TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Korintus 13

13:1 triton <5154> touto <5124> ercomai <2064> (5736) prov <4314> umav <5209> epi <1909> stomatov <4750> duo <1417> marturwn <3144> kai <2532> triwn <5140> stayhsetai <2476> (5701) pan <3956> rhma <4487>

13:2 proeirhka <4280> (5758) kai <2532> prolegw <4302> (5719) wv <5613> parwn <3918> (5752) to <3588> deuteron <1208> kai <2532> apwn <548> (5752) nun <3568> toiv <3588> prohmarthkosin <4258> (5761) kai <2532> toiv <3588> loipoiv <3062> pasin <3956> oti <3754> ean <1437> elyw <2064> (5632) eiv <1519> to <3588> palin <3825> ou <3756> feisomai <5339> (5695)

13:3 epei <1893> dokimhn <1382> zhteite <2212> (5719) tou <3588> en <1722> emoi <1698> lalountov <2980> (5723) cristou <5547> ov <3739> eiv <1519> umav <5209> ouk <3756> asyenei <770> (5719) alla <235> dunatei <1414> (5719) en <1722> umin <5213>

13:4 kai <2532> gar <1063> estaurwyh <4717> (5681) ex <1537> asyeneiav <769> alla <235> zh <2198> (5719) ek <1537> dunamewv <1411> yeou <2316> kai <2532> gar <1063> hmeiv <2249> asyenoumen <770> (5719) en <1722> autw <846> alla <235> zhsomen <2198> (5692) sun <4862> autw <846> ek <1537> dunamewv <1411> yeou <2316> [eiv <1519> umav] <5209>

13:5 eautouv <1438> peirazete <3985> (5720) ei <1487> este <1510> (5748) en <1722> th <3588> pistei <4102> eautouv <1438> dokimazete <1381> (5720) h <2228> ouk <3756> epiginwskete <1921> (5719) eautouv <1438> oti <3754> ihsouv <2424> cristov <5547> en <1722> umin <5213> ei <1487> mhti <3385> adokimoi <96> este <1510> (5748)

13:6 elpizw <1679> (5719) de <1161> oti <3754> gnwsesye <1097> (5695) oti <3754> hmeiv <2249> ouk <3756> esmen <1510> (5748) adokimoi <96>

13:7 eucomeya <2172> (5736) de <1161> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> mh <3361> poihsai <4160> (5658) umav <5209> kakon <2556> mhden <3367> ouc <3756> ina <2443> hmeiv <2249> dokimoi <1384> fanwmen <5316> (5652) all <235> ina <2443> umeiv <5210> to <3588> kalon <2570> poihte <4160> (5725) hmeiv <2249> de <1161> wv <5613> adokimoi <96> wmen <1510> (5753)

13:8 ou <3756> gar <1063> dunameya <1410> (5736) ti <5100> kata <2596> thv <3588> alhyeiav <225> alla <235> uper <5228> thv <3588> alhyeiav <225>

13:9 cairomen <5463> (5719) gar <1063> otan <3752> hmeiv <2249> asyenwmen <770> (5725) umeiv <5210> de <1161> dunatoi <1415> hte <1510> (5753) touto <5124> kai <2532> eucomeya <2172> (5736) thn <3588> umwn <5216> katartisin <2676>

13:10 dia <1223> touto <5124> tauta <5023> apwn <548> (5752) grafw <1125> (5719) ina <2443> parwn <3918> (5752) mh <3361> apotomwv <664> crhswmai <5530> (5667) kata <2596> thn <3588> exousian <1849> hn <3739> o <3588> kuriov <2962> edwken <1325> (5656) moi <3427> eiv <1519> oikodomhn <3619> kai <2532> ouk <3756> eiv <1519> kayairesin <2506>

13:11 loipon <3063> adelfoi <80> cairete <5463> (5720) katartizesye <2675> (5744) parakaleisye <3870> (5744) to <3588> auto <846> froneite <5426> (5720) eirhneuete <1514> (5720) kai <2532> o <3588> yeov <2316> thv <3588> agaphv <26> kai <2532> eirhnhv <1515> estai <1510> (5704) mey <3326> umwn <5216>

13:12 aspasasye <782> (5663) allhlouv <240> en <1722> agiw <40> filhmati <5370>

13:13 (13-12) aspazontai <782> (5736) umav <5209> oi <3588> agioi <40> pantev <3956>

13:14 (13-13) h <3588> cariv <5485> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424> [cristou] <5547> kai <2532> h <3588> agaph <26> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> h <3588> koinwnia <2842> tou <3588> agiou <40> pneumatov <4151> meta <3326> pantwn <3956> umwn <5216>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA