TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ibrani 2:1-3

2:1 dia <1223> touto <5124> dei <1163> (5904) perissoterwv <4056> prosecein <4337> (5721) hmav <2248> toiv <3588> akousyeisin <191> (5685) mhpote <3379> pararuwmen <3901> (5632)

2:2 ei <1487> gar <1063> o <3588> di <1223> aggelwn <32> lalhyeiv <2980> (5685) logov <3056> egeneto <1096> (5633) bebaiov <949> kai <2532> pasa <3956> parabasiv <3847> kai <2532> parakoh <3876> elaben <2983> (5627) endikon <1738> misyapodosian <3405>

2:3 pwv <4459> hmeiv <2249> ekfeuxomeya <1628> (5695) thlikauthv <5082> amelhsantev <272> (5660) swthriav <4991> htiv <3748> archn <746> labousa <2983> (5631) laleisyai <2980> (5745) dia <1223> tou <3588> kuriou <2962> upo <5259> twn <3588> akousantwn <191> (5660) eiv <1519> hmav <2248> ebebaiwyh <950> (5681)

Ibrani 6:4-8

6:4 adunaton <102> gar <1063> touv <3588> apax <530> fwtisyentav <5461> (5685) geusamenouv <1089> (5666) te <5037> thv <3588> dwreav <1431> thv <3588> epouraniou <2032> kai <2532> metocouv <3353> genhyentav <1096> (5679) pneumatov <4151> agiou <40>

6:5 kai <2532> kalon <2570> geusamenouv <1089> (5666) yeou <2316> rhma <4487> dunameiv <1411> te <5037> mellontov <3195> (5723) aiwnov <165>

6:6 kai <2532> parapesontav <3895> (5631) palin <3825> anakainizein <340> (5721) eiv <1519> metanoian <3341> anastaurountav <388> (5723) eautoiv <1438> ton <3588> uion <5207> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> paradeigmatizontav <3856> (5723)

6:7 gh <1093> gar <1063> h <3588> piousa <4095> (5631) ton <3588> ep <1909> authv <846> ercomenon <2064> (5740) pollakiv <4178> ueton <5205> kai <2532> tiktousa <5088> (5723) botanhn <1008> euyeton <2111> ekeinoiv <1565> di <1223> ouv <3739> kai <2532> gewrgeitai <1090> (5743) metalambanei <3335> (5719) eulogiav <2129> apo <575> tou <3588> yeou <2316>

6:8 ekferousa <1627> (5723) de <1161> akanyav <173> kai <2532> tribolouv <5146> adokimov <96> kai <2532> katarav <2671> egguv <1451> hv <3739> to <3588> telov <5056> eiv <1519> kausin <2740>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.47 detik
dipersembahkan oleh YLSA