TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 3:17

3:17 ou <3756> gar <1063> apesteilen <649> (5656) o <3588> yeov <2316> ton <3588> uion <5207> eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> ina <2443> krinh <2919> (5725) ton <3588> kosmon <2889> all <235> ina <2443> swyh <4982> (5686) o <3588> kosmov <2889> di <1223> autou <846>

Yohanes 6:38-42

6:38 oti <3754> katabebhka <2597> (5758) apo <575> tou <3588> ouranou <3772> ouc <3756> ina <2443> poiw <4160> (5725) to <3588> yelhma <2307> to <3588> emon <1699> alla <235> to <3588> yelhma <2307> tou <3588> pemqantov <3992> (5660) me <3165>

6:39 touto <5124> de <1161> estin <1510> (5748) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> pemqantov <3992> (5660) me <3165> ina <2443> pan <3956> o <3739> dedwken <1325> (5758) moi <3427> mh <3361> apolesw <622> (5661) ex <1537> autou <846> alla <235> anasthsw <450> (5692) auto <846> th <3588> escath <2078> hmera <2250>

6:40 touto <5124> gar <1063> estin <1510> (5748) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> ina <2443> pav <3956> o <3588> yewrwn <2334> (5723) ton <3588> uion <5207> kai <2532> pisteuwn <4100> (5723) eiv <1519> auton <846> ech <2192> (5725) zwhn <2222> aiwnion <166> kai <2532> anasthsw <450> (5692) auton <846> egw <1473> th <3588> escath <2078> hmera <2250>

6:41 egogguzon <1111> (5707) oun <3767> oi <3588> ioudaioi <2453> peri <4012> autou <846> oti <3754> eipen <2036> (5627) egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> artov <740> o <3588> katabav <2597> (5631) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772>

6:42 kai <2532> elegon <3004> (5707) ouci <3780> outov <3778> estin <1510> (5748) ihsouv <2424> o <3588> uiov <5207> iwshf <2501> ou <3739> hmeiv <2249> oidamen <1492> (5758) ton <3588> patera <3962> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> pwv <4459> nun <3568> legei <3004> (5719) oti <3754> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> katabebhka <2597> (5758)

Yohanes 7:29

7:29 egw <1473> oida <1492> (5758) auton <846> oti <3754> par <3844> autou <846> eimi <1510> (5748) kakeinov <2548> me <3165> apesteilen <649> (5656)

Yohanes 9:5

9:5 otan <3752> en <1722> tw <3588> kosmw <2889> w <1510> (5753) fwv <5457> eimi <1510> (5748) tou <3588> kosmou <2889>

Yohanes 10:36

10:36 on <3739> o <3588> pathr <3962> hgiasen <37> (5656) kai <2532> apesteilen <649> (5656) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> umeiv <5210> legete <3004> (5719) oti <3754> blasfhmeiv <987> (5719) oti <3754> eipon <2036> (5627) uiov <5207> tou <3588> yeou <2316> eimi <1510> (5748)TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA