TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yeremia 24

24:1 <0894> lbb <0935> Mabyw <03389> Mlswrym <04525> rgomh <0854> taw <02796> srxh <0854> taw <03063> hdwhy <08269> yrv <0853> taw <03063> hdwhy <04428> Klm <03079> Myqywhy <01121> Nb <03204> whynky <0853> ta <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruardkwbn <01540> twlgh <0310> yrxa <03068> hwhy <01964> lkyh <06440> ynpl <03259> Mydewm <08384> Mynat <01736> yadwd <08147> yns <02009> hnhw <03068> hwhy <07200> ynarh(24:1)

24:1 edeixen <1166> moi <1473> kuriov <2962> duo <1417> kalayouv sukwn <4808> keimenouv <2749> kata <2596> proswpon <4383> naou <3485> kuriou <2962> meta <3326> to <3588> apoikisai naboucodonosor basilea <935> babulwnov <897> ton <3588> ieconian <2423> uion <5207> iwakim basilea <935> iouda <2448> kai <2532> touv <3588> arcontav <758> kai <2532> touv <3588> tecnitav <5079> kai <2532> touv <3588> desmwtav <1202> kai <2532> touv <3588> plousiouv <4145> ex <1537> ierousalhm <2419> kai <2532> hgagen <71> autouv <846> eiv <1519> babulwna <897>

24:2 o <07455> erm <0398> hnlkat <03808> al <0834> rsa <03966> dam <07451> twer <08384> Mynat <0259> dxa <01731> dwdhw <01073> twrkbh <08384> ynatk <03966> dam <02896> twbj <08384> Mynat <0259> dxa <01731> dwdh(24:2)

24:2 o <3588> kalayov o <3588> eiv <1519> sukwn <4808> crhstwn <5543> sfodra <4970> wv <3739> ta <3588> suka <4810> ta <3588> proima <4406> kai <2532> o <3588> kalayov o <3588> eterov <2087> sukwn <4808> ponhrwn <4190> sfodra <4970> a <3739> ou <3364> brwyhsetai <977> apo <575> ponhriav <4189> autwn <846>

24:3 P <07455> erm <0398> hnlkat <03808> al <0834> rsa <03966> dam <07451> twer <07451> twerhw <03966> dam <02896> twbj <02896> twbjh <08384> Mynath <08384> Mynat <0559> rmaw <03414> whymry <07200> har <0859> hta <04100> hm <0413> yla <03068> hwhy <0559> rmayw(24:3)

24:3 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> me <1473> ti <5100> su <4771> orav <3708> ieremia <2408> kai <2532> eipa suka <4810> ta <3588> crhsta <5543> crhsta <5543> lian <3029> kai <2532> ta <3588> ponhra <4190> ponhra <4190> lian <3029> a <3739> ou <3364> brwyhsetai <977> apo <575> ponhriav <4189> autwn <846>

24:4 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(24:4)

24:4 kai <2532> egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> me <1473> legwn <3004>

24:5 <02896> hbwjl <03778> Mydvk <0776> Ura <02088> hzh <04725> Mwqmh <04480> Nm <07971> ytxls <0834> rsa <03063> hdwhy <01546> twlg <0853> ta <05234> ryka <03651> Nk <0428> hlah <02896> twbjh <08384> Mynatk <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(24:5)

24:5 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> wv <3739> ta <3588> suka <4810> ta <3588> crhsta <5543> tauta <3778> outwv <3778> epignwsomai <1921> touv <3588> apoikisyentav iouda <2448> ouv <3739> exapestalka ek <1537> tou <3588> topou <5117> toutou <3778> eiv <1519> ghn <1065> caldaiwn <5466> eiv <1519> agaya <18>

24:6 <05428> swta <03808> alw <05193> Mytejnw <02040> orha <03808> alw <01129> Mytynbw <02063> tazh <0776> Urah <05921> le <07725> Mytbshw <02896> hbwjl <05921> Mhyle <05869> ynye <07760> ytmvw(24:6)

24:6 kai <2532> sthriw <4741> touv <3588> ofyalmouv <3788> mou <1473> ep <1909> autouv <846> eiv <1519> agaya <18> kai <2532> apokatasthsw <600> autouv <846> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> tauthn <3778> eiv <1519> agaya <18> kai <2532> anoikodomhsw <456> autouv <846> kai <2532> ou <3364> mh <3165> kayelw <2507> kai <2532> katafuteusw autouv <846> kai <2532> ou <3364> mh <3165> ektilw

24:7 o <03820> Mbl <03605> lkb <0413> yla <07725> wbsy <03588> yk <0430> Myhlal <0> Mhl <01961> hyha <0595> yknaw <05971> Mel <0> yl <01961> wyhw <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <0853> yta <03045> tedl <03820> bl <0> Mhl <05414> yttnw(24:7)

24:7 kai <2532> dwsw <1325> autoiv <846> kardian <2588> tou <3588> eidenai autouv <846> eme <1473> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> kai <2532> esontai <1510> moi <1473> eiv <1519> laon <2992> kai <2532> egw <1473> esomai <1510> autoiv <846> eiv <1519> yeon <2316> oti <3754> epistrafhsontai <1994> ep <1909> eme <1473> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> kardiav <2588> autwn <846>

24:8 <04714> Myrum <0776> Urab <03427> Mybsyhw <02063> tazh <0776> Urab <07604> Myrasnh <03389> Mlswry <07611> tyras <0853> taw <08269> wyrv <0853> taw <03063> hdwhy <04428> Klm <06667> whyqdu <0853> ta <05414> Nta <03651> Nk <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk <07455> erm <0398> hnlkat <03808> al <0834> rsa <07451> twerh <08384> Mynatkw(24:8)

24:8 kai <2532> wv <3739> ta <3588> suka <4810> ta <3588> ponhra <4190> a <3739> ou <3364> brwyhsetai <977> apo <575> ponhriav <4189> autwn <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> outwv <3778> paradwsw <3860> ton <3588> sedekian basilea <935> iouda <2448> kai <2532> touv <3588> megistanav autou <846> kai <2532> to <3588> kataloipon <2645> ierousalhm <2419> touv <3588> upoleleimmenouv <5275> en <1722> th <3588> gh <1065> tauth <3778> kai <2532> touv <3588> katoikountav en <1722> aiguptw <125>

24:9 <08033> Ms <05080> Mxyda <0834> rsa <04725> twmqmh <03605> lkb <07045> hllqlw <08148> hnynsl <04912> lsmlw <02781> hprxl <0776> Urah <04467> twklmm <03605> lkl <07451> herl <02113> *hwezl {hewzl} <05414> Myttnw(24:9)

24:9 kai <2532> dwsw <1325> autouv <846> eiv <1519> diaskorpismon eiv <1519> pasav <3956> tav <3588> basileiav <932> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> esontai <1510> eiv <1519> oneidismon <3680> kai <2532> eiv <1519> parabolhn <3850> kai <2532> eiv <1519> misov kai <2532> eiv <1519> kataran <2671> en <1722> panti <3956> topw <5117> ou <3364> exwsa <1856> autouv <846> ekei <1563>

24:10 P <01> Mhytwbalw <01992> Mhl <05414> yttn <0834> rsa <0127> hmdah <05921> lem <08552> Mmt <05704> de <01698> rbdh <0853> taw <07458> berh <0853> ta <02719> brxh <0853> ta <0> Mb <07971> ytxlsw(24:10)

24:10 kai <2532> apostelw <649> eiv <1519> autouv <846> ton <3588> limon <3042> kai <2532> ton <3588> yanaton <2288> kai <2532> thn <3588> macairan <3162> ewv <2193> an <302> eklipwsin <1587> apo <575> thv <3588> ghv <1065> hv <3739> edwka <1325> autoiv <846>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA