TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yehezkiel 36:26-27

36:26 <01320> rvb <03820> bl <0> Mkl <05414> yttnw <01320> Mkrvbm <068> Nbah <03820> bl <0853> ta <05493> ytrohw <07130> Mkbrqb <05414> Nta <02319> hsdx <07307> xwrw <02319> sdx <03820> bl <0> Mkl <05414> yttnw(36:26)

36:26 kai <2532> dwsw <1325> umin <4771> kardian <2588> kainhn <2537> kai <2532> pneuma <4151> kainon <2537> dwsw <1325> en <1722> umin <4771> kai <2532> afelw thn <3588> kardian <2588> thn <3588> liyinhn <3035> ek <1537> thv <3588> sarkov <4561> umwn <4771> kai <2532> dwsw <1325> umin <4771> kardian <2588> sarkinhn <4560>

36:27 <06213> Mtyvew <08104> wrmst <04941> yjpsmw <01980> wklt <02706> yqxb <0834> rsa <0853> ta <06213> ytyvew <07130> Mkbrqb <05414> Nta <07307> yxwr <0853> taw(36:27)

36:27 kai <2532> to <3588> pneuma <4151> mou <1473> dwsw <1325> en <1722> umin <4771> kai <2532> poihsw <4160> ina <2443> en <1722> toiv <3588> dikaiwmasin <1345> mou <1473> poreuhsye <4198> kai <2532> ta <3588> krimata <2917> mou <1473> fulaxhsye <5442> kai <2532> poihshte <4160>

Yesaya 48:4

48:4 <05154> hswxn <04696> Kxumw <06203> Kpre <01270> lzrb <01517> dygw <0859> hta <07186> hsq <03588> yk <01847> ytedm(48:4)

48:4 ginwskw <1097> egw <1473> oti <3754> sklhrov <4642> ei <1510> kai <2532> neuron sidhroun o <3588> trachlov <5137> sou <4771> kai <2532> to <3588> metwpon <3359> sou <4771> calkoun

Zakharia 7:12

7:12 <06635> twabu <03068> hwhy <0853> tam <01419> lwdg <07110> Puq <01961> yhyw <07223> Mynsarh <05030> Myaybnh <03027> dyb <07307> wxwrb <06635> twabu <03068> hwhy <07971> xls <0834> rsa <01697> Myrbdh <0853> taw <08451> hrwth <0853> ta <08085> ewmsm <08068> ryms <07760> wmv <03820> Mblw(7:12)

7:12 kai <2532> thn <3588> kardian <2588> autwn <846> etaxan <5021> apeiyh <545> tou <3588> mh <3165> eisakouein <1522> tou <3588> nomou <3551> mou <1473> kai <2532> touv <3588> logouv <3056> ouv <3739> exapesteilen <1821> kuriov <2962> pantokratwr <3841> en <1722> pneumati <4151> autou <846> en <1722> cersin <5495> twn <3588> profhtwn <4396> twn <3588> emprosyen <1715> kai <2532> egeneto <1096> orgh <3709> megalh <3173> para <3844> kuriou <2962> pantokratorov <3841>

Roma 2:4-5

2:4 h <2228> tou <3588> ploutou <4149> thv <3588> crhstothtov <5544> autou <846> kai <2532> thv <3588> anochv <463> kai <2532> thv <3588> makroyumiav <3115> katafroneiv <2706> (5719) agnown <50> (5723) oti <3754> to <3588> crhston <5543> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> metanoian <3341> se <4571> agei <71> (5719)

2:5 kata <2596> de <1161> thn <3588> sklhrothta <4643> sou <4675> kai <2532> ametanohton <279> kardian <2588> yhsaurizeiv <2343> (5719) seautw <4572> orghn <3709> en <1722> hmera <2250> orghv <3709> kai <2532> apokaluqewv <602> dikaiokrisiav <1341> tou <3588> yeou <2316>TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA