TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Zakharia 6

6:1 <05178> tsxn <02022> yrh <02022> Myrhhw <02022> Myrhh <08147> yns <0996> Nybm <03318> twauy <04818> twbkrm <0702> ebra <02009> hnhw <07200> haraw <05869> ynye <05375> avaw <07725> bsaw(6:1)

6:1 kai <2532> epestreqa <1994> kai <2532> hra <142> touv <3588> ofyalmouv <3788> mou <1473> kai <2532> eidon <3708> kai <2532> idou <2400> tessara <5064> armata <716> ekporeuomena <1607> ek <1537> mesou <3319> duo <1417> orewn <3735> kai <2532> ta <3588> orh <3735> hn <1510> orh <3735> calka

6:2 <07838> Myrxs <05483> Myowo <08145> tynsh <04818> hbkrmbw <0122> Mymda <05483> Myowo <07223> hnsarh <04818> hbkrmb(6:2)

6:2 en <1722> tw <3588> armati <716> tw <3588> prwtw <4413> ippoi <2462> purroi kai <2532> en <1722> tw <3588> armati <716> tw <3588> deuterw <1208> ippoi <2462> melanev <3189>

6:3 <0554> Myuma <01261> Mydrb <05483> Myowo <07243> tyebrh <04818> hbkrmbw <03836> Mynbl <05483> Myowo <07992> tyslsh <04818> hbkrmbw(6:3)

6:3 kai <2532> en <1722> tw <3588> armati <716> tw <3588> tritw <5154> ippoi <2462> leukoi <3022> kai <2532> en <1722> tw <3588> armati <716> tw <3588> tetartw <5067> ippoi <2462> poikiloi <4164> qaroi

6:4 <0113> ynda <0428> hla <04100> hm <0> yb <01696> rbdh <04397> Kalmh <0413> la <0559> rmaw <06030> Neaw(6:4)

6:4 kai <2532> apekriyhn kai <2532> eipa prov <4314> ton <3588> aggelon <32> ton <3588> lalounta <2980> en <1722> emoi <1473> ti <5100> estin <1510> tauta <3778> kurie <2962>

6:5 <0776> Urah <03605> lk <0113> Nwda <05921> le <03320> buythm <03318> twauwy <08064> Mymsh <07307> twxr <0702> ebra <0428> hla <0413> yla <0559> rmayw <04397> Kalmh <06030> Neyw(6:5)

6:5 kai <2532> apekriyh o <3588> aggelov <32> o <3588> lalwn <2980> en <1722> emoi <1473> kai <2532> eipen tauta <3778> estin <1510> oi <3588> tessarev <5064> anemoi <417> tou <3588> ouranou <3772> ekporeuontai <1607> parasthnai <3936> tw <3588> kuriw <2962> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065>

6:6 <08486> Nmyth <0776> Ura <0413> la <03318> wauy <01261> Mydrbhw <0310> Mhyrxa <0413> la <03318> wauy <03836> Mynblhw <06828> Nwpu <0776> Ura <0413> la <03318> Myauy <07838> Myrxsh <05483> Myowoh <0> hb <0834> rsa(6:6)

6:6 en <1722> w <3739> hsan <1510> oi <3588> ippoi <2462> oi <3588> melanev <3189> exeporeuonto <1607> epi <1909> ghn <1065> borra kai <2532> oi <3588> leukoi <3022> exeporeuonto <1607> katopisyen autwn <846> kai <2532> oi <3588> poikiloi <4164> exeporeuonto <1607> epi <1909> ghn <1065> notou <3558>

6:7 <0776> Urab <01980> hnklhttw <0776> Urab <01980> wklhth <01980> wkl <0559> rmayw <0776> Urab <01980> Klhthl <01980> tkll <01245> wsqbyw <03318> wauy <0554> Myumahw(6:7)

6:7 kai <2532> oi <3588> qaroi exeporeuonto <1607> kai <2532> epeblepon <1914> tou <3588> poreuesyai <4198> tou <3588> periodeusai thn <3588> ghn <1065> kai <2532> eipen poreuesye <4198> kai <2532> periodeusate thn <3588> ghn <1065> kai <2532> periwdeusan thn <3588> ghn <1065>

6:8 o <06828> Nwpu <0776> Urab <07307> yxwr <0853> ta <05117> wxynh <06828> Nwpu <0776> Ura <0413> la <03318> Myauwyh <07200> har <0559> rmal <0413> yla <01696> rbdyw <0854> yta <02199> qezyw(6:8)

6:8 kai <2532> anebohsen <310> kai <2532> elalhsen <2980> prov <4314> me <1473> legwn <3004> idou <2400> oi <3588> ekporeuomenoi <1607> epi <1909> ghn <1065> borra anepausan <373> ton <3588> yumon <2372> mou <1473> en <1722> gh <1065> borra

6:9 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(6:9)

6:9 kai <2532> egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> me <1473> legwn <3004>

6:10 <0894> lbbm <0935> wab <0834> rsa <06846> hynpu <01121> Nb <02977> hysay <01004> tyb <0935> tabw <01931> awhh <03117> Mwyb <0859> hta <0935> tabw <03048> hyedy <0853> tamw <02900> hybwj <0853> tamw <02469> ydlxm <01473> hlwgh <0853> tam <03947> xwql(6:10)

6:10 labe <2983> ta <3588> ek <1537> thv <3588> aicmalwsiav <161> para <3844> twn <3588> arcontwn <758> kai <2532> para <3844> twn <3588> crhsimwn <5539> authv <846> kai <2532> para <3844> twn <3588> epegnwkotwn <1921> authn <846> kai <2532> eiseleush <1525> su <4771> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> iwsiou tou <3588> sofoniou tou <3588> hkontov <1854> ek <1537> babulwnov <897>

6:11 <01419> lwdgh <03548> Nhkh <03087> qduwhy <01121> Nb <03091> eswhy <07218> sarb <07760> tmvw <05850> twrje <06213> tyvew <02091> bhzw <03701> Pok <03947> txqlw(6:11)

6:11 kai <2532> lhqh <2983> argurion <694> kai <2532> crusion <5553> kai <2532> poihseiv <4160> stefanouv <4735> kai <2532> epiyhseiv <2007> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> ihsou <2424> tou <3588> iwsedek tou <3588> ierewv <2409> tou <3588> megalou <3173>

6:12 <03068> hwhy <01964> lkyh <0853> ta <01129> hnbw <06779> xmuy <08478> wytxtmw <08034> wms <06780> xmu <0376> sya <02009> hnh <0559> rmal <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmal <0413> wyla <0559> trmaw(6:12)

6:12 kai <2532> ereiv prov <4314> auton <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> idou <2400> anhr <435> anatolh <395> onoma <3686> autw <846> kai <2532> upokatwyen autou <846> anatelei <393> kai <2532> oikodomhsei <3618> ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962>

6:13 <08147> Mhyns <0996> Nyb <01961> hyht <07965> Mwls <06098> tuew <03678> waok <05921> le <03548> Nhk <01961> hyhw <03678> waok <05921> le <04910> lsmw <03427> bsyw <01935> dwh <05375> avy <01931> awhw <03068> hwhy <01964> lkyh <0853> ta <01129> hnby <01931> awhw(6:13)

6:13 kai <2532> autov <846> lhmqetai <2983> arethn <703> kai <2532> kayietai <2523> kai <2532> katarxei epi <1909> tou <3588> yronou <2362> autou <846> kai <2532> estai <1510> o <3588> iereuv <2409> ek <1537> dexiwn <1188> autou <846> kai <2532> boulh <1012> eirhnikh <1516> estai <1510> ana <303> meson <3319> amfoterwn

6:14 <03068> hwhy <01964> lkyhb <02146> Nwrkzl <06846> hynpu <01121> Nb <02581> Nxlw <03048> hyedylw <02900> hybwjlw <02494> Mlxl <01961> hyht <05850> trjehw(6:14)

6:14 o <3588> de <1161> stefanov <4735> estai <1510> toiv <3588> upomenousin <5278> kai <2532> toiv <3588> crhsimoiv <5539> authv <846> kai <2532> toiv <3588> epegnwkosin <1921> authn <846> kai <2532> eiv <1519> carita <5485> uiou <5207> sofoniou kai <2532> eiv <1519> qalmon <5568> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962>

6:15 o <0430> Mkyhla <03068> hwhy <06963> lwqb <08085> Nwemst <08085> ewms <0518> Ma <01961> hyhw <0413> Mkyla <07971> ynxls <06635> twabu <03068> hwhy <03588> yk <03045> Mtedyw <03068> hwhy <01964> lkyhb <01129> wnbw <0935> waby <07350> Myqwxrw(6:15)

6:15 kai <2532> oi <3588> makran <3112> ap <575> autwn <846> hxousin <1854> kai <2532> oikodomhsousin <3618> en <1722> tw <3588> oikw <3624> kuriou <2962> kai <2532> gnwsesye <1097> dioti <1360> kuriov <2962> pantokratwr <3841> apestalken <649> me <1473> prov <4314> umav <4771> kai <2532> estai <1510> ean <1437> eisakouontev <1522> eisakoushte <1522> thv <3588> fwnhv <5456> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> umwn <4771>TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA