TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 1:30-33

1:30 kai <2532> eipen <2036> (5627) o <3588> aggelov <32> auth <846> mh <3361> fobou <5399> (5737) mariam <3137> eurev <2147> (5627) gar <1063> carin <5485> para <3844> tw <3588> yew <2316>

1:31 kai <2532> idou <2400> (5628) sullhmqh <4815> (5695) en <1722> gastri <1064> kai <2532> texh <5088> (5695) uion <5207> kai <2532> kaleseiv <2564> (5692) to <3588> onoma <3686> autou <846> ihsoun <2424>

1:32 outov <3778> estai <1510> (5704) megav <3173> kai <2532> uiov <5207> uqistou <5310> klhyhsetai <2564> (5701) kai <2532> dwsei <1325> (5692) autw <846> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> ton <3588> yronon <2362> dauid <1138> tou <3588> patrov <3962> autou <846>

1:33 kai <2532> basileusei <936> (5692) epi <1909> ton <3588> oikon <3624> iakwb <2384> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> kai <2532> thv <3588> basileiav <932> autou <846> ouk <3756> estai <1510> (5704) telov <5056>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA