) manyanetwsan <3129> (5720) prwton <4412> ton <3588> idion <2398> oikon <3624> eusebein <2151> (5721) kai <2532> amoibav <287> apodidonai <591> (5721) toiv <3588> progonoiv <4269> touto <5124> gar <1063> estin <1510> (5748) apodekton <587> enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316>

5:5 h <3588> de <1161> ontwv <3689> chra <5503> kai <2532> memonwmenh <3443> (5772) hlpiken <1679> (5758) epi <1909> [ton] <3588> yeon <2316> kai <2532> prosmenei <4357> (5719) taiv <3588> dehsesin <1162> kai <2532> taiv <3588> proseucaiv <4335> nuktov <3571> kai <2532> hmerav <2250>

5:6 h <3588> de <1161> spatalwsa <4684> (5723) zwsa <2198> (5723) teynhken <2348> (5758)

5:7 kai <2532> tauta <5023> paraggelle <3853> (5720) ina <2443> anepilhmptoi <423> wsin <1510> (5753)

5:8 ei <1487> de <1161> tiv <5100> twn <3588> idiwn <2398> kai <2532> malista <3122> oikeiwn <3609> ou <3756> pronoei <4306> (5719) thn <3588> pistin <4102> hrnhtai <720> (5763) kai <2532> estin <1510> (5748) apistou <571> ceirwn <5501>TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA