TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 28:11-15

28:11 poreuomenwn <4198> (5740) de <1161> autwn <846> idou <2400> (5628) tinev <5100> thv <3588> koustwdiav <2892> elyontev <2064> (5631) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> aphggeilan <518> (5656) toiv <3588> arciereusin <749> apanta <537> ta <3588> genomena <1096> (5637)

28:12 kai <2532> sunacyentev <4863> (5685) meta <3326> twn <3588> presbuterwn <4245> sumboulion <4824> te <5037> labontev <2983> (5631) arguria <694> ikana <2425> edwkan <1325> (5656) toiv <3588> stratiwtaiv <4757>

28:13 legontev <3004> (5723) eipate <2036> (5628) oti <3754> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> nuktov <3571> elyontev <2064> (5631) ekleqan <2813> (5656) auton <846> hmwn <2257> koimwmenwn <2837> (5746)

28:14 kai <2532> ean <1437> akousyh <191> (5686) touto <5124> epi <1909> tou <3588> hgemonov <2232> hmeiv <2249> peisomen <3982> (5692) kai <2532> umav <5209> amerimnouv <275> poihsomen <4160> (5692)

28:15 oi <3588> de <1161> labontev <2983> (5631) arguria <694> epoihsan <4160> (5656) wv <5613> edidacyhsan <1321> (5681) kai <2532> diefhmisyh <1310> (5681) o <3588> logov <3056> outov <3778> para <3844> ioudaioiv <2453> mecri <3360> thv <3588> shmeron <4594> [hmerav] <2250>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA