TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 7:6-7

7:6 <0> Mkl <07451> erl <01980> wklt <03808> al <0312> Myrxa <0430> Myhla <0310> yrxaw <02088> hzh <04725> Mwqmb <08210> wkpst <0408> la <05355> yqn <01818> Mdw <06231> wqset <03808> al <0490> hnmlaw <03490> Mwty <01616> rg(7:6)

7:6 kai <2532> proshluton <4339> kai <2532> orfanon <3737> kai <2532> chran <5503> mh <3165> katadunasteushte <2616> kai <2532> aima <129> aywon <121> mh <3165> ekcehte <1632> en <1722> tw <3588> topw <5117> toutw <3778> kai <2532> opisw <3694> yewn <2316> allotriwn <245> mh <3165> poreuhsye <4198> eiv <1519> kakon <2556> umin <4771>

7:7 <05769> Mlwe <05704> dew <05769> Mlwe <04480> Nml <01> Mkytwbal <05414> yttn <0834> rsa <0776> Urab <02088> hzh <04725> Mwqmb <0853> Mkta <07931> ytnksw(7:7)

7:7 kai <2532> katoikiw umav <4771> en <1722> tw <3588> topw <5117> toutw <3778> en <1722> gh <1065> h <3739> edwka <1325> toiv <3588> patrasin <3962> umwn <4771> ex <1537> aiwnov <165> kai <2532> ewv <2193> aiwnov <165>

Yeremia 22:3-4

22:3 <02088> hzh <04725> Mwqmb <08210> wkpst <0408> la <05355> yqn <01818> Mdw <02554> womxt <0408> la <03238> wnt <0408> la <0490> hnmlaw <03490> Mwty <01616> rgw <06216> qwse <03027> dym <01497> lwzg <05337> wlyuhw <06666> hqduw <04941> jpsm <06213> wve <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(22:3)

22:3 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> poieite <4160> krisin <2920> kai <2532> dikaiosunhn <1343> kai <2532> exaireisye <1807> dihrpasmenon ek <1537> ceirov <5495> adikountov <91> auton <846> kai <2532> proshluton <4339> kai <2532> orfanon <3737> kai <2532> chran <5503> mh <3165> katadunasteuete <2616> kai <2532> mh <3165> asebeite <764> kai <2532> aima <129> aywon <121> mh <3165> ekcehte <1632> en <1722> tw <3588> topw <5117> toutw <3778>

22:4 <05971> wmew <05650> *wydbew {wdbew} <01931> awh <05483> Myowobw <07393> bkrb <07392> Mybkr <03678> waok <05921> le <01732> dwdl <03427> Mybsy <04428> Myklm <02088> hzh <01004> tybh <08179> yresb <0935> wabw <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <06213> wvet <06213> wve <0518> Ma <03588> yk(22:4)

22:4 dioti <1360> ean <1437> poiountev <4160> poihshte <4160> ton <3588> logon <3056> touton <3778> kai <2532> eiseleusontai <1525> en <1722> taiv <3588> pulaiv <4439> tou <3588> oikou <3624> toutou <3778> basileiv <935> kayhmenoi <2521> epi <1909> yronou <2362> dauid kai <2532> epibebhkotev <1910> ef <1909> armatwn <716> kai <2532> ippwn <2462> autoi <846> kai <2532> oi <3588> paidev <3816> autwn <846> kai <2532> o <3588> laov <2992> autwn <846>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA