TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yehezkiel 23:3-21

23:3 <01331> Nhylwtb <01717> ydd <06213> wve <08033> Msw <07699> Nhyds <04600> wkem <08033> hms <02181> wnz <05271> Nhyrwenb <04714> Myrumb <02181> hnynztw(23:3)

23:3 kai <2532> exeporneusan <1608> en <1722> aiguptw <125> en <1722> th <3588> neothti <3503> autwn <846> ekei <1563> epeson <4098> oi <3588> mastoi <3149> autwn <846> ekei <1563> dieparyeneuyhsan

23:4 <0172> hbylha <03389> Mlswryw <0170> hlha <08111> Nwrms <08034> Ntwmsw <01323> twnbw <01121> Mynb <03205> hndltw <0> yl <01961> hnyyhtw <0269> htwxa <0172> hbylhaw <01419> hlwdgh <0170> hlha <08034> Ntwmsw(23:4)

23:4 kai <2532> ta <3588> onomata <3686> autwn <846> hn <1510> oola h <3588> presbutera <4245> kai <2532> ooliba h <3588> adelfh <79> authv <846> kai <2532> egenonto <1096> moi <1473> kai <2532> etekon <5088> uiouv <5207> kai <2532> yugaterav <2364> kai <2532> ta <3588> onomata <3686> autwn <846> samareia <4540> h <3588> oola kai <2532> ierousalhm <2419> h <3588> ooliba

23:5 <07138> Mybwrq <0804> rwsa <0413> la <0157> hybham <05921> le <05689> bgetw <08478> ytxt <0170> hlha <02181> Nztw(23:5)

23:5 kai <2532> exeporneusen <1608> h <3588> oola ap <575> emou <1473> kai <2532> epeyeto <2007> epi <1909> touv <3588> erastav authv <846> epi <1909> touv <3588> assuriouv touv <3588> eggizontav <1448> auth <846>

23:6 <05483> Myowo <07392> ybkr <06571> Mysrp <03605> Mlk <02531> dmx <0970> yrwxb <05461> Myngow <06346> twxp <08504> tlkt <03847> ysbl(23:6)

23:6 endedukotav <1746> uakinyina <5191> hgoumenouv <2233> kai <2532> strathgouv <4755> neaniskoi <3495> epilektoi pantev <3956> ippeiv <2460> ippazomenoi ef <1909> ippwn <2462>

23:7 <02930> hamjn <01544> Mhylwlg <03605> lkb <05689> hbge <0834> rsa <03605> lkbw <03605> Mlk <0804> rwsa <01121> ynb <04005> rxbm <05921> Mhyle <08457> hytwnzt <05414> Nttw(23:7)

23:7 kai <2532> edwken <1325> thn <3588> porneian <4202> authv <846> ep <1909> autouv <846> epilektoi uioi <5207> assuriwn pantev <3956> kai <2532> epi <1909> pantav <3956> ouv <3739> epeyeto <2007> en <1722> pasi <3956> toiv <3588> enyumhmasin authv <846> emiaineto <3392>

23:8 <05921> hyle <08457> Mtwnzt <08210> wkpsyw <01331> hylwtb <01717> ydd <06213> wve <01992> hmhw <05271> hyrwenb <07901> wbks <0854> htwa <03588> yk <05800> hbze <03808> al <04714> Myrumm <08457> hytwnzt <0853> taw(23:8)

23:8 kai <2532> thn <3588> porneian <4202> authv <846> ex <1537> aiguptou <125> ouk <3364> egkatelipen <1459> oti <3754> met <3326> authv <846> ekoimwnto <2837> en <1722> neothti <3503> authv <846> kai <2532> autoi <846> dieparyeneusan authn <846> kai <2532> execean <1632> thn <3588> porneian <4202> autwn <846> ep <1909> authn <846>

23:9 <05921> Mhyle <05689> hbge <0834> rsa <0804> rwsa <01121> ynb <03027> dyb <0157> hybham <03027> dyb <05414> hyttn <03651> Nkl(23:9)

23:9 dia <1223> touto <3778> paredwka <3860> authn <846> eiv <1519> ceirav <5495> twn <3588> erastwn authv <846> eiv <1519> ceirav <5495> uiwn <5207> assuriwn ef <1909> ouv <3739> epetiyeto <2007>

23:10 o <0> hb <06213> wve <08196> Myjwpsw <0802> Mysnl <08034> Ms <01961> yhtw <02026> wgrh <02719> brxb <0853> htwaw <03947> wxql <01323> hytwnbw <01121> hynb <06172> htwre <01540> wlg <01992> hmh(23:10)

23:10 autoi <846> apekaluqan <601> thn <3588> aiscunhn <152> authv <846> uiouv <5207> kai <2532> yugaterav <2364> authv <846> elabon <2983> kai <2532> authn <846> en <1722> romfaia apekteinan <615> kai <2532> egeneto <1096> lalhma eiv <1519> gunaikav <1135> kai <2532> epoihsan <4160> ekdikhseiv <1557> en <1722> auth <846> eiv <1519> tav <3588> yugaterav <2364>

23:11 <0269> htwxa <02183> ynwnzm <08457> hytwnzt <0853> taw <04480> hnmm <05691> htbge <07843> txstw <0172> hbylha <0269> htwxa <07200> artw(23:11)

23:11 kai <2532> eiden <3708> h <3588> adelfh <79> authv <846> ooliba kai <2532> diefyeire <1311> thn <3588> epiyesin <1936> authv <846> uper <5228> authn <846> kai <2532> thn <3588> porneian <4202> authv <846> uper <5228> thn <3588> porneian <4202> thv <3588> adelfhv <79> authv <846>

23:12 <03605> Mlk <02531> dmx <0970> yrwxb <05483> Myowo <07392> ybkr <06571> Mysrp <04358> lwlkm <03847> ysbl <07138> Mybrq <05461> Myngow <06346> twxp <05689> hbge <0804> rwsa <01121> ynb <0413> la(23:12)

23:12 epi <1909> touv <3588> uiouv <5207> twn <3588> assuriwn epeyeto <2007> hgoumenouv <2233> kai <2532> strathgouv <4755> touv <3588> egguv <1451> authv <846> endedukotav <1746> euparufa ippeiv <2460> ippazomenouv ef <1909> ippwn <2462> neaniskoi <3495> epilektoi pantev <3956>

23:13 <08147> Nhytsl <0259> dxa <01870> Krd <02930> hamjn <03588> yk <07200> araw(23:13)

23:13 kai <2532> eidon <3708> oti <3754> memiantai <3392> odov <3598> mia <1519> twn <3588> duo <1417>

23:14 <08350> rssb <02710> Myqqx <03778> *Mydvk {Myydvk} <06754> ymlu <07023> ryqh <05921> le <02707> hqxm <0376> ysna <07200> artw <08457> hytwnzt <0413> la <03254> Powtw(23:14)

23:14 kai <2532> proseyeto <4369> prov <4314> thn <3588> porneian <4202> authv <846> kai <2532> eiden <3708> andrav <435> ezwgrafhmenouv epi <1909> tou <3588> toicou <5109> eikonav <1504> caldaiwn <5466> ezwgrafhmenouv en <1722> grafidi

23:15 <04138> Mtdlwm <0776> Ura <03778> Mydvk <0894> lbb <01121> ynb <01823> twmd <03605> Mlk <07991> Mysls <04758> harm <07218> Mhysarb <02871> Mylwbj <05628> yxwro <04975> Mhyntmb <0232> rwza <02289> yrwgx(23:15)

23:15 ezwsmenouv poikilmata epi <1909> tav <3588> osfuav <3751> autwn <846> kai <2532> tiarai baptai epi <1909> twn <3588> kefalwn <2776> autwn <846> oqiv <3799> trissh pantwn <3956> omoiwma <3667> uiwn <5207> caldaiwn <5466> ghv <1065> patridov <3968> autwn <846>

23:16 <03778> hmydvk <0413> Mhyla <04397> Mykalm <07971> xlstw <05869> hynye <04758> harml <05921> Mhyle <05689> *hbgetw {bgetw} (23:16)

23:16 kai <2532> epeyeto <2007> ep <1909> autouv <846> th <3588> orasei <3706> ofyalmwn <3788> authv <846> kai <2532> exapesteilen <1821> aggelouv <32> prov <4314> autouv <846> eiv <1519> ghn <1065> caldaiwn <5466>

23:17 <01992> Mhm <05315> hspn <03363> eqtw <0> Mb <02930> amjtw <08457> Mtwnztb <0853> htwa <02930> wamjyw <01730> Mydd <04904> bksml <0894> lbb <01121> ynb <0413> hyla <0935> wabyw(23:17)

23:17 kai <2532> hlyosan <2064> prov <4314> authn <846> uioi <5207> babulwnov <897> eiv <1519> koithn <2845> kataluontwn <2647> kai <2532> emiainon <3392> authn <846> en <1722> th <3588> porneia <4202> authv <846> kai <2532> emianyh <3392> en <1722> autoiv <846> kai <2532> apesth h <3588> quch <5590> authv <846> ap <575> autwn <846>

23:18 <0269> htwxa <05921> lem <05315> yspn <05361> heqn <0834> rsak <05921> hylem <05315> yspn <03363> eqtw <06172> htwre <0853> ta <01540> lgtw <08457> hytwnzt <01540> lgtw(23:18)

23:18 kai <2532> apekaluqen <601> thn <3588> porneian <4202> authv <846> kai <2532> apekaluqen <601> thn <3588> aiscunhn <152> authv <846> kai <2532> apesth h <3588> quch <5590> mou <1473> ap <575> authv <846> on <3739> tropon <5158> apesth h <3588> quch <5590> mou <1473> apo <575> thv <3588> adelfhv <79> authv <846>

23:19 <04714> Myrum <0776> Urab <02181> htnz <0834> rsa <05271> hyrwen <03117> ymy <0853> ta <02142> rkzl <08457> hytwnzt <0853> ta <07235> hbrtw(23:19)

23:19 kai <2532> eplhyunav <4129> thn <3588> porneian <4202> sou <4771> tou <3588> anamnhsai <363> hmerav <2250> neothtov <3503> sou <4771> en <1722> aiv <3739> eporneusav <4203> en <1722> aiguptw <125>

23:20 <02231> Mtmrz <05483> Myowo <02231> tmrzw <01320> Mrvb <02543> Myrwmx <01320> rvb <0834> rsa <06370> Mhysglp <05921> le <05689> hbgetw(23:20)

23:20 kai <2532> epeyou <2007> epi <1909> touv <3588> caldaiouv <5466> wn <3739> hsan <1510> wv <3739> onwn <3688> ai <3588> sarkev <4561> autwn <846> kai <2532> aidoia ippwn <2462> ta <3588> aidoia autwn <846>

23:21 o <05271> Kyrwen <07699> yds <04616> Neml <01717> Kydd <04714> Myrumm <06213> twveb <05271> Kyrwen <02154> tmz <0853> ta <06485> ydqptw(23:21)

23:21 kai <2532> epeskeqw <1980> thn <3588> anomian <458> neothtov <3503> sou <4771> a <3739> epoieiv <4160> en <1722> aiguptw <125> en <1722> tw <3588> katalumati <2646> sou <4771> ou <3739> oi <3588> mastoi <3149> neothtov <3503> sou <4771>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA