TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yehezkiel 19:1-14

19:1 <03478> larvy <05387> yayvn <0413> la <07015> hnyq <05375> av <0859> htaw(19:1)

19:1 kai <2532> su <4771> labe <2983> yrhnon <2355> epi <1909> ton <3588> arconta <758> tou <3588> israhl <2474>

19:2 <01482> hyrwg <07235> htbr <03715> Myrpk <08432> Kwtb <07257> hubr <0738> twyra <0996> Nyb <03833> aybl <0517> Kma <04100> hm <0559> trmaw(19:2)

19:2 kai <2532> ereiv ti <5100> h <3588> mhthr <3384> sou <4771> skumnov en <1722> mesw <3319> leontwn <3023> egenhyh <1096> en <1722> mesw <3319> leontwn <3023> eplhyunen <4129> skumnouv authv <846>

19:3 <0398> lka <0120> Mda <02964> Prj <02963> Prjl <03925> dmlyw <01961> hyh <03715> rypk <01482> hyrgm <0259> dxa <05927> letw(19:3)

19:3 kai <2532> apephdhsen eiv <1519> twn <3588> skumnwn authv <846> lewn <3023> egeneto <1096> kai <2532> emayen <3129> tou <3588> arpazein <726> arpagmata anyrwpouv <444> efagen <2068>

19:4 <04714> Myrum <0776> Ura <0413> la <02397> Myxxb <0935> whabyw <08610> vptn <07845> Mtxsb <01471> Mywg <0413> wyla <08085> wemsyw(19:4)

19:4 kai <2532> hkousan <191> kat <2596> autou <846> eynh <1484> en <1722> th <3588> diafyora <1312> autwn <846> sunelhmfyh <4815> kai <2532> hgagon <71> auton <846> en <1722> khmw eiv <1519> ghn <1065> aiguptou <125>

19:5 <07760> whtmv <03715> rypk <01482> hyrgm <0259> dxa <03947> xqtw <08615> htwqt <06> hdba <03176> hlxwn <03588> yk <07200> artw(19:5)

19:5 kai <2532> eiden <3708> oti <3754> apwstai ap <575> authv <846> kai <2532> apwleto h <3588> upostasiv <5287> authv <846> kai <2532> elaben <2983> allon <243> ek <1537> twn <3588> skumnwn authv <846> leonta <3023> etaxen <5021> auton <846>

19:6 <0398> lka <0120> Mda <02964> Prj <02963> Prjl <03925> dmlyw <01961> hyh <03715> rypk <0738> twyra <08432> Kwtb <01980> Klhtyw(19:6)

19:6 kai <2532> anestrefeto <390> en <1722> mesw <3319> leontwn <3023> lewn <3023> egeneto <1096> kai <2532> emayen <3129> arpazein <726> arpagmata anyrwpouv <444> efagen <2068>

19:7 <07581> wtgas <06963> lwqm <04393> halmw <0776> Ura <03456> Mstw <02717> byrxh <05892> Mhyrew <0490> wytwnmla <03045> edyw(19:7)

19:7 kai <2532> enemeto tw <3588> yrasei autou <846> kai <2532> tav <3588> poleiv <4172> autwn <846> exhrhmwsen kai <2532> hfanisen ghn <1065> kai <2532> to <3588> plhrwma <4138> authv <846> apo <575> fwnhv <5456> wrumatov autou <846>

19:8 <08610> vptn <07845> Mtxsb <07568> Mtsr <05921> wyle <06566> wvrpyw <04082> twnydmm <05439> bybo <01471> Mywg <05921> wyle <05414> wntyw(19:8)

19:8 kai <2532> edwkan <1325> ep <1909> auton <846> eynh <1484> ek <1537> cwrwn <5561> kukloyen <2943> kai <2532> exepetasan ep <1909> auton <846> diktua <1350> autwn <846> en <1722> diafyora <1312> autwn <846> sunelhmfyh <4815>

19:9 P <03478> larvy <02022> yrh <0413> la <05750> dwe <06963> wlwq <08085> emsy <03808> al <04616> Neml <04686> twdumb <0935> whaby <0894> lbb <04428> Klm <0413> la <0935> whabyw <02397> Myxxb <05474> rgwob <05414> whntyw(19:9)

19:9 kai <2532> eyento <5087> auton <846> en <1722> khmw kai <2532> en <1722> galeagra hlyen <2064> prov <4314> basilea <935> babulwnov <897> kai <2532> eishgagen <1521> auton <846> eiv <1519> fulakhn <5438> opwv <3704> mh <3165> akousyh <191> h <3588> fwnh <5456> autou <846> epi <1909> ta <3588> orh <3735> tou <3588> israhl <2474>

19:10 <07227> Mybr <04325> Mymm <01961> htyh <06058> hpnew <06509> hyrp <08362> hlwts <04325> Mym <05921> le <01818> Kmdb <01612> Npgk <0517> Kma(19:10)

19:10 h <3588> mhthr <3384> sou <4771> wv <3739> ampelov <288> wv <3739> anyov <438> en <1722> roa en <1722> udati <5204> pefuteumenh <5452> o <3588> karpov <2590> authv <846> kai <2532> o <3588> blastov <986> authv <846> egeneto <1096> ex <1537> udatov <5204> pollou <4183>

19:11 <01808> wytyld <07230> brb <01363> whbgb <07200> aryw <05688> Mytbe <0996> Nyb <05921> le <06967> wtmwq <01361> hbgtw <04910> Mylsm <07626> yjbs <0413> la <05797> ze <04294> twjm <0> hl <01961> wyhyw(19:11)

19:11 kai <2532> egeneto <1096> auth <846> rabdov iscuov <2479> epi <1909> fulhn <5443> hgoumenwn <2233> kai <2532> uqwyh <5312> tw <3588> megeyei <3174> authv <846> en <1722> mesw <3319> stelecwn kai <2532> eiden <3708> to <3588> megeyov <3174> authv <846> en <1722> plhyei <4128> klhmatwn <2814> authv <846>

19:12 <0398> whtlka <0784> sa <05797> hze <04294> hjm <03001> wsbyw <06561> wqrpth <06529> hyrp <03001> sybwh <06921> Mydqh <07307> xwrw <07993> hklsh <0776> Ural <02534> hmxb <05428> sttw(19:12)

19:12 kai <2532> kateklasyh <2622> en <1722> yumw <2372> epi <1909> ghn <1065> errifh kai <2532> anemov <417> o <3588> kauswn <2742> exhranen <3583> ta <3588> eklekta <1588> authv <846> exedikhyh <1556> kai <2532> exhranyh <3583> h <3588> rabdov iscuov <2479> authv <846> pur <4442> anhlwsen <355> authn <846>

19:13 <06772> amuw <06723> hyu <0776> Urab <04057> rbdmb <08362> hlwts <06258> htew(19:13)

19:13 kai <2532> nun <3568> pefuteukan <5452> authn <846> en <1722> th <3588> erhmw <2048> en <1722> gh <1065> anudrw <504>

19:14 P <07015> hnyql <01961> yhtw <01931> ayh <07015> hnyq <04910> lwsml <07626> jbs <05797> ze <04294> hjm <0> hb <01961> hyh <03808> alw <0398> hlka <06529> hyrp <0905> hydb <04294> hjmm <0784> sa <03318> autw(19:14)

19:14 kai <2532> exhlyen <1831> pur <4442> ek <1537> rabdou eklektwn <1588> authv <846> kai <2532> katefagen <2719> authn <846> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> en <1722> auth <846> rabdov iscuov <2479> fulh <5443> eiv <1519> parabolhn <3850> yrhnou <2355> estin <1510> kai <2532> estai <1510> eiv <1519> yrhnon <2355>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA