TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Kolose 2

2:1 yelw <2309> (5719) gar <1063> umav <5209> eidenai <1492> (5760) hlikon <2245> agwna <73> ecw <2192> (5719) uper <5228> umwn <5216> kai <2532> twn <3588> en <1722> laodikeia <2993> kai <2532> osoi <3745> ouc <3756> eorakan <3708> (5758) to <3588> proswpon <4383> mou <3450> en <1722> sarki <4561>

2:2 ina <2443> paraklhywsin <3870> (5686) ai <3588> kardiai <2588> autwn <846> sumbibasyentev <4822> (5685) en <1722> agaph <26> kai <2532> eiv <1519> pan <3956> ploutov <4149> thv <3588> plhroforiav <4136> thv <3588> sunesewv <4907> eiv <1519> epignwsin <1922> tou <3588> musthriou <3466> tou <3588> yeou <2316> cristou <5547>

2:3 en <1722> w <3739> eisin <1510> (5748) pantev <3956> oi <3588> yhsauroi <2344> thv <3588> sofiav <4678> kai <2532> gnwsewv <1108> apokrufoi <614>

2:4 touto <5124> legw <3004> (5719) ina <2443> mhdeiv <3367> umav <5209> paralogizhtai <3884> (5741) en <1722> piyanologia <4086>

2:5 ei <1487> gar <1063> kai <2532> th <3588> sarki <4561> apeimi <548> (5748) alla <235> tw <3588> pneumati <4151> sun <4862> umin <5213> eimi <1510> (5748) cairwn <5463> (5723) kai <2532> blepwn <991> (5723) umwn <5216> thn <3588> taxin <5010> kai <2532> to <3588> sterewma <4733> thv <3588> eiv <1519> criston <5547> pistewv <4102> umwn <5216>

2:6 wv <5613> oun <3767> parelabete <3880> (5627) ton <3588> criston <5547> ihsoun <2424> ton <3588> kurion <2962> en <1722> autw <846> peripateite <4043> (5720)

2:7 errizwmenoi <4492> (5772) kai <2532> epoikodomoumenoi <2026> (5746) en <1722> autw <846> kai <2532> bebaioumenoi <950> (5746) th <3588> pistei <4102> kaywv <2531> edidacyhte <1321> (5681) perisseuontev <4052> (5723) [en <1722> auth] <846> en <1722> eucaristia <2169>

2:8 blepete <991> (5720) mh <3361> tiv <5100> umav <5209> estai <1510> (5704) o <3588> sulagwgwn <4812> (5723) dia <1223> thv <3588> filosofiav <5385> kai <2532> kenhv <2756> apathv <539> kata <2596> thn <3588> paradosin <3862> twn <3588> anyrwpwn <444> kata <2596> ta <3588> stoiceia <4747> tou <3588> kosmou <2889> kai <2532> ou <3756> kata <2596> criston <5547>

2:9 oti <3754> en <1722> autw <846> katoikei <2730> (5719) pan <3956> to <3588> plhrwma <4138> thv <3588> yeothtov <2320> swmatikwv <4985>

2:10 kai <2532> este <1510> (5748) en <1722> autw <846> peplhrwmenoi <4137> (5772) ov <3739> estin <1510> (5748) h <3588> kefalh <2776> pashv <3956> archv <746> kai <2532> exousiav <1849>

2:11 en <1722> w <3739> kai <2532> perietmhyhte <4059> (5681) peritomh <4061> aceiropoihtw <886> en <1722> th <3588> apekdusei <555> tou <3588> swmatov <4983> thv <3588> sarkov <4561> en <1722> th <3588> peritomh <4061> tou <3588> cristou <5547>

2:12 suntafentev <4916> (5651) autw <846> en <1722> tw <3588> baptismati <908> en <1722> w <3739> kai <2532> sunhgeryhte <4891> (5681) dia <1223> thv <3588> pistewv <4102> thv <3588> energeiav <1753> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> egeirantov <1453> (5660) auton <846> ek <1537> nekrwn <3498>

2:13 kai <2532> umav <5209> nekrouv <3498> ontav <1510> (5752) toiv <3588> paraptwmasin <3900> kai <2532> th <3588> akrobustia <203> thv <3588> sarkov <4561> umwn <5216> sunezwopoihsen <4806> (5656) umav <5209> sun <4862> autw <846> carisamenov <5483> (5666) hmin <2254> panta <3956> ta <3588> paraptwmata <3900>

2:14 exaleiqav <1813> (5660) to <3588> kay <2596> hmwn <2257> ceirografon <5498> toiv <3588> dogmasin <1378> o <3739> hn <1510> (5713) upenantion <5227> hmin <2254> kai <2532> auto <846> hrken <142> (5758) ek <1537> tou <3588> mesou <3319> proshlwsav <4338> (5660) auto <846> tw <3588> staurw <4716>

2:15 apekdusamenov <554> (5666) tav <3588> arcav <746> kai <2532> tav <3588> exousiav <1849> edeigmatisen <1165> (5656) en <1722> parrhsia <3954> yriambeusav <2358> (5660) autouv <846> en <1722> autw <846>

2:16 mh <3361> oun <3767> tiv <5100> umav <5209> krinetw <2919> (5720) en <1722> brwsei <1035> kai <2532> en <1722> posei <4213> h <2228> en <1722> merei <3313> eorthv <1859> h <2228> neomhniav <3561> h <2228> sabbatwn <4521>

2:17 a <3739> estin <1510> (5748) skia <4639> twn <3588> mellontwn <3195> (5723) to <3588> de <1161> swma <4983> tou <3588> cristou <5547>

2:18 mhdeiv <3367> umav <5209> katabrabeuetw <2603> (5720) yelwn <2309> (5723) en <1722> tapeinofrosunh <5012> kai <2532> yrhskeia <2356> twn <3588> aggelwn <32> a <3739> eoraken <3708> (5758) embateuwn <1687> (5723) eikh <1500> fusioumenov <5448> (5746) upo <5259> tou <3588> noov <3563> thv <3588> sarkov <4561> autou <846>

2:19 kai <2532> ou <3756> kratwn <2902> (5723) thn <3588> kefalhn <2776> ex <1537> ou <3739> pan <3956> to <3588> swma <4983> dia <1223> twn <3588> afwn <860> kai <2532> sundesmwn <4886> epicorhgoumenon <2023> (5746) kai <2532> sumbibazomenon <4822> (5746) auxei <837> (5719) thn <3588> auxhsin <838> tou <3588> yeou <2316>

2:20 ei <1487> apeyanete <599> (5627) sun <4862> cristw <5547> apo <575> twn <3588> stoiceiwn <4747> tou <3588> kosmou <2889> ti <5101> wv <5613> zwntev <2198> (5723) en <1722> kosmw <2889> dogmatizesye <1379> (5743)

2:21 mh <3361> aqh <680> (5672) mhde <3366> geush <1089> (5667) mhde <3366> yighv <2345> (5632)

2:22 a <3739> estin <1510> (5748) panta <3956> eiv <1519> fyoran <5356> th <3588> apocrhsei <671> kata <2596> ta <3588> entalmata <1778> kai <2532> didaskaliav <1319> twn <3588> anyrwpwn <444>

2:23 atina <3748> estin <1510> (5748) logon <3056> men <3303> econta <2192> (5723) sofiav <4678> en <1722> eyeloyrhskia <1479> kai <2532> tapeinofrosunh <5012> [kai] <2532> afeidia <857> swmatov <4983> ouk <3756> en <1722> timh <5092> tini <5100> prov <4314> plhsmonhn <4140> thv <3588> sarkov <4561>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA