TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Markus 12

12:1 kai <2532> hrxato <756> (5662) autoiv <846> en <1722> parabolaiv <3850> lalein <2980> (5721) ampelwna <290> anyrwpov <444> efuteusen <5452> (5656) kai <2532> perieyhken <4060> (5656) fragmon <5418> kai <2532> wruxen <3736> (5656) upolhnion <5276> kai <2532> wkodomhsen <3618> (5656) purgon <4444> kai <2532> exedeto <1554> (5639) auton <846> gewrgoiv <1092> kai <2532> apedhmhsen <589> (5656)

12:2 kai <2532> apesteilen <649> (5656) prov <4314> touv <3588> gewrgouv <1092> tw <3588> kairw <2540> doulon <1401> ina <2443> para <3844> twn <3588> gewrgwn <1092> labh <2983> (5632) apo <575> twn <3588> karpwn <2590> tou <3588> ampelwnov <290>

12:3 kai <2532> labontev <2983> (5631) auton <846> edeiran <1194> (5656) kai <2532> apesteilan <649> (5656) kenon <2756>

12:4 kai <2532> palin <3825> apesteilen <649> (5656) prov <4314> autouv <846> allon <243> doulon <1401> kakeinon <2548> ekefaliwsan <2775> (5656) kai <2532> htimasan <818> (5656)

12:5 kai <2532> allon <243> apesteilen <649> (5656) kakeinon <2548> apekteinan <615> (5656) kai <2532> pollouv <4183> allouv <243> ouv <3739> men <3303> derontev <1194> (5723) ouv <3739> de <1161> apoktennontev <615> (5723)

12:6 eti <2089> ena <1520> eicen <2192> (5707) uion <5207> agaphton <27> apesteilen <649> (5656) auton <846> escaton <2078> prov <4314> autouv <846> legwn <3004> (5723) oti <3754> entraphsontai <1788> (5691) ton <3588> uion <5207> mou <3450>

12:7 ekeinoi <1565> de <1161> oi <3588> gewrgoi <1092> prov <4314> eautouv <1438> eipan <3004> (5627) oti <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> klhronomov <2818> deute <1205> (5773) apokteinwmen <615> (5725) auton <846> kai <2532> hmwn <2257> estai <1510> (5704) h <3588> klhronomia <2817>

12:8 kai <2532> labontev <2983> (5631) apekteinan <615> (5656) auton <846> kai <2532> exebalon <1544> (5627) auton <846> exw <1854> tou <3588> ampelwnov <290>

12:9 ti <5101> poihsei <4160> (5692) o <3588> kuriov <2962> tou <3588> ampelwnov <290> eleusetai <2064> (5695) kai <2532> apolesei <622> (5692) touv <3588> gewrgouv <1092> kai <2532> dwsei <1325> (5692) ton <3588> ampelwna <290> alloiv <243>

12:10 oude <3761> thn <3588> grafhn <1124> tauthn <3778> anegnwte <314> (5627) liyon <3037> on <3739> apedokimasan <593> (5656) oi <3588> oikodomountev <3618> (5723) outov <3778> egenhyh <1096> (5675) eiv <1519> kefalhn <2776> gwniav <1137>

12:11 para <3844> kuriou <2962> egeneto <1096> (5633) auth <3778> kai <2532> estin <1510> (5748) yaumasth <2298> en <1722> ofyalmoiv <3788> hmwn <2257>

12:12 kai <2532> ezhtoun <2212> (5707) auton <846> krathsai <2902> (5658) kai <2532> efobhyhsan <5399> (5675) ton <3588> oclon <3793> egnwsan <1097> (5627) gar <1063> oti <3754> prov <4314> autouv <846> thn <3588> parabolhn <3850> eipen <2036> (5627) kai <2532> afentev <863> (5631) auton <846> aphlyon <565> (5627)

12:13 kai <2532> apostellousin <649> (5719) prov <4314> auton <846> tinav <5100> twn <3588> farisaiwn <5330> kai <2532> twn <3588> hrwdianwn <2265> ina <2443> auton <846> agreuswsin <64> (5661) logw <3056>

12:14 kai <2532> elyontev <2064> (5631) legousin <3004> (5719) autw <846> didaskale <1320> oidamen <1492> (5758) oti <3754> alhyhv <227> ei <1510> (5748) kai <2532> ou <3756> melei <3199> (5904) soi <4671> peri <4012> oudenov <3762> ou <3756> gar <1063> blepeiv <991> (5719) eiv <1519> proswpon <4383> anyrwpwn <444> all <235> ep <1909> alhyeiav <225> thn <3588> odon <3598> tou <3588> yeou <2316> didaskeiv <1321> (5719) exestin <1832> (5904) dounai <1325> (5629) khnson <2778> kaisari <2541> h <2228> ou <3756>

12:15 dwmen <1325> (5632) h <2228> mh <3361> dwmen <1325> (5632) (12-15) o <3588> de <1161> eidwv <1492> (5761) autwn <846> thn <3588> upokrisin <5272> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ti <5101> me <3165> peirazete <3985> (5719) ferete <5342> (5720) moi <3427> dhnarion <1220> ina <2443> idw <1492> (5632)

12:16 oi <3588> de <1161> hnegkan <5342> (5656) kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> tinov <5101> h <3588> eikwn <1504> auth <3778> kai <2532> h <3588> epigrafh <1923> oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) autw <846> kaisarov <2541>

12:17 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) ta <3588> kaisarov <2541> apodote <591> (5628) kaisari <2541> kai <2532> ta <3588> tou <3588> yeou <2316> tw <3588> yew <2316> kai <2532> exeyaumazon <2296> (5707) ep <1909> autw <846>

12:18 kai <2532> ercontai <2064> (5736) saddoukaioi <4523> prov <4314> auton <846> oitinev <3748> legousin <3004> (5719) anastasin <386> mh <3361> einai <1510> (5750) kai <2532> ephrwtwn <1905> (5707) auton <846> legontev <3004> (5723)

12:19 didaskale <1320> mwushv <3475> egraqen <1125> (5656) hmin <2254> oti <3754> ean <1437> tinov <5100> adelfov <80> apoyanh <599> (5632) kai <2532> kataliph <2641> (5632) gunaika <1135> kai <2532> mh <3361> afh <863> (5632) teknon <5043> ina <2443> labh <2983> (5632) o <3588> adelfov <80> autou <846> thn <3588> gunaika <1135> kai <2532> exanasthsh <1817> (5661) sperma <4690> tw <3588> adelfw <80> autou <846>

12:20 epta <2033> adelfoi <80> hsan <1510> (5713) kai <2532> o <3588> prwtov <4413> elaben <2983> (5627) gunaika <1135> kai <2532> apoynhskwn <599> (5723) ouk <3756> afhken <863> (5656) sperma <4690>

12:21 kai <2532> o <3588> deuterov <1208> elaben <2983> (5627) authn <846> kai <2532> apeyanen <599> (5627) mh <3361> katalipwn <2641> (5631) sperma <4690> kai <2532> o <3588> tritov <5154> wsautwv <5615>

12:22 kai <2532> oi <3588> epta <2033> ouk <3756> afhkan <863> (5656) sperma <4690> escaton <2078> pantwn <3956> kai <2532> h <3588> gunh <1135> apeyanen <599> (5627)

12:23 en <1722> th <3588> anastasei <386> tinov <5101> autwn <846> estai <1510> (5704) gunh <1135> oi <3588> gar <1063> epta <2033> escon <2192> (5627) authn <846> gunaika <1135>

12:24 efh <5346> (5713) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> ou <3756> dia <1223> touto <5124> planasye <4105> (5743) mh <3361> eidotev <1492> (5761) tav <3588> grafav <1124> mhde <3366> thn <3588> dunamin <1411> tou <3588> yeou <2316>

12:25 otan <3752> gar <1063> ek <1537> nekrwn <3498> anastwsin <450> (5632) oute <3777> gamousin <1060> (5719) oute <3777> gamizontai <1061> (5743) all <235> eisin <1510> (5748) wv <5613> aggeloi <32> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>

12:26 peri <4012> de <1161> twn <3588> nekrwn <3498> oti <3754> egeirontai <1453> (5743) ouk <3756> anegnwte <314> (5627) en <1722> th <3588> biblw <976> mwusewv <3475> epi <1909> tou <3588> batou <942> pwv <4459> eipen <2036> (5627) autw <846> o <3588> yeov <2316> legwn <3004> (5723) egw <1473> o <3588> yeov <2316> abraam <11> kai <2532> yeov <2316> isaak <2464> kai <2532> yeov <2316> iakwb <2384>

12:27 ouk <3756> estin <1510> (5748) yeov <2316> nekrwn <3498> alla <235> zwntwn <2198> (5723) polu <4183> planasye <4105> (5743)

12:28 kai <2532> proselywn <4334> (5631) eiv <1520> twn <3588> grammatewn <1122> akousav <191> (5660) autwn <846> suzhtountwn <4802> (5723) eidwv <1492> (5761) oti <3754> kalwv <2573> apekriyh <611> (5662) autoiv <846> ephrwthsen <1905> (5656) auton <846> poia <4169> estin <1510> (5748) entolh <1785> prwth <4413> pantwn <3956>

12:29 apekriyh <611> (5662) o <3588> ihsouv <2424> oti <3754> prwth <4413> estin <1510> (5748) akoue <191> (5720) israhl <2474> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <2257> kuriov <2962> eiv <1520> estin <1510> (5748)

12:30 kai <2532> agaphseiv <25> (5692) kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4675> ex <1537> olhv <3650> kardiav <2588> sou <4675> kai <2532> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> quchv <5590> sou <4675> kai <2532> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> dianoiav <1271> sou <4675> kai <2532> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> iscuov <2479> sou <4675>

12:31 deutera <1208> auth <846> agaphseiv <25> (5692) ton <3588> plhsion <4139> sou <4675> wv <5613> seauton <4572> meizwn <3187> toutwn <5130> allh <243> entolh <1785> ouk <3756> estin <1510> (5748)

12:32 eipen <2036> (5627) autw <846> o <3588> grammateuv <1122> kalwv <2573> didaskale <1320> ep <1909> alhyeiav <225> eipev <3004> (5627) oti <3754> eiv <1520> estin <1510> (5748) kai <2532> ouk <3756> estin <1510> (5748) allov <243> plhn <4133> autou <846>

12:33 kai <2532> to <3588> agapan <25> (5721) auton <846> ex <1537> olhv <3650> kardiav <2588> kai <2532> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> sunesewv <4907> kai <2532> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> iscuov <2479> kai <2532> to <3588> agapan <25> (5721) ton <3588> plhsion <4139> wv <5613> eauton <1438> perissoteron <4054> estin <1510> (5748) pantwn <3956> twn <3588> olokautwmatwn <3646> kai <2532> yusiwn <2378>

12:34 kai <2532> o <3588> ihsouv <2424> idwn <1492> (5631) auton <846> oti <3754> nounecwv <3562> apekriyh <611> (5662) eipen <2036> (5627) autw <846> ou <3756> makran <3112> [ei] <1510> (5748) apo <575> thv <3588> basileiav <932> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> oudeiv <3762> ouketi <3765> etolma <5111> (5707) auton <846> eperwthsai <1905> (5658)

12:35 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> ihsouv <2424> elegen <3004> (5707) didaskwn <1321> (5723) en <1722> tw <3588> ierw <2411> pwv <4459> legousin <3004> (5719) oi <3588> grammateiv <1122> oti <3754> o <3588> cristov <5547> uiov <5207> dauid <1138> estin <1510> (5748)

12:36 autov <846> dauid <1138> eipen <3004> (5627) en <1722> tw <3588> pneumati <4151> tw <3588> agiw <40> eipen <3004> (5627) kuriov <2962> tw <3588> kuriw <2962> mou <3450> kayou <2521> (5737) ek <1537> dexiwn <1188> mou <3450> ewv <2193> an <302> yw <5087> (5632) touv <3588> ecyrouv <2190> sou <4675> upokatw <5270> twn <3588> podwn <4228> sou <4675>

12:37 autov <846> dauid <1138> legei <3004> (5719) auton <846> kurion <2962> kai <2532> poyen <4159> autou <846> estin <1510> (5748) uiov <5207> kai <2532> o <3588> poluv <4183> oclov <3793> hkouen <191> (5707) autou <846> hdewv <2234>

12:38 kai <2532> en <1722> th <3588> didach <1322> autou <846> elegen <3004> (5707) blepete <991> (5720) apo <575> twn <3588> grammatewn <1122> twn <3588> yelontwn <2309> (5723) en <1722> stolaiv <4749> peripatein <4043> (5721) kai <2532> aspasmouv <783> en <1722> taiv <3588> agoraiv <58>

12:39 kai <2532> prwtokayedriav <4410> en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> kai <2532> prwtoklisiav <4411> en <1722> toiv <3588> deipnoiv <1173>

12:40 oi <3588> katesyiontev <2719> (5723) tav <3588> oikiav <3614> twn <3588> chrwn <5503> kai <2532> profasei <4392> makra <3117> proseucomenoi <4336> (5740) outoi <3778> lhmqontai <2983> (5695) perissoteron <4053> krima <2917>

12:41 kai <2532> kayisav <2523> (5660) katenanti <2713> tou <3588> gazofulakiou <1049> eyewrei <2334> (5707) pwv <4459> o <3588> oclov <3793> ballei <906> (5719) calkon <5475> eiv <1519> to <3588> gazofulakion <1049> kai <2532> polloi <4183> plousioi <4145> eballon <906> (5707) polla <4183>

12:42 kai <2532> elyousa <2064> (5631) mia <1520> chra <5503> ptwch <4434> ebalen <906> (5627) lepta <3016> duo <1417> o <3739> estin <1510> (5748) kodranthv <2835>

12:43 kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) touv <3588> mayhtav <3101> autou <846> eipen <3004> (5627) autoiv <846> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> h <3588> chra <5503> auth <3778> h <3588> ptwch <4434> pleion <4119> pantwn <3956> ebalen <906> (5627) twn <3588> ballontwn <906> (5723) eiv <1519> to <3588> gazofulakion <1049>

12:44 pantev <3956> gar <1063> ek <1537> tou <3588> perisseuontov <4052> (5723) autoiv <846> ebalon <906> (5627) auth <846> de <1161> ek <1537> thv <3588> usterhsewv <5304> authv <846> panta <3956> osa <3745> eicen <2192> (5707) ebalen <906> (5627) olon <3650> ton <3588> bion <979> authv <846>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA