TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 5:25

5:25 <05186> hywjn <03027> wdy <05750> dwew <0639> wpa <07725> bs <03808> al <02063> taz <03605> lkb <02351> twuwx <07130> brqb <05478> hxwok <05038> Mtlbn <01961> yhtw <02022> Myrhh <07264> wzgryw <05221> whkyw <05921> wyle <03027> wdy <05186> jyw <05971> wmeb <03068> hwhy <0639> Pa <02734> hrx <03651> Nk <05921> le(5:25)

5:25 kai <2532> eyumwyh <2373> orgh <3709> kuriov <2962> sabawy <4519> epi <1909> ton <3588> laon <2992> autou <846> kai <2532> epebalen <1911> thn <3588> ceira <5495> autou <846> ep <1909> autouv <846> kai <2532> epataxen <3960> autouv <846> kai <2532> parwxunyh <3947> ta <3588> orh <3735> kai <2532> egenhyh <1096> ta <3588> ynhsimaia autwn <846> wv <3739> kopria en <1722> mesw <3319> odou <3598> kai <2532> en <1722> pasi <3956> toutoiv <3778> ouk <3364> apestrafh <654> o <3588> yumov <2372> all <235> eti <2089> h <3588> ceir <5495> uqhlh <5308>

Yesaya 9:12

9:12 <05186> hywjn <03027> wdy <05750> dwew <0639> wpa <07725> bs <03808> al <02063> taz <03605> lkb <06310> hp <03605> lkb <03478> larvy <0853> ta <0398> wlkayw <0268> rwxam <06430> Mytslpw <06924> Mdqm <0758> Mra<9:11> (9:12)

9:12 (9:11) surian <4947> af <575> hliou <2246> anatolwn <395> kai <2532> touv <3588> ellhnav <1672> af <575> hliou <2246> dusmwn <1424> touv <3588> katesyiontav <2719> ton <3588> israhl <2474> olw <3650> tw <3588> stomati <4750> epi <1909> toutoiv <3778> pasin <3956> ouk <3364> apestrafh <654> o <3588> yumov <2372> all <235> eti <2089> h <3588> ceir <5495> uqhlh <5308>

Yesaya 9:17

9:17 <05186> hywjn <03027> wdy <05750> dwew <0639> wpa <07725> bs <03808> al <02063> taz <03605> lkb <05039> hlbn <01696> rbd <06310> hp <03605> lkw <07489> ermw <02611> Pnx <03605> wlk <03588> yk <07355> Mxry <03808> al <0490> wytnmla <0853> taw <03490> wymty <0853> taw <0136> ynda <08055> xmvy <03808> al <0970> wyrwxb <05921> le <03651> Nk <05921> le<9:16> (9:17)

9:17 (9:16) dia <1223> touto <3778> epi <1909> touv <3588> neaniskouv <3495> autwn <846> ouk <3364> eufranyhsetai <2165> o <3588> yeov <2316> kai <2532> touv <3588> orfanouv <3737> autwn <846> kai <2532> tav <3588> chrav <5503> autwn <846> ouk <3364> elehsei <1653> oti <3754> pantev <3956> anomoi <459> kai <2532> ponhroi <4190> kai <2532> pan <3956> stoma <4750> lalei <2980> adika <94> epi <1909> pasin <3956> toutoiv <3778> ouk <3364> apestrafh <654> o <3588> yumov <2372> all <235> eti <2089> h <3588> ceir <5495> uqhlh <5308>

Yesaya 9:21

9:21 o <05186> hywjn <03027> wdy <05750> dwew <0639> wpa <07725> bs <03808> al <02063> taz <03605> lkb <03063> hdwhy <05921> le <01992> hmh <03162> wdxy <04519> hsnm <0853> ta <0669> Myrpaw <0669> Myrpa <0853> ta <04519> hsnm<9:20> (9:21)

9:21 (9:20) fagetai <2068> gar <1063> manassh tou <3588> efraim <2187> kai <2532> efraim <2187> tou <3588> manassh oti <3754> ama <260> poliorkhsousin ton <3588> ioudan <2455> epi <1909> toutoiv <3778> pasin <3956> ouk <3364> apestrafh <654> o <3588> yumov <2372> all <235> eti <2089> h <3588> ceir <5495> uqhlh <5308>

Yesaya 10:4

10:4 o <05186> hywjn <03027> wdy <05750> dwew <0639> wpa <07725> bs <03808> al <02063> taz <03605> lkb <05307> wlpy <02026> Mygwrh <08478> txtw <0616> ryoa <08478> txt <03766> erk <01115> ytlb(10:4)

10:4 tou <3588> mh <3165> empesein <1706> eiv <1519> epagwghn epi <1909> pasi <3956> toutoiv <3778> ouk <3364> apestrafh <654> o <3588> yumov <2372> all <235> eti <2089> h <3588> ceir <5495> uqhlh <5308>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA