TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yohanes 5

5:1 meta <3326> tauta <5023> hn <1510> (5713) eorth <1859> twn <3588> ioudaiwn <2453> kai <2532> anebh <305> (5627) ihsouv <2424> eiv <1519> ierosoluma <2414>

5:2 estin <1510> (5748) de <1161> en <1722> toiv <3588> ierosolumoiv <2414> epi <1909> th <3588> probatikh <4262> kolumbhyra <2861> h <3588> epilegomenh <1951> (5746) ebraisti <1447> bhyzaya <964> pente <4002> stoav <4745> ecousa <2192> (5723)

5:3 en <1722> tautaiv <3778> katekeito <2621> (5711) plhyov <4128> twn <3588> asyenountwn <770> (5723) tuflwn <5185> cwlwn <5560> xhrwn <3584>

5:4

5:5 hn <1510> (5713) de <1161> tiv <5100> anyrwpov <444> ekei <1563> triakonta <5144> [kai] <2532> oktw <3638> eth <2094> ecwn <2192> (5723) en <1722> th <3588> asyeneia <769> autou <846>

5:6 touton <5126> idwn <1492> (5631) o <3588> ihsouv <2424> katakeimenon <2621> (5740) kai <2532> gnouv <1097> (5631) oti <3754> polun <4183> hdh <2235> cronon <5550> ecei <2192> (5719) legei <3004> (5719) autw <846> yeleiv <2309> (5719) ugihv <5199> genesyai <1096> (5635)

5:7 apekriyh <611> (5662) autw <846> o <3588> asyenwn <770> (5723) kurie <2962> anyrwpon <444> ouk <3756> ecw <2192> (5719) ina <2443> otan <3752> taracyh <5015> (5686) to <3588> udwr <5204> balh <906> (5632) me <3165> eiv <1519> thn <3588> kolumbhyran <2861> en <1722> w <3739> de <1161> ercomai <2064> (5736) egw <1473> allov <243> pro <4253> emou <1700> katabainei <2597> (5719)

5:8 legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> egeire <1453> (5720) aron <142> (5657) ton <3588> krabatton <2895> sou <4675> kai <2532> peripatei <4043> (5720)

5:9 kai <2532> euyewv <2112> egeneto <1096> (5633) ugihv <5199> o <3588> anyrwpov <444> kai <2532> hren <142> (5656) ton <3588> krabatton <2895> autou <846> kai <2532> periepatei <4043> (5707) hn <1510> (5713) de <1161> sabbaton <4521> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250>

5:10 elegon <3004> (5707) oun <3767> oi <3588> ioudaioi <2453> tw <3588> teyerapeumenw <2323> (5772) sabbaton <4521> estin <1510> (5748) kai <2532> ouk <3756> exestin <1832> (5904) soi <4671> arai <142> (5658) ton <3588> krabatton <2895>

5:11 ov <3739> de <1161> apekriyh <611> (5662) autoiv <846> o <3588> poihsav <4160> (5660) me <3165> ugih <5199> ekeinov <1565> moi <3427> eipen <2036> (5627) aron <142> (5657) ton <3588> krabatton <2895> sou <4675> kai <2532> peripatei <4043> (5720)

5:12 hrwthsan <2065> (5656) auton <846> tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> anyrwpov <444> o <3588> eipwn <2036> (5631) soi <4671> aron <142> (5657) kai <2532> peripatei <4043> (5720)

5:13 o <3588> de <1161> iayeiv <2390> (5685) ouk <3756> hdei <1492> (5715) tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> gar <1063> ihsouv <2424> exeneusen <1593> (5656) oclou <3793> ontov <1510> (5752) en <1722> tw <3588> topw <5117>

5:14 meta <3326> tauta <5023> euriskei <2147> (5719) auton <846> [o] <3588> ihsouv <2424> en <1722> tw <3588> ierw <2411> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> ide <1492> (5657) ugihv <5199> gegonav <1096> (5754) mhketi <3371> amartane <264> (5720) ina <2443> mh <3361> ceiron <5501> soi <4671> ti <5100> genhtai <1096> (5638)

5:15 aphlyen <565> (5627) o <3588> anyrwpov <444> kai <2532> eipen <3004> (5627) toiv <3588> ioudaioiv <2453> oti <3754> ihsouv <2424> estin <1510> (5748) o <3588> poihsav <4160> (5660) auton <846> ugih <5199>

5:16 kai <2532> dia <1223> touto <5124> ediwkon <1377> (5707) oi <3588> ioudaioi <2453> ton <3588> ihsoun <2424> oti <3754> tauta <5023> epoiei <4160> (5707) en <1722> sabbatw <4521>

5:17 o <3588> de <1161> apekrinato <611> (5662) autoiv <846> o <3588> pathr <3962> mou <3450> ewv <2193> arti <737> ergazetai <2038> (5736) kagw <2504> ergazomai <2038> (5736)

5:18 dia <1223> touto <5124> oun <3767> mallon <3123> ezhtoun <2212> (5707) auton <846> oi <3588> ioudaioi <2453> apokteinai <615> (5658) oti <3754> ou <3756> monon <3440> eluen <3089> (5707) to <3588> sabbaton <4521> alla <235> kai <2532> patera <3962> idion <2398> elegen <3004> (5707) ton <3588> yeon <2316> ison <2470> eauton <1438> poiwn <4160> (5723) tw <3588> yew <2316>

5:19 apekrinato <611> (5662) oun <3767> [o <3588> ihsouv] <2424> kai <2532> elegen <3004> (5707) autoiv <846> amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ou <3756> dunatai <1410> (5736) o <3588> uiov <5207> poiein <4160> (5721) af <575> eautou <1438> ouden <3762> ean <1437> mh <3361> ti <5100> bleph <991> (5725) ton <3588> patera <3962> poiounta <4160> (5723) a <3739> gar <1063> an <302> ekeinov <1565> poih <4160> (5725) tauta <5023> kai <2532> o <3588> uiov <5207> omoiwv <3668> poiei <4160> (5719)

5:20 o <3588> gar <1063> pathr <3962> filei <5368> (5719) ton <3588> uion <5207> kai <2532> panta <3956> deiknusin <1166> (5719) autw <846> a <3739> autov <846> poiei <4160> (5719) kai <2532> meizona <3173> toutwn <5130> deixei <1166> (5692) autw <846> erga <2041> ina <2443> umeiv <5210> yaumazhte <2296> (5725)

5:21 wsper <5618> gar <1063> o <3588> pathr <3962> egeirei <1453> (5719) touv <3588> nekrouv <3498> kai <2532> zwopoiei <2227> (5719) outwv <3779> kai <2532> o <3588> uiov <5207> ouv <3739> yelei <2309> (5719) zwopoiei <2227> (5719)

5:22 oude <3761> gar <1063> o <3588> pathr <3962> krinei <2919> (5719) oudena <3762> alla <235> thn <3588> krisin <2920> pasan <3956> dedwken <1325> (5758) tw <3588> uiw <5207>

5:23 ina <2443> pantev <3956> timwsin <5091> (5725) ton <3588> uion <5207> kaywv <2531> timwsin <5091> (5719) ton <3588> patera <3962> o <3588> mh <3361> timwn <5091> (5723) ton <3588> uion <5207> ou <3756> tima <5091> (5719) ton <3588> patera <3962> ton <3588> pemqanta <3992> (5660) auton <846>

5:24 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> o <3588> ton <3588> logon <3056> mou <3450> akouwn <191> (5723) kai <2532> pisteuwn <4100> (5723) tw <3588> pemqanti <3992> (5660) me <3165> ecei <2192> (5719) zwhn <2222> aiwnion <166> kai <2532> eiv <1519> krisin <2920> ouk <3756> ercetai <2064> (5736) alla <235> metabebhken <3327> (5758) ek <1537> tou <3588> yanatou <2288> eiv <1519> thn <3588> zwhn <2222>

5:25 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> ercetai <2064> (5736) wra <5610> kai <2532> nun <3568> estin <1510> (5748) ote <3753> oi <3588> nekroi <3498> akousousin <191> (5692) thv <3588> fwnhv <5456> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> oi <3588> akousantev <191> (5660) zhsousin <2198> (5692)

5:26 wsper <5618> gar <1063> o <3588> pathr <3962> ecei <2192> (5719) zwhn <2222> en <1722> eautw <1438> outwv <3779> kai <2532> tw <3588> uiw <5207> edwken <1325> (5656) zwhn <2222> ecein <2192> (5721) en <1722> eautw <1438>

5:27 kai <2532> exousian <1849> edwken <1325> (5656) autw <846> krisin <2920> poiein <4160> (5721) oti <3754> uiov <5207> anyrwpou <444> estin <1510> (5748)

5:28 mh <3361> yaumazete <2296> (5720) touto <5124> oti <3754> ercetai <2064> (5736) wra <5610> en <1722> h <3739> pantev <3956> oi <3588> en <1722> toiv <3588> mnhmeioiv <3419> akousousin <191> (5692) thv <3588> fwnhv <5456> autou <846>

5:29 kai <2532> ekporeusontai <1607> (5695) oi <3588> ta <3588> agaya <18> poihsantev <4160> (5660) eiv <1519> anastasin <386> zwhv <2222> oi <3588> ta <3588> faula <5337> praxantev <4238> (5660) eiv <1519> anastasin <386> krisewv <2920>

5:30 ou <3756> dunamai <1410> (5736) egw <1473> poiein <4160> (5721) ap <575> emautou <1683> ouden <3762> kaywv <2531> akouw <191> (5719) krinw <2919> (5719) kai <2532> h <3588> krisiv <2920> h <3588> emh <1699> dikaia <1342> estin <1510> (5748) oti <3754> ou <3756> zhtw <2212> (5719) to <3588> yelhma <2307> to <3588> emon <1699> alla <235> to <3588> yelhma <2307> tou <3588> pemqantov <3992> (5660) me <3165>

5:31 ean <1437> egw <1473> marturw <3140> (5725) peri <4012> emautou <1683> h <3588> marturia <3141> mou <3450> ouk <3756> estin <1510> (5748) alhyhv <227>

5:32 allov <243> estin <1510> (5748) o <3588> marturwn <3140> (5723) peri <4012> emou <1700> kai <2532> oida <1492> (5758) oti <3754> alhyhv <227> estin <1510> (5748) h <3588> marturia <3141> hn <3739> marturei <3140> (5719) peri <4012> emou <1700>

5:33 umeiv <5210> apestalkate <649> (5758) prov <4314> iwannhn <2491> kai <2532> memarturhken <3140> (5758) th <3588> alhyeia <225>

5:34 egw <1473> de <1161> ou <3756> para <3844> anyrwpou <444> thn <3588> marturian <3141> lambanw <2983> (5719) alla <235> tauta <5023> legw <3004> (5719) ina <2443> umeiv <5210> swyhte <4982> (5686)

5:35 ekeinov <1565> hn <1510> (5713) o <3588> lucnov <3088> o <3588> kaiomenov <2545> (5746) kai <2532> fainwn <5316> (5723) umeiv <5210> de <1161> hyelhsate <2309> (5656) agalliayhnai <21> (5677) prov <4314> wran <5610> en <1722> tw <3588> fwti <5457> autou <846>

5:36 egw <1473> de <1161> ecw <2192> (5719) thn <3588> marturian <3141> meizw <3173> tou <3588> iwannou <2491> ta <3588> gar <1063> erga <2041> a <3739> dedwken <1325> (5758) moi <3427> o <3588> pathr <3962> ina <2443> teleiwsw <5048> (5661) auta <846> auta <846> ta <3588> erga <2041> a <3739> poiw <4160> (5719) marturei <3140> (5719) peri <4012> emou <1700> oti <3754> o <3588> pathr <3962> me <3165> apestalken <649> (5758)

5:37 kai <2532> o <3588> pemqav <3992> (5660) me <3165> pathr <3962> ekeinov <1565> memarturhken <3140> (5758) peri <4012> emou <1700> oute <3777> fwnhn <5456> autou <846> pwpote <4455> akhkoate <191> (5754) oute <3777> eidov <1491> autou <846> ewrakate <3708> (5758)

5:38 kai <2532> ton <3588> logon <3056> autou <846> ouk <3756> ecete <2192> (5719) en <1722> umin <5213> menonta <3306> (5723) oti <3754> on <3739> apesteilen <649> (5656) ekeinov <1565> toutw <5129> umeiv <5210> ou <3756> pisteuete <4100> (5719)

5:39 eraunate <2045> (5719) <2045> (5720) tav <3588> grafav <1124> oti <3754> umeiv <5210> dokeite <1380> (5719) en <1722> autaiv <846> zwhn <2222> aiwnion <166> ecein <2192> (5721) kai <2532> ekeinai <1565> eisin <1510> (5748) ai <3588> marturousai <3140> (5723) peri <4012> emou <1700>

5:40 kai <2532> ou <3756> yelete <2309> (5719) elyein <2064> (5629) prov <4314> me <3165> ina <2443> zwhn <2222> echte <2192> (5725)

5:41 doxan <1391> para <3844> anyrwpwn <444> ou <3756> lambanw <2983> (5719)

5:42 alla <235> egnwka <1097> (5758) umav <5209> oti <3754> thn <3588> agaphn <26> tou <3588> yeou <2316> ouk <3756> ecete <2192> (5719) en <1722> eautoiv <1438>

5:43 egw <1473> elhluya <2064> (5754) en <1722> tw <3588> onomati <3686> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> kai <2532> ou <3756> lambanete <2983> (5719) me <3165> ean <1437> allov <243> elyh <2064> (5632) en <1722> tw <3588> onomati <3686> tw <3588> idiw <2398> ekeinon <1565> lhmqesye <2983> (5695)

5:44 pwv <4459> dunasye <1410> (5736) umeiv <5210> pisteusai <4100> (5658) doxan <1391> para <3844> allhlwn <240> lambanontev <2983> (5723) kai <2532> thn <3588> doxan <1391> thn <3588> para <3844> tou <3588> monou <3441> [yeou] <2316> ou <3756> zhteite <2212> (5719)

5:45 mh <3361> dokeite <1380> (5720) oti <3754> egw <1473> kathgorhsw <2723> (5692) umwn <5216> prov <4314> ton <3588> patera <3962> estin <1510> (5748) o <3588> kathgorwn <2723> (5723) umwn <5216> mwushv <3475> eiv <1519> on <3739> umeiv <5210> hlpikate <1679> (5758)

5:46 ei <1487> gar <1063> episteuete <4100> (5707) mwusei <3475> episteuete <4100> (5707) an <302> emoi <1698> peri <4012> gar <1063> emou <1700> ekeinov <1565> egraqen <1125> (5656)

5:47 ei <1487> de <1161> toiv <3588> ekeinou <1565> grammasin <1121> ou <3756> pisteuete <4100> (5719) pwv <4459> toiv <3588> emoiv <1699> rhmasin <4487> pisteusete <4100> (5692)TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.23 detik
dipersembahkan oleh YLSA