TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 1:68-79

1:68 euloghtov <2128> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> tou <3588> israhl <2474> oti <3754> epeskeqato <1980> (5662) kai <2532> epoihsen <4160> (5656) lutrwsin <3085> tw <3588> law <2992> autou <846>

1:69 kai <2532> hgeiren <1453> (5656) kerav <2768> swthriav <4991> hmin <2254> en <1722> oikw <3624> dauid <1138> paidov <3816> autou <846>

1:70 kaywv <2531> elalhsen <2980> (5656) dia <1223> stomatov <4750> twn <3588> agiwn <40> ap <575> aiwnov <165> profhtwn <4396> autou <846>

1:71 swthrian <4991> ex <1537> ecyrwn <2190> hmwn <2257> kai <2532> ek <1537> ceirov <5495> pantwn <3956> twn <3588> misountwn <3404> (5723) hmav <2248>

1:72 poihsai <4160> (5658) eleov <1656> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> hmwn <2257> kai <2532> mnhsyhnai <3415> (5683) diayhkhv <1242> agiav <40> autou <846>

1:73 orkon <3727> on <3739> wmosen <3660> (5656) prov <4314> abraam <11> ton <3588> patera <3962> hmwn <2257> tou <3588> dounai <1325> (5629) hmin <2254>

1:74 afobwv <870> ek <1537> ceirov <5495> ecyrwn <2190> rusyentav <4506> (5685) latreuein <3000> (5721) autw <846>

1:75 en <1722> osiothti <3742> kai <2532> dikaiosunh <1343> enwpion <1799> autou <846> pasaiv <3956> taiv <3588> hmeraiv <2250> hmwn <2257>

1:76 kai <2532> su <4771> de <1161> paidion <3813> profhthv <4396> uqistou <5310> klhyhsh <2564> (5701) proporeush <4313> (5695) gar <1063> enwpion <1799> kuriou <2962> etoimasai <2090> (5658) odouv <3598> autou <846>

1:77 tou <3588> dounai <1325> (5629) gnwsin <1108> swthriav <4991> tw <3588> law <2992> autou <846> en <1722> afesei <859> amartiwn <266> autwn <846>

1:78 dia <1223> splagcna <4698> eleouv <1656> yeou <2316> hmwn <2257> en <1722> oiv <3739> episkeqetai <1980> (5695) hmav <2248> anatolh <395> ex <1537> uqouv <5311>

1:79 epifanai <2014> (5658) toiv <3588> en <1722> skotei <4655> kai <2532> skia <4639> yanatou <2288> kayhmenoiv <2521> (5740) tou <3588> kateuyunai <2720> (5658) touv <3588> podav <4228> hmwn <2257> eiv <1519> odon <3598> eirhnhv <1515>TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA