TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ulangan 14:28-29

14:28 <08179> Kyresb <03240> txnhw <01931> awhh <08141> hnsb <08393> Ktawbt <04643> rvem <03605> lk <0853> ta <03318> ayuwt <08141> Myns <07969> sls <07097> huqm(14:28)

14:28 meta <3326> tria <5140> eth <2094> exoiseiv <1627> pan <3956> to <3588> epidekaton twn <3588> genhmatwn sou <4771> en <1722> tw <3588> eniautw <1763> ekeinw <1565> yhseiv <5087> auto <846> en <1722> taiv <3588> polesin <4172> sou <4771>

14:29 o <06213> hvet <0834> rsa <03027> Kdy <04639> hvem <03605> lkb <0430> Kyhla <03068> hwhy <01288> Kkrby <04616> Neml <07646> webvw <0398> wlkaw <08179> Kyresb <0834> rsa <0490> hnmlahw <03490> Mwtyhw <01616> rghw <05973> Kme <05159> hlxnw <02506> qlx <0> wl <0369> Nya <03588> yk <03881> ywlh <0935> abw(14:29)

14:29 kai <2532> eleusetai <2064> o <3588> leuithv oti <3754> ouk <3364> estin <1510> autw <846> meriv <3310> oude <3761> klhrov <2819> meta <3326> sou <4771> kai <2532> o <3588> proshlutov <4339> kai <2532> o <3588> orfanov <3737> kai <2532> h <3588> chra <5503> h <3588> en <1722> taiv <3588> polesin <4172> sou <4771> kai <2532> fagontai <2068> kai <2532> emplhsyhsontai ina <2443> euloghsh <2127> se <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> ergoiv <2041> oiv <3739> ean <1437> poihv <4160>

Ulangan 24:19-21

24:19 <03027> Kydy <04639> hvem <03605> lkb <0430> Kyhla <03068> hwhy <01288> Kkrby <04616> Neml <01961> hyhy <0490> hnmlalw <03490> Mwtyl <01616> rgl <03947> wtxql <07725> bwst <03808> al <07704> hdvb <06016> rme <07911> txksw <07704> Kdvb <07105> Kryuq <07114> ruqt <03588> yk(24:19)

24:19 ean <1437> de <1161> amhshv <270> amhton en <1722> tw <3588> agrw <68> sou <4771> kai <2532> epilayh dragma en <1722> tw <3588> agrw <68> sou <4771> ouk <3364> epanastrafhsh labein <2983> auto <846> tw <3588> ptwcw <4434> kai <2532> tw <3588> proshlutw <4339> kai <2532> tw <3588> orfanw <3737> kai <2532> th <3588> chra <5503> estai <1510> ina <2443> euloghsh <2127> se <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> en <1722> pasi <3956> toiv <3588> ergoiv <2041> twn <3588> ceirwn <5495> sou <4771>

24:20 o <01961> hyhy <0490> hnmlalw <03490> Mwtyl <01616> rgl <0310> Kyrxa <06286> rapt <03808> al <02132> Ktyz <02251> jbxt <03588> yk(24:20)

24:20 ean <1437> de <1161> elaialoghshv ouk <3364> epanastreqeiv kalamhsasyai ta <3588> opisw <3694> sou <4771> tw <3588> proshlutw <4339> kai <2532> tw <3588> orfanw <3737> kai <2532> th <3588> chra <5503> estai <1510> kai <2532> mnhsyhsh <3403> oti <3754> oikethv <3610> hsya <1510> en <1722> gh <1065> aiguptw <125> dia <1223> touto <3778> egw <1473> soi <4771> entellomai <1781> poiein <4160> to <3588> rhma <4487> touto <3778>

24:21 <01961> hyhy <0490> hnmlalw <03490> Mwtyl <01616> rgl <0310> Kyrxa <05953> llwet <03808> al <03754> Kmrk <01219> rubt <03588> yk(24:21)

24:21 ean <1437> de <1161> trughshv <5166> ton <3588> ampelwna <290> sou <4771> ouk <3364> epanatrughseiv auton <846> ta <3588> opisw <3694> sou <4771> tw <3588> proshlutw <4339> kai <2532> tw <3588> orfanw <3737> kai <2532> th <3588> chra <5503> estai <1510>TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA