TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 24:15-28

24:15 otan <3752> oun <3767> idhte <1492> (5632) to <3588> bdelugma <946> thv <3588> erhmwsewv <2050> to <3588> rhyen <4483> (5685) dia <1223> danihl <1158> tou <3588> profhtou <4396> estov <2476> (5756) en <1722> topw <5117> agiw <40> o <3588> anaginwskwn <314> (5723) noeitw <3539> (5720)

24:16 tote <5119> oi <3588> en <1722> th <3588> ioudaia <2449> feugetwsan <5343> (5720) eiv <1519> ta <3588> orh <3735>

24:17 o <3588> epi <1909> tou <3588> dwmatov <1430> mh <3361> katabatw <2597> (5628) arai <142> (5658) ta <3588> ek <1537> thv <3588> oikiav <3614> autou <846>

24:18 kai <2532> o <3588> en <1722> tw <3588> agrw <68> mh <3361> epistreqatw <1994> (5657) opisw <3694> arai <142> (5658) to <3588> imation <2440> autou <846>

24:19 ouai <3759> de <1161> taiv <3588> en <1722> gastri <1064> ecousaiv <2192> (5723) kai <2532> taiv <3588> yhlazousaiv <2337> (5723) en <1722> ekeinaiv <1565> taiv <3588> hmeraiv <2250>

24:20 proseucesye <4336> (5737) de <1161> ina <2443> mh <3361> genhtai <1096> (5638) h <3588> fugh <5437> umwn <5216> ceimwnov <5494> mhde <3366> sabbatw <4521>

24:21 estai <1510> (5704) gar <1063> tote <5119> yliqiv <2347> megalh <3173> oia <3634> ou <3756> gegonen <1096> (5754) ap <575> archv <746> kosmou <2889> ewv <2193> tou <3588> nun <3568> oud <3761> ou <3756> mh <3361> genhtai <1096> (5638)

24:22 kai <2532> ei <1487> mh <3361> ekolobwyhsan <2856> (5681) ai <3588> hmerai <2250> ekeinai <1565> ouk <3756> an <302> eswyh <4982> (5681) pasa <3956> sarx <4561> dia <1223> de <1161> touv <3588> eklektouv <1588> kolobwyhsontai <2856> (5701) ai <3588> hmerai <2250> ekeinai <1565>

24:23 tote <5119> ean <1437> tiv <5100> umin <5213> eiph <2036> (5632) idou <2400> (5628) wde <5602> o <3588> cristov <5547> h <2228> wde <5602> mh <3361> pisteushte <4100> (5661)

24:24 egeryhsontai <1453> (5701) gar <1063> qeudocristoi <5580> kai <2532> qeudoprofhtai <5578> kai <2532> dwsousin <1325> (5692) shmeia <4592> megala <3173> kai <2532> terata <5059> wste <5620> planasyai <4105> (5745) ei <1487> dunaton <1415> kai <2532> touv <3588> eklektouv <1588>

24:25 idou <2400> (5628) proeirhka <4280> (5758) umin <5213>

24:26 ean <1437> oun <3767> eipwsin <2036> (5632) umin <5213> idou <2400> (5628) en <1722> th <3588> erhmw <2048> estin <1510> (5748) mh <3361> exelyhte <1831> (5632) idou <2400> (5628) en <1722> toiv <3588> tameioiv <5009> mh <3361> pisteushte <4100> (5661)

24:27 wsper <5618> gar <1063> h <3588> astraph <796> exercetai <1831> (5736) apo <575> anatolwn <395> kai <2532> fainetai <5316> (5727) ewv <2193> dusmwn <1424> outwv <3779> estai <1510> (5704) h <3588> parousia <3952> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

24:28 opou <3699> ean <1437> h <1510> (5753) to <3588> ptwma <4430> ekei <1563> sunacyhsontai <4863> (5701) oi <3588> aetoi <105>TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA