TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yesaya 8

8:1 <04122> zb <0> sx <0> lls <0> rhml <0582> swna <02747> jrxb <05921> wyle <03789> btkw <01419> lwdg <01549> Nwylg <0> Kl <03947> xq <0413> yla <03068> hwhy <0559> rmayw(8:1)

8:1 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> me <1473> labe <2983> seautw <4572> tomon kainou <2537> megalou <3173> kai <2532> graqon <1125> eiv <1519> auton <846> grafidi anyrwpou <444> tou <3588> oxewv pronomhn poihsai <4160> skulwn <4661> parestin <3918> gar <1063>

8:2 <03000> whykrby <01121> Nb <02148> whyrkz <0853> taw <03548> Nhkh <0223> hyrwa <0853> ta <0539> Mynman <05707> Myde <0> yl <05749> hdyeaw(8:2)

8:2 kai <2532> marturav <3144> moi <1473> poihson <4160> pistouv <4103> anyrwpouv <444> ton <3588> ourian <3774> kai <2532> ton <3588> zacarian <2197> uion <5207> baraciou <914>

8:3 <04122> zb <0> sx <0> lls <0> rhm <08034> wms <07121> arq <0413> yla <03068> hwhy <0559> rmayw <01121> Nb <03205> dltw <02029> rhtw <05031> haybnh <0413> la <07126> brqaw(8:3)

8:3 kai <2532> proshlyon <4334> prov <4314> thn <3588> profhtin <4398> kai <2532> en <1722> gastri <1064> elaben <2983> kai <2532> eteken <5088> uion <5207> kai <2532> eipen kuriov <2962> moi <1473> kaleson <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> tacewv <5030> skuleuson oxewv pronomeuson

8:4 o <0804> rwsa <04428> Klm <06440> ynpl <08111> Nwrms <07998> lls <0853> taw <01834> qvmd <02428> lyx <0853> ta <05375> avy <0517> ymaw <01> yba <07121> arq <05288> renh <03045> edy <02962> Mrjb <03588> yk(8:4)

8:4 dioti <1360> prin <4250> h <2228> gnwnai <1097> to <3588> paidion <3813> kalein <2564> patera <3962> h <2228> mhtera <3384> lhmqetai <2983> dunamin <1411> damaskou <1154> kai <2532> ta <3588> skula <4661> samareiav <4540> enanti <1725> basilewv <935> assuriwn

8:5 <0559> rmal <05750> dwe <0413> yla <01696> rbd <03068> hwhy <03254> Poyw(8:5)

8:5 kai <2532> proseyeto <4369> kuriov <2962> lalhsai <2980> moi <1473> eti <2089>

8:6 <07425> whylmr <01121> Nbw <07526> Nyur <0853> ta <04885> vwvmw <0328> jal <01980> Myklhh <07975> xlsh <04325> ym <0853> ta <02088> hzh <05971> Meh <03988> oam <03588> yk <03282> Ney(8:6)

8:6 dia <1223> to <3588> mh <3165> boulesyai <1014> ton <3588> laon <2992> touton <3778> to <3588> udwr <5204> tou <3588> silwam <4611> to <3588> poreuomenon <4198> hsuch alla <235> boulesyai <1014> ecein <2192> ton <3588> raasswn kai <2532> ton <3588> uion <5207> romeliou basilea <935> ef <1909> umwn <4771>

8:7 <01415> wytwdg <03605> lk <05921> le <01980> Klhw <0650> wyqypa <03605> lk <05921> le <05927> hlew <03519> wdwbk <03605> lk <0853> taw <0804> rwsa <04428> Klm <0853> ta <07227> Mybrhw <06099> Mymwueh <05104> rhnh <04325> ym <0853> ta <05921> Mhyle <05927> hlem <0136> ynda <02009> hnh <03651> Nklw(8:7)

8:7 dia <1223> touto <3778> idou <2400> anagei <321> kuriov <2962> ef <1909> umav <4771> to <3588> udwr <5204> tou <3588> potamou <4215> to <3588> iscuron <2478> kai <2532> to <3588> polu <4183> ton <3588> basilea <935> twn <3588> assuriwn kai <2532> thn <3588> doxan <1391> autou <846> kai <2532> anabhsetai <305> epi <1909> pasan <3956> faragga <5327> umwn <4771> kai <2532> peripathsei <4043> epi <1909> pan <3956> teicov <5038> umwn <4771>

8:8 o <06005> la <0> wnme <0776> Kura <07341> bxr <04393> alm <03671> wypnk <04298> twjm <01961> hyhw <05060> eygy <06677> rawu <05704> de <05674> rbew <07857> Pjs <03063> hdwhyb <02498> Plxw(8:8)

8:8 kai <2532> afelei apo <575> thv <3588> ioudaiav <2449> anyrwpon <444> ov <3739> dunhsetai <1410> kefalhn <2776> arai <142> h <2228> dunaton <1415> suntelesasyai <4931> ti <5100> kai <2532> estai <1510> h <3588> parembolh autou <846> wste <5620> plhrwsai <4137> to <3588> platov <4114> thv <3588> cwrav <5561> sou <4771> mey <3326> hmwn <1473> o <3588> yeov <2316>

8:9 <02865> wtxw <0247> wrzath <02865> wtxw <0247> wrzath <0776> Ura <04801> yqxrm <03605> lk <0238> wnyzahw <02865> wtxw <05971> Myme <07489> wer(8:9)

8:9 gnwte <1097> eynh <1484> kai <2532> httasye <2274> epakousate ewv <2193> escatou <2078> thv <3588> ghv <1065> iscukotev <2480> httasye <2274> ean <1437> gar <1063> palin <3825> iscushte <2480> palin <3825> htthyhsesye <2274>

8:10 o <0410> la <05973> wnme <03588> yk <06965> Mwqy <03808> alw <01697> rbd <01696> wrbd <06565> rptw <06098> hue <05779> wue(8:10)

8:10 kai <2532> hn <3739> an <302> bouleushsye <1011> boulhn <1012> diaskedasei kuriov <2962> kai <2532> logon <3056> on <3739> ean <1437> lalhshte <2980> ou <3364> mh <3165> emmeinh <1696> umin <4771> oti <3754> mey <3326> hmwn <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316>

8:11 <0559> rmal <02088> hzh <05971> Meh <01870> Krdb <01980> tklm <03256> ynroyw <03027> dyh <02393> tqzxk <0413> yla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk(8:11)

8:11 outwv <3778> legei <3004> kuriov <2962> th <3588> iscura <2478> ceiri <5495> apeiyousin <544> th <3588> poreia <4197> thv <3588> odou <3598> tou <3588> laou <2992> toutou <3778> legontev <3004>

8:12 <06206> wuyret <03808> alw <03372> waryt <03808> al <04172> warwm <0853> taw <07195> rsq <02088> hzh <05971> Meh <0559> rmay <0834> rsa <03605> lkl <07195> rsq <0559> Nwrmat <03808> al(8:12)

8:12 mhpote <3379> eiphte sklhron <4642> pan <3956> gar <1063> o <3739> ean <1437> eiph o <3588> laov <2992> outov <3778> sklhron <4642> estin <1510> ton <3588> de <1161> fobon <5401> autou <846> ou <3364> mh <3165> fobhyhte <5399> oude <3761> mh <3165> taracyhte <5015>

8:13 <06206> Mkurem <01931> awhw <04172> Mkarwm <01931> awhw <06942> wsydqt <0853> wta <06635> twabu <03068> hwhy <0853> ta(8:13)

8:13 kurion <2962> auton <846> agiasate <37> kai <2532> autov <846> estai <1510> sou <4771> fobov <5401>

8:14 <03389> Mlswry <03427> bswyl <04170> sqwmlw <06341> xpl <03478> larvy <01004> ytb <08147> ynsl <04383> lwskm <06697> rwulw <05063> Pgn <068> Nbalw <04720> sdqml <01961> hyhw(8:14)

8:14 kai <2532> ean <1437> ep <1909> autw <846> pepoiywv <3982> hv <1510> estai <1510> soi <4771> eiv <1519> agiasma kai <2532> ouc <3364> wv <3739> liyou <3037> proskommati <4348> sunanthsesye <4876> autw <846> oude <3761> wv <3739> petrav <4073> ptwmati <4430> o <3588> de <1161> oikov <3624> iakwb <2384> en <1722> pagidi <3803> kai <2532> en <1722> koilasmati egkayhmenoi en <1722> ierousalhm <2419>

8:15 o <03920> wdklnw <03369> wsqwnw <07665> wrbsnw <05307> wlpnw <07227> Mybr <0> Mb <03782> wlskw(8:15)

8:15 dia <1223> touto <3778> adunathsousin <101> en <1722> autoiv <846> polloi <4183> kai <2532> pesountai <4098> kai <2532> suntribhsontai <4937> kai <2532> eggiousin <1448> kai <2532> alwsontai anyrwpoi <444> en <1722> asfaleia <803> ontev <1510>

8:16 <03928> ydmlb <08451> hrwt <02856> Mwtx <08584> hdwet <06887> rwu(8:16)

8:16 tote <5119> faneroi <5318> esontai <1510> oi <3588> sfragizomenoi <4972> ton <3588> nomon <3551> tou <3588> mh <3165> mayein <3129>

8:17 <0> wl <06960> ytywqw <03290> bqey <01004> tybm <06440> wynp <05641> rytomh <03068> hwhyl <02442> ytykxw(8:17)

8:17 kai <2532> erei menw <3306> ton <3588> yeon <2316> ton <3588> apostreqanta <654> to <3588> proswpon <4383> autou <846> apo <575> tou <3588> oikou <3624> iakwb <2384> kai <2532> pepoiywv <3982> esomai <1510> ep <1909> autw <846>

8:18 o <06726> Nwyu <02022> rhb <07931> Nksh <06635> twabu <03068> hwhy <05973> Mem <03478> larvyb <04159> Mytpwmlw <0226> twtal <03068> hwhy <0> yl <05414> Ntn <0834> rsa <03206> Mydlyhw <0595> ykna <02009> hnh(8:18)

8:18 idou <2400> egw <1473> kai <2532> ta <3588> paidia <3809> a <3739> moi <1473> edwken <1325> o <3588> yeov <2316> kai <2532> estai <1510> eiv <1519> shmeia <4592> kai <2532> terata <5059> en <1722> tw <3588> oikw <3624> israhl <2474> para <3844> kuriou <2962> sabawy <4519> ov <3739> katoikei en <1722> tw <3588> orei <3735> siwn <4622>

8:19 <04191> Mytmh <0413> la <02416> Myyxh <01157> deb <01875> srdy <0430> wyhla <0413> la <05971> Me <03808> awlh <01897> Myghmhw <06850> Mypupumh <03049> Mynedyh <0413> law <0178> twbah <0413> la <01875> wsrd <0413> Mkyla <0559> wrmay <03588> ykw(8:19)

8:19 kai <2532> ean <1437> eipwsin prov <4314> umav <4771> zhthsate <2212> touv <3588> apo <575> thv <3588> ghv <1065> fwnountav <5455> kai <2532> touv <3588> eggastrimuyouv touv <3588> kenologountav oi <3739> ek <1537> thv <3588> koiliav <2836> fwnousin <5455> ouk <3364> eynov <1484> prov <4314> yeon <2316> autou <846> ti <5100> ekzhtousin <1567> peri <4012> twn <3588> zwntwn <2198> touv <3588> nekrouv <3498>

8:20 <07837> rxs <0> wl <0369> Nya <0834> rsa <02088> hzh <01697> rbdk <0559> wrmay <03808> al <0518> Ma <08584> hdwetlw <08451> hrwtl(8:20)

8:20 nomon <3551> gar <1063> eiv <1519> bohyeian <996> edwken <1325> ina <2443> eipwsin ouc <3364> wv <3739> to <3588> rhma <4487> touto <3778> peri <4012> ou <3739> ouk <3364> estin <1510> dwra <1435> dounai <1325> peri <4012> autou <846>

8:21 <04605> hleml <06437> hnpw <0430> wyhlabw <04428> wklmb <07043> llqw <07107> Puqthw <07456> bery <03588> yk <01961> hyhw <07457> berw <07185> hsqn <0> hb <05674> rbew(8:21)

8:21 kai <2532> hxei <1854> ef <1909> umav <4771> sklhra <4642> limov <3042> kai <2532> estai <1510> wv <3739> an <302> peinashte <3983> luphyhsesye <3076> kai <2532> kakwv <2556> ereite ton <3588> arconta <758> kai <2532> ta <3588> patacra kai <2532> anableqontai <308> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> anw <507>

8:22 <05080> xdnm <0653> hlpaw <06695> hqwu <04588> Pwem <02825> hksxw <06869> hru <02009> hnhw <05027> jyby <0776> Ura <0413> law(8:22)

8:22 kai <2532> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> katw <2736> embleqontai <1689> kai <2532> idou <2400> yliqiv <2347> kai <2532> stenocwria <4730> kai <2532> skotov <4655> aporia <640> stenh <4728> kai <2532> skotov <4655> wste <5620> mh <3165> blepein <991>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA