TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 7:33

7:33 eipen <2036> (5627) oun <3767> o <3588> ihsouv <2424> eti <2089> cronon <5550> mikron <3398> mey <3326> umwn <5216> eimi <1510> (5748) kai <2532> upagw <5217> (5719) prov <4314> ton <3588> pemqanta <3992> (5660) me <3165>

Yohanes 8:21

8:21 eipen <2036> (5627) oun <3767> palin <3825> autoiv <846> egw <1473> upagw <5217> (5719) kai <2532> zhthsete <2212> (5692) me <3165> kai <2532> en <1722> th <3588> amartia <266> umwn <5216> apoyaneisye <599> (5695) opou <3699> egw <1473> upagw <5217> (5719) umeiv <5210> ou <3756> dunasye <1410> (5736) elyein <2064> (5629)

Yohanes 12:35

12:35 eipen <2036> (5627) oun <3767> autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> eti <2089> mikron <3398> cronon <5550> to <3588> fwv <5457> en <1722> umin <5213> estin <1510> (5748) peripateite <4043> (5720) wv <5613> to <3588> fwv <5457> ecete <2192> (5719) ina <2443> mh <3361> skotia <4653> umav <5209> katalabh <2638> (5632) kai <2532> o <3588> peripatwn <4043> (5723) en <1722> th <3588> skotia <4653> ouk <3756> oiden <1492> (5758) pou <4226> upagei <5217> (5719)

Yohanes 13:33

13:33 teknia <5040> eti <2089> mikron <3397> mey <3326> umwn <5216> eimi <1510> (5748) zhthsete <2212> (5692) me <3165> kai <2532> kaywv <2531> eipon <2036> (5627) toiv <3588> ioudaioiv <2453> oti <3754> opou <3699> egw <1473> upagw <5217> (5719) umeiv <5210> ou <3756> dunasye <1410> (5736) elyein <2064> (5629) kai <2532> umin <5213> legw <3004> (5719) arti <737>

Yohanes 16:16

16:16 mikron <3397> kai <2532> ouketi <3765> yewreite <2334> (5719) me <3165> kai <2532> palin <3825> mikron <3397> kai <2532> oqesye <3700> (5695) me <3165>

Yohanes 16:22

16:22 kai <2532> umeiv <5210> oun <3767> nun <3568> men <3303> luphn <3077> ecete <2192> (5719) palin <3825> de <1161> oqomai <3700> (5695) umav <5209> kai <2532> carhsetai <5463> (5690) umwn <5216> h <3588> kardia <2588> kai <2532> thn <3588> caran <5479> umwn <5216> oudeiv <3762> arei <142> (5692) af <575> umwn <5216>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA