TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Matius 11

11:1 kai <2532> egeneto <1096> (5633) ote <3753> etelesen <5055> (5656) o <3588> ihsouv <2424> diatasswn <1299> (5723) toiv <3588> dwdeka <1427> mayhtaiv <3101> autou <846> metebh <3327> (5627) ekeiyen <1564> tou <3588> didaskein <1321> (5721) kai <2532> khrussein <2784> (5721) en <1722> taiv <3588> polesin <4172> autwn <846>

11:2 o <3588> de <1161> iwannhv <2491> akousav <191> (5660) en <1722> tw <3588> desmwthriw <1201> ta <3588> erga <2041> tou <3588> cristou <5547> pemqav <3992> (5660) dia <1223> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846>

11:3 eipen <2036> (5627) autw <846> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> ercomenov <2064> (5740) h <2228> eteron <2087> prosdokwmen <4328> (5719)

11:4 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> poreuyentev <4198> (5679) apaggeilate <518> (5657) iwannh <2491> a <3739> akouete <191> (5719) kai <2532> blepete <991> (5719)

11:5 tufloi <5185> anablepousin <308> (5719) kai <2532> cwloi <5560> peripatousin <4043> (5719) leproi <3015> kayarizontai <2511> (5743) kai <2532> kwfoi <2974> akouousin <191> (5719) kai <2532> nekroi <3498> egeirontai <1453> (5743) kai <2532> ptwcoi <4434> euaggelizontai <2097> (5743)

11:6 kai <2532> makariov <3107> estin <1510> (5748) ov <3739> ean <1437> mh <3361> skandalisyh <4624> (5686) en <1722> emoi <1698>

11:7 toutwn <5130> de <1161> poreuomenwn <4198> (5740) hrxato <756> (5662) o <3588> ihsouv <2424> legein <3004> (5721) toiv <3588> ocloiv <3793> peri <4012> iwannou <2491> ti <5101> exhlyate <1831> (5656) eiv <1519> thn <3588> erhmon <2048> yeasasyai <2300> (5664) kalamon <2563> upo <5259> anemou <417> saleuomenon <4531> (5746)

11:8 alla <235> ti <5101> exhlyate <1831> (5656) idein <1492> (5629) anyrwpon <444> en <1722> malakoiv <3120> hmfiesmenon <294> (5772) idou <2400> (5628) oi <3588> ta <3588> malaka <3120> forountev <5409> (5723) en <1722> toiv <3588> oikoiv <3624> twn <3588> basilewn <935>

11:9 alla <235> ti <5101> exhlyate <1831> (5656) profhthn <4396> idein <1492> (5629) nai <3483> legw <3004> (5719) umin <5213> kai <2532> perissoteron <4053> profhtou <4396>

11:10 outov <3778> estin <1510> (5748) peri <4012> ou <3739> gegraptai <1125> (5769) idou <2400> (5628) egw <1473> apostellw <649> (5719) ton <3588> aggelon <32> mou <3450> pro <4253> proswpou <4383> sou <4675> ov <3739> kataskeuasei <2680> (5692) thn <3588> odon <3598> sou <4675> emprosyen <1715> sou <4675>

11:11 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ouk <3756> eghgertai <1453> (5769) en <1722> gennhtoiv <1084> gunaikwn <1135> meizwn <3187> iwannou <2491> tou <3588> baptistou <910> o <3588> de <1161> mikroterov <3398> en <1722> th <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> meizwn <3187> autou <846> estin <1510> (5748)

11:12 apo <575> de <1161> twn <3588> hmerwn <2250> iwannou <2491> tou <3588> baptistou <910> ewv <2193> arti <737> h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> biazetai <971> (5743) kai <2532> biastai <973> arpazousin <726> (5719) authn <846>

11:13 pantev <3956> gar <1063> oi <3588> profhtai <4396> kai <2532> o <3588> nomov <3551> ewv <2193> iwannou <2491> eprofhteusan <4395> (5656)

11:14 kai <2532> ei <1487> yelete <2309> (5719) dexasyai <1209> (5664) autov <846> estin <1510> (5748) hliav <2243> o <3588> mellwn <3195> (5723) ercesyai <2064> (5738)

11:15 o <3588> ecwn <2192> (5723) wta <3775> akouetw <191> (5720)

11:16 tini <5101> de <1161> omoiwsw <3666> (5692) thn <3588> genean <1074> tauthn <3778> omoia <3664> estin <1510> (5748) paidioiv <3813> kayhmenoiv <2521> (5740) en <1722> taiv <3588> agoraiv <58> a <3739> prosfwnounta <4377> (5723) toiv <3588> eteroiv <2087>

11:17 legousin <3004> (5723) hulhsamen <832> (5656) umin <5213> kai <2532> ouk <3756> wrchsasye <3738> (5662) eyrhnhsamen <2354> (5656) kai <2532> ouk <3756> ekoqasye <2875> (5668)

11:18 hlyen <2064> (5627) gar <1063> iwannhv <2491> mhte <3383> esyiwn <2068> (5723) mhte <3383> pinwn <4095> (5723) kai <2532> legousin <3004> (5719) daimonion <1140> ecei <2192> (5719)

11:19 hlyen <2064> (5627) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> esyiwn <2068> (5723) kai <2532> pinwn <4095> (5723) kai <2532> legousin <3004> (5719) idou <2400> (5628) anyrwpov <444> fagov <5314> kai <2532> oinopothv <3630> telwnwn <5057> filov <5384> kai <2532> amartwlwn <268> kai <2532> edikaiwyh <1344> (5681) h <3588> sofia <4678> apo <575> twn <3588> ergwn <2041> authv <846>

11:20 tote <5119> hrxato <756> (5662) oneidizein <3679> (5721) tav <3588> poleiv <4172> en <1722> aiv <3739> egenonto <1096> (5633) ai <3588> pleistai <4118> dunameiv <1411> autou <846> oti <3754> ou <3756> metenohsan <3340> (5656)

11:21 ouai <3759> soi <4671> corazin <5523> ouai <3759> soi <4671> bhysaida <966> oti <3754> ei <1487> en <1722> turw <5184> kai <2532> sidwni <4605> egenonto <1096> (5633) ai <3588> dunameiv <1411> ai <3588> genomenai <1096> (5637) en <1722> umin <5213> palai <3819> an <302> en <1722> sakkw <4526> kai <2532> spodw <4700> metenohsan <3340> (5656)

11:22 plhn <4133> legw <3004> (5719) umin <5213> turw <5184> kai <2532> sidwni <4605> anektoteron <414> estai <1510> (5704) en <1722> hmera <2250> krisewv <2920> h <2228> umin <5213>

11:23 kai <2532> su <4771> kafarnaoum <2584> mh <3361> ewv <2193> ouranou <3772> uqwyhsh <5312> (5701) ewv <2193> adou <86> katabhsh <2597> (5695) oti <3754> ei <1487> en <1722> sodomoiv <4670> egenhyhsan <1096> (5675) ai <3588> dunameiv <1411> ai <3588> genomenai <1096> (5637) en <1722> soi <4671> emeinen <3306> (5656) an <302> mecri <3360> thv <3588> shmeron <4594>

11:24 plhn <4133> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> gh <1093> sodomwn <4670> anektoteron <414> estai <1510> (5704) en <1722> hmera <2250> krisewv <2920> h <2228> soi <4671>

11:25 en <1722> ekeinw <1565> tw <3588> kairw <2540> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) exomologoumai <1843> (5731) soi <4671> pater <3962> kurie <2962> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> thv <3588> ghv <1093> oti <3754> ekruqav <2928> (5656) tauta <5023> apo <575> sofwn <4680> kai <2532> sunetwn <4908> kai <2532> apekaluqav <601> (5656) auta <846> nhpioiv <3516>

11:26 nai <3483> o <3588> pathr <3962> oti <3754> outwv <3779> eudokia <2107> egeneto <1096> (5633) emprosyen <1715> sou <4675>

11:27 panta <3956> moi <3427> paredoyh <3860> (5681) upo <5259> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> kai <2532> oudeiv <3762> epiginwskei <1921> (5719) ton <3588> uion <5207> ei <1487> mh <3361> o <3588> pathr <3962> oude <3761> ton <3588> patera <3962> tiv <5100> epiginwskei <1921> (5719) ei <1487> mh <3361> o <3588> uiov <5207> kai <2532> w <3739> ean <1437> boulhtai <1014> (5741) o <3588> uiov <5207> apokaluqai <601> (5658)

11:28 deute <1205> (5773) prov <4314> me <3165> pantev <3956> oi <3588> kopiwntev <2872> (5723) kai <2532> pefortismenoi <5412> (5772) kagw <2504> anapausw <373> (5692) umav <5209>

11:29 arate <142> (5657) ton <3588> zugon <2218> mou <3450> ef <1909> umav <5209> kai <2532> mayete <3129> (5628) ap <575> emou <1700> oti <3754> prauv <4239> eimi <1510> (5748) kai <2532> tapeinov <5011> th <3588> kardia <2588> kai <2532> eurhsete <2147> (5692) anapausin <372> taiv <3588> qucaiv <5590> umwn <5216>

11:30 o <3588> gar <1063> zugov <2218> mou <3450> crhstov <5543> kai <2532> to <3588> fortion <5413> mou <3450> elafron <1645> estin <1510> (5748)TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA