TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Habakuk 2:6-20

2:6 <05671> jyjbe <05921> wyle <03513> dybkmw <04970> ytm <05704> de <0> wl <03808> al <07235> hbrmh <01945> ywh <0559> rmayw <0> wl <02420> twdyx <04426> huylmw <05375> wavy <04912> lsm <05921> wyle <03605> Mlk <0428> hla <03808> awlh(2:6)

2:6 ouci <3364> tauta <3778> panta <3956> parabolhn <3850> kat <2596> autou <846> lhmqontai <2983> kai <2532> problhma eiv <1519> dihghsin autou <846> kai <2532> erousin ouai <3759> o <3588> plhyunwn <4129> eautw <1438> ta <3588> ouk <3364> onta <1510> autou <846> ewv <2193> tinov <5100> kai <2532> barunwn <925> ton <3588> kloion autou <846> stibarwv

2:7 <0> wml <04933> twosml <01961> tyyhw <02111> Kyezezm <06974> wuqyw <05391> Kyksn <06965> wmwqy <06621> etp <03808> awlh(2:7)

2:7 oti <3754> exaifnhv <1810> anasthsontai <450> daknontev <1143> auton <846> kai <2532> eknhqousin <1594> oi <3588> epibouloi sou <4771> kai <2532> esh <1510> eiv <1519> diarpaghn autoiv <846>

2:8 P <0> hb <03427> ybsy <03605> lkw <07151> hyrq <0776> Ura <02555> omxw <0120> Mda <01818> ymdm <05971> Myme <03499> rty <03605> lk <07997> Kwlsy <07227> Mybr <01471> Mywg <07997> twls <0859> hta <03588> yk(2:8)

2:8 dioti <1360> su <4771> eskuleusav eynh <1484> polla <4183> skuleusousin se <4771> pantev <3956> oi <3588> upoleleimmenoi <5275> laoi <2992> di <1223> aimata <129> anyrwpwn <444> kai <2532> asebeiav <763> ghv <1065> kai <2532> polewv <4172> kai <2532> pantwn <3956> twn <3588> katoikountwn authn <846>

2:9 <07451> er <03709> Pkm <05337> lunhl <07064> wnq <04791> Mwrmb <07760> Mwvl <01004> wtybl <07451> er <01215> eub <01214> eub <01945> ywh(2:9)

2:9 w <3588> o <3588> pleonektwn <4122> pleonexian <4124> kakhn <2556> tw <3588> oikw <3624> autou <846> tou <3588> taxai <5021> eiv <1519> uqov <5311> nossian <3555> autou <846> tou <3588> ekspasyhnai ek <1537> ceirov <5495> kakwn <2556>

2:10 <05315> Kspn <02398> ajwxw <07227> Mybr <05971> Myme <07096> twuq <01004> Ktybl <01322> tsb <03289> tuey(2:10)

2:10 ebouleusw <1011> aiscunhn <152> tw <3588> oikw <3624> sou <4771> suneperanav laouv <2992> pollouv <4183> kai <2532> exhmarten h <3588> quch <5590> sou <4771>

2:11 P <06030> hnney <06086> Uem <03714> oypkw <02199> qezt <07023> ryqm <068> Nba <03588> yk(2:11)

2:11 dioti <1360> liyov <3037> ek <1537> toicou <5109> bohsetai <994> kai <2532> kanyarov ek <1537> xulou <3586> fyegxetai <5350> auta <846>

2:12 <05766> hlweb <07151> hyrq <03559> Nnwkw <01818> Mymdb <05892> rye <01129> hnb <01945> ywh(2:12)

2:12 ouai <3759> o <3588> oikodomwn <3618> polin <4172> en <1722> aimasin <129> kai <2532> etoimazwn <2090> polin <4172> en <1722> adikiaiv <93>

2:13 <03286> wpey <07385> qyr <01767> ydb <03816> Mymalw <0784> sa <01767> ydb <05971> Myme <03021> wegyyw <06635> twabu <03068> hwhy <0853> tam <02009> hnh <03808> awlh(2:13)

2:13 ou <3364> tauta <3778> estin <1510> para <3844> kuriou <2962> pantokratorov <3841> kai <2532> exelipon <1587> laoi <2992> ikanoi <2425> en <1722> puri <4442> kai <2532> eynh <1484> polla <4183> wligoquchsan

2:14 o <03220> My <05921> le <03680> woky <04325> Mymk <03068> hwhy <03519> dwbk <0853> ta <03045> tedl <0776> Urah <04390> almt <03588> yk(2:14)

2:14 oti <3754> plhsyhsetai h <3588> gh <1065> tou <3588> gnwnai <1097> thn <3588> doxan <1391> kuriou <2962> wv <3739> udwr <5204> katakaluqei <2619> autouv <846>

2:15 <04589> Mhyrwem <05921> le <05027> jybh <04616> Neml <07937> rks <0637> Paw <02573> Ktmx <05596> xpom <07453> wher <08248> hqsm <01945> ywh(2:15)

2:15 w <3588> o <3588> potizwn <4222> ton <3588> plhsion <4139> autou <846> anatroph yolera kai <2532> meyuskwn <3184> opwv <3704> epibleph <1914> epi <1909> ta <3588> sphlaia <4693> autwn <846>

2:16 <03519> Kdwbk <05921> le <07022> Nwlqyqw <03068> hwhy <03225> Nymy <03563> owk <05921> Kyle <05437> bwot <06188> lrehw <0859> hta <01571> Mg <08354> hts <03519> dwbkm <07036> Nwlq <07646> tebv(2:16)

2:16 plhsmonhn <4140> atimiav <819> ek <1537> doxhv <1391> pie <4095> kai <2532> su <4771> kai <2532> diasaleuyhti kai <2532> seisyhti <4579> ekuklwsen <2944> epi <1909> se <4771> pothrion <4221> dexiav <1188> kuriou <2962> kai <2532> sunhcyh <4863> atimia <819> epi <1909> thn <3588> doxan <1391> sou <4771>

2:17 o <0> hb <03427> ybsy <03605> lkw <07151> hyrq <0776> Ura <02555> omxw <0120> Mda <01818> ymdm <02865> Ntyxy <0929> twmhb <07701> dsw <03680> Koky <03844> Nwnbl <02555> omx <03588> yk(2:17)

2:17 dioti <1360> asebeia <763> tou <3588> libanou <3030> kaluqei <2572> se <4771> kai <2532> talaipwria <5004> yhriwn <2342> ptohsei <4422> se <4771> dia <1223> aimata <129> anyrwpwn <444> kai <2532> asebeiav <763> ghv <1065> kai <2532> polewv <4172> kai <2532> pantwn <3956> twn <3588> katoikountwn authn <846>

2:18 o <0483> Mymla <0457> Mylyla <06213> twvel <05921> wyle <03335> wruy <03335> ruy <0982> xjb <03588> yk <08267> rqs <03384> hrwmw <04541> hkom <03336> wruy <06458> wlop <03588> yk <06459> lop <03276> lyewh <04100> hm(2:18)

2:18 ti wfelei <5623> glupton oti <3754> egluqan auto <846> eplasan <4111> auto <846> cwneuma fantasian <5325> qeudh <5571> oti <3754> pepoiyen <3982> o <3588> plasav <4111> epi <1909> to <3588> plasma <4110> autou <846> tou <3588> poihsai <4160> eidwla <1497> kwfa <2974>

2:19 <07130> wbrqb <0369> Nya <07307> xwr <03605> lkw <03701> Pokw <02091> bhz <08610> vwpt <01931> awh <02009> hnh <03384> hrwy <01931> awh <01748> Mmwd <068> Nbal <05782> yrwe <06974> huyqh <06086> Uel <0559> rma <01945> ywh(2:19)

2:19 ouai <3759> o <3588> legwn <3004> tw <3588> xulw <3586> eknhqon <1594> exegeryhti <1825> kai <2532> tw <3588> liyw <3037> uqwyhti <5312> kai <2532> auto <846> estin <1510> fantasia <5325> touto <3778> de <1161> estin <1510> elasma crusiou <5553> kai <2532> arguriou <694> kai <2532> pan <3956> pneuma <4151> ouk <3364> estin <1510> en <1722> autw <846>

2:20 P <0776> Urah <03605> lk <06440> wynpm <02013> oh <06944> wsdq <01964> lkyhb <03068> hwhyw(2:20)

2:20 o <3588> de <1161> kuriov <2962> en <1722> naw <3485> agiw <40> autou <846> eulabeisyw <2125> apo <575> proswpou <4383> autou <846> pasa <3956> h <3588> gh <1065>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA