TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Petrus 1

1:1 simwn <4613> petrov <4074> doulov <1401> kai <2532> apostolov <652> ihsou <2424> cristou <5547> toiv <3588> isotimon <2472> hmin <2254> lacousin <2975> (5631) pistin <4102> en <1722> dikaiosunh <1343> tou <3588> yeou <2316> hmwn <2257> kai <2532> swthrov <4990> ihsou <2424> cristou <5547>

1:2 cariv <5485> umin <5213> kai <2532> eirhnh <1515> plhyunyeih <4129> (5684) en <1722> epignwsei <1922> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> ihsou <2424> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257>

1:3 wv <5613> panta <3956> hmin <2254> thv <3588> yeiav <2304> dunamewv <1411> autou <846> ta <3588> prov <4314> zwhn <2222> kai <2532> eusebeian <2150> dedwrhmenhv <1433> (5772) dia <1223> thv <3588> epignwsewv <1922> tou <3588> kalesantov <2564> (5660) hmav <2248> dia <1223> doxhv <1391> kai <2532> arethv <703>

1:4 di <1223> wn <3739> ta <3588> timia <5093> kai <2532> megista <3173> hmin <2254> epaggelmata <1862> dedwrhtai <1433> (5769) ina <2443> dia <1223> toutwn <5130> genhsye <1096> (5638) yeiav <2304> koinwnoi <2844> fusewv <5449> apofugontev <668> (5631) thv <3588> en <1722> tw <3588> kosmw <2889> en <1722> epiyumia <1939> fyorav <5356>

1:5 kai <2532> auto <846> touto <5124> de <1161> spoudhn <4710> pasan <3956> pareisenegkantev <3923> (5660) epicorhghsate <2023> (5657) en <1722> th <3588> pistei <4102> umwn <5216> thn <3588> arethn <703> en <1722> de <1161> th <3588> areth <703> thn <3588> gnwsin <1108>

1:6 en <1722> de <1161> th <3588> gnwsei <1108> thn <3588> egkrateian <1466> en <1722> de <1161> th <3588> egkrateia <1466> thn <3588> upomonhn <5281> en <1722> de <1161> th <3588> upomonh <5281> thn <3588> eusebeian <2150>

1:7 en <1722> de <1161> th <3588> eusebeia <2150> thn <3588> filadelfian <5360> en <1722> de <1161> th <3588> filadelfia <5360> thn <3588> agaphn <26>

1:8 tauta <5023> gar <1063> umin <5213> uparconta <5225> (5723) kai <2532> pleonazonta <4121> (5723) ouk <3756> argouv <692> oude <3761> akarpouv <175> kayisthsin <2525> (5719) eiv <1519> thn <3588> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> epignwsin <1922>

1:9 w <3739> gar <1063> mh <3361> parestin <3918> (5748) tauta <5023> tuflov <5185> estin <1510> (5748) muwpazwn <3467> (5723) lhyhn <3024> labwn <2983> (5631) tou <3588> kayarismou <2512> twn <3588> palai <3819> autou <846> amartiwn <266>

1:10 dio <1352> mallon <3123> adelfoi <80> spoudasate <4704> (5657) bebaian <949> umwn <5216> thn <3588> klhsin <2821> kai <2532> ekloghn <1589> poieisyai <4160> (5733) tauta <5023> gar <1063> poiountev <4160> (5723) ou <3756> mh <3361> ptaishte <4417> (5661) pote <4218>

1:11 outwv <3779> gar <1063> plousiwv <4146> epicorhghyhsetai <2023> (5701) umin <5213> h <3588> eisodov <1529> eiv <1519> thn <3588> aiwnion <166> basileian <932> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> kai <2532> swthrov <4990> ihsou <2424> cristou <5547>

1:12 dio <1352> mellhsw <3195> (5692) aei <104> umav <5209> upomimnhskein <5279> (5721) peri <4012> toutwn <5130> kaiper <2539> eidotav <1492> (5761) kai <2532> esthrigmenouv <4741> (5772) en <1722> th <3588> paroush <3918> (5752) alhyeia <225>

1:13 dikaion <1342> de <1161> hgoumai <2233> (5736) ef <1909> oson <3745> eimi <1510> (5748) en <1722> toutw <5129> tw <3588> skhnwmati <4638> diegeirein <1326> (5721) umav <5209> en <1722> upomnhsei <5280>

1:14 eidwv <1492> (5761) oti <3754> tacinh <5031> estin <1510> (5748) h <3588> apoyesiv <595> tou <3588> skhnwmatov <4638> mou <3450> kaywv <2531> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> hmwn <2257> ihsouv <2424> cristov <5547> edhlwsen <1213> (5656) moi <3427>

1:15 spoudasw <4704> (5692) de <1161> kai <2532> ekastote <1539> ecein <2192> (5721) umav <5209> meta <3326> thn <3588> emhn <1699> exodon <1841> thn <3588> toutwn <5130> mnhmhn <3420> poieisyai <4160> (5733)

1:16 ou <3756> gar <1063> sesofismenoiv <4679> (5772) muyoiv <3454> exakolouyhsantev <1811> (5660) egnwrisamen <1107> (5656) umin <5213> thn <3588> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> dunamin <1411> kai <2532> parousian <3952> all <235> epoptai <2030> genhyentev <1096> (5679) thv <3588> ekeinou <1565> megaleiothtov <3168>

1:17 labwn <2983> (5631) gar <1063> para <3844> yeou <2316> patrov <3962> timhn <5092> kai <2532> doxan <1391> fwnhv <5456> enecyeishv <5342> (5685) autw <846> toiasde <5107> upo <5259> thv <3588> megaloprepouv <3169> doxhv <1391> o <3588> uiov <5207> mou <3450> o <3588> agaphtov <27> mou <3450> outov <3778> estin <1510> (5748) eiv <1519> on <3739> egw <1473> eudokhsa <2106> (5656)

1:18 kai <2532> tauthn <3778> thn <3588> fwnhn <5456> hmeiv <2249> hkousamen <191> (5656) ex <1537> ouranou <3772> enecyeisan <5342> (5685) sun <4862> autw <846> ontev <1510> (5752) en <1722> tw <3588> agiw <40> orei <3735>

1:19 kai <2532> ecomen <2192> (5719) bebaioteron <949> ton <3588> profhtikon <4397> logon <3056> w <3739> kalwv <2573> poieite <4160> (5719) prosecontev <4337> (5723) wv <5613> lucnw <3088> fainonti <5316> (5730) en <1722> aucmhrw <850> topw <5117> ewv <2193> ou <3739> hmera <2250> diaugash <1306> (5661) kai <2532> fwsforov <5459> anateilh <393> (5661) en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> umwn <5216>

1:20 touto <5124> prwton <4412> ginwskontev <1097> (5723) oti <3754> pasa <3956> profhteia <4394> grafhv <1124> idiav <2398> epilusewv <1955> ou <3756> ginetai <1096> (5736)

1:21 ou <3756> gar <1063> yelhmati <2307> anyrwpou <444> hnecyh <5342> (5681) profhteia <4394> pote <4218> alla <235> upo <5259> pneumatov <4151> agiou <40> feromenoi <5342> (5746) elalhsan <2980> (5656) apo <575> yeou <2316> anyrwpoi <444>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA