TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

1 Tawarikh 10

10:1 <01533> eblg <02022> rhb <02491> Myllx <05307> wlpyw <06430> Mytslp <06440> ynpm <03478> larvy <0376> sya <05127> onyw <03478> larvyb <03898> wmxln <06430> Mytslpw(10:1)

10:1 kai <2532> allofuloi <246> epolemhsan <4170> prov <4314> israhl <2474> kai <2532> efugon <5343> apo <575> proswpou <4383> allofulwn <246> kai <2532> epeson <4098> traumatiai en <1722> orei <3735> gelboue

10:2 <07586> lwas <01121> ynb <04444> ews <0> yklm <0853> taw <041> bdnyba <0853> taw <03129> Ntnwy <0853> ta <06430> Mytslp <05221> wkyw <01121> wynb <0310> yrxaw <07586> lwas <0310> yrxa <06430> Mytslp <01692> wqbdyw(10:2)

10:2 kai <2532> katediwxan <2614> allofuloi <246> opisw <3694> saoul <4549> kai <2532> opisw <3694> uiwn <5207> autou <846> kai <2532> epataxan <3960> allofuloi <246> ton <3588> iwnayan kai <2532> ton <3588> aminadab <284> kai <2532> ton <3588> melcisoue uiouv <5207> saoul <4549>

10:3 <03384> Myrwyh <04480> Nm <02342> lxyw <07198> tsqb <03384> Myrwmh <04672> whaumyw <07586> lwas <05921> le <04421> hmxlmh <03513> dbktw(10:3)

10:3 kai <2532> ebarunyh <925> o <3588> polemov <4171> epi <1909> saoul <4549> kai <2532> euron <2147> auton <846> oi <3588> toxotai en <1722> toiv <3588> toxoiv <5115> kai <2532> ponoiv <4192> kai <2532> eponesen apo <575> twn <3588> toxwn <5115>

10:4 <05921> hyle <05307> lpyw <02719> brxh <0853> ta <07586> lwas <03947> xqywo <03966> dam <03372> ary <03588> yk <03627> wylk <05375> avn <014> hba <03808> alw <0> yb <05953> wllethw <0428> hlah <06189> Mylreh <0935> waby <06435> Np <0> hb <01856> ynrqdw <02719> Kbrx <08025> Pls <03627> wylk <05375> avn <0413> la <07586> lwas <0559> rmayw(10:4)

10:4 kai <2532> eipen saoul <4549> tw <3588> aironti <142> ta <3588> skeuh <4632> autou <846> spasai <4685> thn <3588> romfaian sou <4771> kai <2532> ekkenthson <1574> me <1473> en <1722> auth <846> mh <3165> elywsin <2064> oi <3588> aperitmhtoi <564> outoi <3778> kai <2532> empaixwsin <1702> moi <1473> kai <2532> ouk <3364> ebouleto <1014> o <3588> airwn <142> ta <3588> skeuh <4632> autou <846> oti <3754> efobeito <5399> sfodra <4970> kai <2532> elaben <2983> saoul <4549> thn <3588> romfaian kai <2532> epepesen <1968> ep <1909> authn <846>

10:5 o <04191> tmyw <02719> brxh <05921> le <01931> awh <01571> Mg <05307> lpyw <07586> lwas <04191> tm <03588> yk <03627> wylk <05375> avn <07200> aryw(10:5)

10:5 kai <2532> eiden <3708> o <3588> airwn <142> ta <3588> skeuh <4632> autou <846> oti <3754> apeyanen <599> saoul <4549> kai <2532> epesen <4098> kai <2532> ge <1065> autov <846> epi <1909> thn <3588> romfaian autou <846> kai <2532> apeyanen <599>

10:6 <04191> wtm <03162> wdxy <01004> wtyb <03605> lkw <01121> wynb <07969> tslsw <07586> lwas <04191> tmyw(10:6)

10:6 kai <2532> apeyanen <599> saoul <4549> kai <2532> treiv <5140> uioi <5207> autou <846> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> kai <2532> pav <3956> o <3588> oikov <3624> autou <846> epi <1909> to <3588> auto <846> apeyanen <599>

10:7 o <0> Mhb <03427> wbsyw <06430> Mytslp <0935> wabyw <05127> wonyw <05892> Mhyre <05800> wbzeyw <01121> wynbw <07586> lwas <04191> wtm <03588> ykw <05127> won <03588> yk <06010> qmeb <0834> rsa <03478> larvy <0376> sya <03605> lk <07200> waryw(10:7)

10:7 kai <2532> eiden <3708> pav <3956> anhr <435> israhl <2474> o <3588> en <1722> tw <3588> aulwni oti <3754> efugen <5343> israhl <2474> kai <2532> oti <3754> apeyanen <599> saoul <4549> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> autou <846> kai <2532> katelipon <2641> tav <3588> poleiv <4172> autwn <846> kai <2532> efugon <5343> kai <2532> hlyon <2064> allofuloi <246> kai <2532> katwkhsan en <1722> autaiv <846>

10:8 <01533> eblg <02022> rhb <05307> Mylpn <01121> wynb <0853> taw <07586> lwas <0853> ta <04672> waumyw <02491> Myllxh <0853> ta <06584> jspl <06430> Mytslp <0935> wabyw <04283> trxmm <01961> yhyw(10:8)

10:8 kai <2532> egeneto <1096> th <3588> ecomenh <2192> kai <2532> hlyon <2064> allofuloi <246> tou <3588> skuleuein touv <3588> traumatiav kai <2532> euron <2147> ton <3588> saoul <4549> kai <2532> touv <3588> uiouv <5207> autou <846> peptwkotav <4098> en <1722> tw <3588> orei <3735> gelboue

10:9 <05971> Meh <0853> taw <06091> Mhybue <0853> ta <01319> rvbl <05439> bybo <06430> Mytslp <0776> Urab <07971> wxlsyw <03627> wylk <0853> taw <07218> wsar <0853> ta <05375> wavyw <06584> whjyspyw(10:9)

10:9 kai <2532> exedusan <1562> auton <846> kai <2532> elabon <2983> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846> kai <2532> ta <3588> skeuh <4632> autou <846> kai <2532> apesteilan <649> eiv <1519> ghn <1065> allofulwn <246> kuklw tou <3588> euaggelisasyai <2097> toiv <3588> eidwloiv <1497> autwn <846> kai <2532> tw <3588> law <2992>

10:10 o <01712> Nwgd <01004> tyb <08628> weqt <01538> wtlglg <0853> taw <0430> Mhyhla <01004> tyb <03627> wylk <0853> ta <07760> wmyvyw(10:10)

10:10 kai <2532> eyhkan <5087> ta <3588> skeuh <4632> autou <846> en <1722> oikw <3624> yeou <2316> autwn <846> kai <2532> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846> eyhkan <5087> en <1722> oikw <3624> dagwn

10:11 <07586> lwasl <06430> Mytslp <06213> wve <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <01568> delg <03003> syby <03605> lk <08085> wemsyw(10:11)

10:11 kai <2532> hkousan <191> pantev <3956> oi <3588> katoikountev galaad apanta <537> a <3739> epoihsan <4160> allofuloi <246> tw <3588> saoul <4549> kai <2532> tw <3588> israhl <2474>

10:12 <03117> Mymy <07651> tebs <06684> wmwuyw <03003> sbyb <0424> hlah <08478> txt <06106> Mhytwmue <0853> ta <06912> wrbqyw <03003> hsyby <0935> Mwaybyw <01121> wynb <01480> tpwg <0853> taw <07586> lwas <01480> tpwg <0853> ta <05375> wavyw <02428> lyx <0376> sya <03605> lk <06965> wmwqyw(10:12)

10:12 kai <2532> hgeryhsan <1453> ek <1537> galaad pav <3956> anhr <435> dunatov <1415> kai <2532> elabon <2983> to <3588> swma <4983> saoul <4549> kai <2532> to <3588> swma <4983> twn <3588> uiwn <5207> autou <846> kai <2532> hnegkan <5342> auta <846> eiv <1519> iabiv kai <2532> eyaqan <2290> ta <3588> osta <3747> autwn <846> upo <5259> thn <3588> drun en <1722> iabiv kai <2532> enhsteusan <3522> epta <2033> hmerav <2250>

10:13 <01875> swrdl <0178> bwab <07592> lwasl <01571> Mgw <08104> rms <03808> al <0834> rsa <03068> hwhy <01697> rbd <05921> le <03068> hwhyb <04604> lem <0834> rsa <04603> wlemb <07586> lwas <04191> tmyw(10:13)

10:13 kai <2532> apeyanen <599> saoul <4549> en <1722> taiv <3588> anomiaiv <458> autou <846> aiv <3739> hnomhsen tw <3588> kuriw <2962> kata <2596> ton <3588> logon <3056> kuriou <2962> dioti <1360> ouk <3364> efulaxen <5442> oti <3754> ephrwthsen saoul <4549> en <1722> tw <3588> eggastrimuyw tou <3588> zhthsai <2212> kai <2532> apekrinato autw <846> samouhl <4545> o <3588> profhthv <4396>

10:14 P <03448> ysy <01121> Nb <01732> dywdl <04410> hkwlmh <0853> ta <05437> boyw <04191> whtymyw <03068> hwhyb <01875> srd <03808> alw(10:14)

10:14 kai <2532> ouk <3364> ezhthsen <2212> kurion <2962> kai <2532> apekteinen <615> auton <846> kai <2532> epestreqen <1994> thn <3588> basileian <932> tw <3588> dauid uiw <5207> iessai <2421>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA