TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yehezkiel 36:8-15

36:8 <0935> awbl <07126> wbrq <03588> yk <03478> larvy <05971> ymel <05375> wavt <06529> Mkyrpw <05414> wntt <06057> Mkpne <03478> larvy <02022> yrh <0859> Mtaw(36:8)

36:8 umwn <4771> de <1161> orh <3735> israhl <2474> thn <3588> stafulhn <4718> kai <2532> ton <3588> karpon <2590> umwn <4771> katafagetai <2719> o <3588> laov <2992> mou <1473> oti <3754> eggizousin <1448> tou <3588> elyein <2064>

36:9 <02232> Mterznw <05647> Mtdbenw <0413> Mkyla <06437> ytynpw <0413> Mkyla <02005> ynnh <03588> yk(36:9)

36:9 oti <3754> idou <2400> egw <1473> ef <1909> umav <4771> kai <2532> epibleqw <1914> ef <1909> umav <4771> kai <2532> katergasyhsesye <2716> kai <2532> sparhsesye <4687>

36:10 <01129> hnynbt <02723> twbrxhw <05892> Myreh <03427> wbsnw <03605> hlk <03478> larvy <01004> tyb <03605> lk <0120> Mda <05921> Mkyle <07235> ytybrhw(36:10)

36:10 kai <2532> plhyunw <4129> ef <1909> umav <4771> anyrwpouv <444> pan <3956> oikon <3624> israhl <2474> eiv <1519> telov <5056> kai <2532> katoikhyhsontai ai <3588> poleiv <4172> kai <2532> h <3588> hrhmwmenh <2049> oikodomhyhsetai <3618>

36:11 <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> Mtedyw <07221> Mkytsarm <02895> ytbjhw <06927> Mkytwmdqk <0853> Mkta <03427> ytbswhw <06509> wrpw <07235> wbrw <0929> hmhbw <0120> Mda <05921> Mkyle <07235> ytybrhw(36:11)

36:11 kai <2532> plhyunw <4129> ef <1909> umav <4771> anyrwpouv <444> kai <2532> kthnh <2934> kai <2532> katoikiw umav <4771> wv <3739> to <3588> en <1722> arch <746> umwn <4771> kai <2532> eu <2095> poihsw <4160> umav <4771> wsper <3746> ta <3588> emprosyen <1715> umwn <4771> kai <2532> gnwsesye <1097> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962>

36:12 o <07921> Mlksl <05750> dwe <03254> Powt <03808> alw <05159> hlxnl <0> Mhl <01961> tyyhw <03423> Kwsryw <03478> larvy <05971> yme <0853> ta <0120> Mda <05921> Mkyle <01980> ytklwhw(36:12)

36:12 kai <2532> gennhsw <1080> ef <1909> umav <4771> anyrwpouv <444> ton <3588> laon <2992> mou <1473> israhl <2474> kai <2532> klhronomhsousin <2816> umav <4771> kai <2532> esesye <1510> autoiv <846> eiv <1519> katascesin <2697> kai <2532> ou <3364> mh <3165> prosteyhte <4369> eti <2089> ateknwyhnai ap <575> autwn <846>

36:13 <01961> tyyh <01471> *Kyywg {Kywg} <07921> tlksmw <0859> *ta {yta} <0120> Mda <0398> tlka <0> Mkl <0559> Myrma <03282> Ney <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk(36:13)

36:13 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> kuriov <2962> any <473> wn <3739> eipan soi <4771> katesyousa <2719> anyrwpouv <444> ei <1510> kai <2532> hteknwmenh upo <5259> tou <3588> eynouv <1484> sou <4771> egenou <1096>

36:14 <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <05750> dwe <03782> *ylkst {ylskt} <03808> al <01471> *Kyywgw {Kywgw} <05750> dwe <0398> ylkat <03808> al <0120> Mda <03651> Nkl(36:14)

36:14 dia <1223> touto <3778> anyrwpouv <444> ouketi <3765> fagesai <2068> kai <2532> to <3588> eynov <1484> sou <4771> ouk <3364> ateknwseiv eti <2089> legei <3004> kuriov <2962> kuriov <2962>

36:15 o <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <05750> dwe <03782> ylskt <03808> al <01471> *Kyywgw {Kywgw} <05750> dwe <05375> yavt <03808> al <05971> Myme <02781> tprxw <01471> Mywgh <03639> tmlk <05750> dwe <0413> Kyla <08085> eymsa <03808> alw(36:15)

36:15 kai <2532> ouk <3364> akousyhsetai <191> ouketi <3765> ef <1909> umav <4771> atimia <819> eynwn <1484> kai <2532> oneidismouv <3680> lawn <2992> ou <3364> mh <3165> anenegkhte <399> legei <3004> kuriov <2962> kuriov <2962>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.11 detik
dipersembahkan oleh YLSA