TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Matius 21

21:1 kai <2532> ote <3753> hggisan <1448> (5656) eiv <1519> ierosoluma <2414> kai <2532> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> bhyfagh <967> eiv <1519> to <3588> orov <3735> twn <3588> elaiwn <1636> tote <5119> ihsouv <2424> apesteilen <649> (5656) duo <1417> mayhtav <3101>

21:2 legwn <3004> (5723) autoiv <846> poreuesye <4198> (5737) eiv <1519> thn <3588> kwmhn <2968> thn <3588> katenanti <2713> umwn <5216> kai <2532> euyewv <2112> eurhsete <2147> (5692) onon <3688> dedemenhn <1210> (5772) kai <2532> pwlon <4454> met <3326> authv <846> lusantev <3089> (5660) agagete <71> (5628) moi <3427>

21:3 kai <2532> ean <1437> tiv <5100> umin <5213> eiph <2036> (5632) ti <5100> ereite <2046> (5692) oti <3754> o <3588> kuriov <2962> autwn <846> creian <5532> ecei <2192> (5719) euyuv <2117> de <1161> apostelei <649> (5692) autouv <846>

21:4 touto <5124> de <1161> gegonen <1096> (5754) ina <2443> plhrwyh <4137> (5686) to <3588> rhyen <4483> (5685) dia <1223> tou <3588> profhtou <4396> legontov <3004> (5723)

21:5 eipate <2036> (5628) th <3588> yugatri <2364> siwn <4622> idou <2400> (5628) o <3588> basileuv <935> sou <4675> ercetai <2064> (5736) soi <4671> prauv <4239> kai <2532> epibebhkwv <1910> (5761) epi <1909> onon <3688> kai <2532> epi <1909> pwlon <4454> uion <5207> upozugiou <5268>

21:6 poreuyentev <4198> (5679) de <1161> oi <3588> mayhtai <3101> kai <2532> poihsantev <4160> (5660) kaywv <2531> sunetaxen <4929> (5656) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424>

21:7 hgagon <71> (5627) thn <3588> onon <3688> kai <2532> ton <3588> pwlon <4454> kai <2532> epeyhkan <2007> (5656) ep <1909> autwn <846> ta <3588> imatia <2440> kai <2532> epekayisen <1940> (5656) epanw <1883> autwn <846>

21:8 o <3588> de <1161> pleistov <4118> oclov <3793> estrwsan <4766> (5656) eautwn <1438> ta <3588> imatia <2440> en <1722> th <3588> odw <3598> alloi <243> de <1161> ekopton <2875> (5707) kladouv <2798> apo <575> twn <3588> dendrwn <1186> kai <2532> estrwnnuon <4766> (5707) en <1722> th <3588> odw <3598>

21:9 oi <3588> de <1161> ocloi <3793> oi <3588> proagontev <4254> (5723) auton <846> kai <2532> oi <3588> akolouyountev <190> (5723) ekrazon <2896> (5707) legontev <3004> (5723) wsanna <5614> tw <3588> uiw <5207> dauid <1138> euloghmenov <2127> (5772) o <3588> ercomenov <2064> (5740) en <1722> onomati <3686> kuriou <2962> wsanna <5614> en <1722> toiv <3588> uqistoiv <5310>

21:10 kai <2532> eiselyontov <1525> (5631) autou <846> eiv <1519> ierosoluma <2414> eseisyh <4579> (5681) pasa <3956> h <3588> poliv <4172> legousa <3004> (5723) tiv <5101> estin <1510> (5748) outov <3778>

21:11 oi <3588> de <1161> ocloi <3793> elegon <3004> (5707) outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> profhthv <4396> ihsouv <2424> o <3588> apo <575> nazarey <3478> thv <3588> galilaiav <1056>

21:12 kai <2532> eishlyen <1525> (5627) ihsouv <2424> eiv <1519> to <3588> ieron <2411> kai <2532> exebalen <1544> (5627) pantav <3956> touv <3588> pwlountav <4453> (5723) kai <2532> agorazontav <59> (5723) en <1722> tw <3588> ierw <2411> kai <2532> tav <3588> trapezav <5132> twn <3588> kollubistwn <2855> katestreqen <2690> (5656) kai <2532> tav <3588> kayedrav <2515> twn <3588> pwlountwn <4453> (5723) tav <3588> peristerav <4058>

21:13 kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> gegraptai <1125> (5769) o <3588> oikov <3624> mou <3450> oikov <3624> proseuchv <4335> klhyhsetai <2564> (5701) umeiv <5210> de <1161> auton <846> poieite <4160> (5719) sphlaion <4693> lhstwn <3027>

21:14 kai <2532> proshlyon <4334> (5656) autw <846> tufloi <5185> kai <2532> cwloi <5560> en <1722> tw <3588> ierw <2411> kai <2532> eyerapeusen <2323> (5656) autouv <846>

21:15 idontev <1492> (5631) de <1161> oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122> ta <3588> yaumasia <2297> a <3739> epoihsen <4160> (5656) kai <2532> touv <3588> paidav <3816> touv <3588> krazontav <2896> (5723) en <1722> tw <3588> ierw <2411> kai <2532> legontav <3004> (5723) wsanna <5614> tw <3588> uiw <5207> dauid <1138> hganakthsan <23> (5656)

21:16 kai <2532> eipan <3004> (5627) autw <846> akoueiv <191> (5719) ti <5101> outoi <3778> legousin <3004> (5719) o <3588> de <1161> ihsouv <2424> legei <3004> (5719) autoiv <846> nai <3483> oudepote <3763> anegnwte <314> (5627) oti <3754> ek <1537> stomatov <4750> nhpiwn <3516> kai <2532> yhlazontwn <2337> (5723) kathrtisw <2675> (5668) ainon <136>

21:17 kai <2532> katalipwn <2641> (5631) autouv <846> exhlyen <1831> (5627) exw <1854> thv <3588> polewv <4172> eiv <1519> bhyanian <963> kai <2532> hulisyh <835> (5675) ekei <1563>

21:18 prwi <4404> de <1161> epanagagwn <1877> (5631) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> epeinasen <3983> (5656)

21:19 kai <2532> idwn <1492> (5631) sukhn <4808> mian <1520> epi <1909> thv <3588> odou <3598> hlyen <2064> (5627) ep <1909> authn <846> kai <2532> ouden <3762> euren <2147> (5627) en <1722> auth <846> ei <1487> mh <3361> fulla <5444> monon <3440> kai <2532> legei <3004> (5719) auth <846> ou <3756> mhketi <3371> ek <1537> sou <4675> karpov <2590> genhtai <1096> (5638) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> exhranyh <3583> (5681) paracrhma <3916> h <3588> sukh <4808>

21:20 kai <2532> idontev <1492> (5631) oi <3588> mayhtai <3101> eyaumasan <2296> (5656) legontev <3004> (5723) pwv <4459> paracrhma <3916> exhranyh <3583> (5681) h <3588> sukh <4808>

21:21 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ean <1437> echte <2192> (5725) pistin <4102> kai <2532> mh <3361> diakriyhte <1252> (5686) ou <3756> monon <3440> to <3588> thv <3588> sukhv <4808> poihsete <4160> (5692) alla <235> kan <2579> tw <3588> orei <3735> toutw <5129> eiphte <2036> (5632) aryhti <142> (5682) kai <2532> blhyhti <906> (5682) eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> genhsetai <1096> (5695)

21:22 kai <2532> panta <3956> osa <3745> an <302> aithshte <154> (5661) en <1722> th <3588> proseuch <4335> pisteuontev <4100> (5723) lhmqesye <2983> (5695)

21:23 kai <2532> elyontov <2064> (5631) autou <846> eiv <1519> to <3588> ieron <2411> proshlyon <4334> (5656) autw <846> didaskonti <1321> (5723) oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> tou <3588> laou <2992> legontev <3004> (5723) en <1722> poia <4169> exousia <1849> tauta <5023> poieiv <4160> (5719) kai <2532> tiv <5101> soi <4671> edwken <1325> (5656) thn <3588> exousian <1849> tauthn <3778>

21:24 apokriyeiv <611> (5679) [de] <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> erwthsw <2065> (5692) umav <5209> kagw <2504> logon <3056> ena <1520> on <3739> ean <1437> eiphte <2036> (5632) moi <3427> kagw <2504> umin <5213> erw <2046> (5692) en <1722> poia <4169> exousia <1849> tauta <5023> poiw <4160> (5719)

21:25 to <3588> baptisma <908> to <3588> iwannou <2491> poyen <4159> hn <1510> (5713) ex <1537> ouranou <3772> h <2228> ex <1537> anyrwpwn <444> oi <3588> de <1161> dielogizonto <1260> (5711) en <1722> eautoiv <1438> legontev <3004> (5723) ean <1437> eipwmen <2036> (5632) ex <1537> ouranou <3772> erei <2046> (5692) hmin <2254> dia <1223> ti <5101> oun <3767> ouk <3756> episteusate <4100> (5656) autw <846>

21:26 ean <1437> de <1161> eipwmen <2036> (5632) ex <1537> anyrwpwn <444> foboumeya <5399> (5736) ton <3588> oclon <3793> pantev <3956> gar <1063> wv <5613> profhthn <4396> ecousin <2192> (5719) ton <3588> iwannhn <2491>

21:27 kai <2532> apokriyentev <611> (5679) tw <3588> ihsou <2424> eipan <3004> (5627) ouk <3756> oidamen <1492> (5758) efh <5346> (5713) autoiv <846> kai <2532> autov <846> oude <3761> egw <1473> legw <3004> (5719) umin <5213> en <1722> poia <4169> exousia <1849> tauta <5023> poiw <4160> (5719)

21:28 ti <5101> de <1161> umin <5213> dokei <1380> (5719) anyrwpov <444> eicen <2192> (5707) tekna <5043> duo <1417> proselywn <4334> (5631) tw <3588> prwtw <4413> eipen <2036> (5627) teknon <5043> upage <5217> (5720) shmeron <4594> ergazou <2038> (5737) en <1722> tw <3588> ampelwni <290>

21:29 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) egw <1473> kurie <2962> kai <2532> ouk <3756> aphlyen <565> (5627)

21:30 proselywn <4334> (5631) de <1161> tw <3588> deuterw <1208> eipen <2036> (5627) wsautwv <5615> o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) ou <3756> yelw <2309> (5719) usteron <5305> metamelhyeiv <3338> (5679) aphlyen <565> (5627)

21:31 tiv <5101> ek <1537> twn <3588> duo <1417> epoihsen <4160> (5656) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> patrov <3962> legousin <3004> (5719) o <3588> usterov <5306> legei <3004> (5719) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> oi <3588> telwnai <5057> kai <2532> ai <3588> pornai <4204> proagousin <4254> (5719) umav <5209> eiv <1519> thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316>

21:32 hlyen <2064> (5627) gar <1063> iwannhv <2491> prov <4314> umav <5209> en <1722> odw <3598> dikaiosunhv <1343> kai <2532> ouk <3756> episteusate <4100> (5656) autw <846> oi <3588> de <1161> telwnai <5057> kai <2532> ai <3588> pornai <4204> episteusan <4100> (5656) autw <846> umeiv <5210> de <1161> idontev <1492> (5631) oude <3761> metemelhyhte <3338> (5675) usteron <5305> tou <3588> pisteusai <4100> (5658) autw <846>

21:33 allhn <243> parabolhn <3850> akousate <191> (5657) anyrwpov <444> hn <1510> (5713) oikodespothv <3617> ostiv <3748> efuteusen <5452> (5656) ampelwna <290> kai <2532> fragmon <5418> autw <846> perieyhken <4060> (5656) kai <2532> wruxen <3736> (5656) en <1722> autw <846> lhnon <3025> kai <2532> wkodomhsen <3618> (5656) purgon <4444> kai <2532> exedeto <1554> (5639) auton <846> gewrgoiv <1092> kai <2532> apedhmhsen <589> (5656)

21:34 ote <3753> de <1161> hggisen <1448> (5656) o <3588> kairov <2540> twn <3588> karpwn <2590> apesteilen <649> (5656) touv <3588> doulouv <1401> autou <846> prov <4314> touv <3588> gewrgouv <1092> labein <2983> (5629) touv <3588> karpouv <2590> autou <846>

21:35 kai <2532> labontev <2983> (5631) oi <3588> gewrgoi <1092> touv <3588> doulouv <1401> autou <846> on <3739> men <3303> edeiran <1194> (5656) on <3739> de <1161> apekteinan <615> (5656) on <3739> de <1161> eliyobolhsan <3036> (5681)

21:36 palin <3825> apesteilen <649> (5656) allouv <243> doulouv <1401> pleionav <4119> twn <3588> prwtwn <4413> kai <2532> epoihsan <4160> (5656) autoiv <846> wsautwv <5615>

21:37 usteron <5305> de <1161> apesteilen <649> (5656) prov <4314> autouv <846> ton <3588> uion <5207> autou <846> legwn <3004> (5723) entraphsontai <1788> (5691) ton <3588> uion <5207> mou <3450>

21:38 oi <3588> de <1161> gewrgoi <1092> idontev <1492> (5631) ton <3588> uion <5207> eipon <2036> (5627) en <1722> eautoiv <1438> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> klhronomov <2818> deute <1205> (5773) apokteinwmen <615> (5725) auton <846> kai <2532> scwmen <2192> (5632) thn <3588> klhronomian <2817> autou <846>

21:39 kai <2532> labontev <2983> (5631) auton <846> exebalon <1544> (5627) exw <1854> tou <3588> ampelwnov <290> kai <2532> apekteinan <615> (5656)

21:40 otan <3752> oun <3767> elyh <2064> (5632) o <3588> kuriov <2962> tou <3588> ampelwnov <290> ti <5101> poihsei <4160> (5692) toiv <3588> gewrgoiv <1092> ekeinoiv <1565>

21:41 legousin <3004> (5719) autw <846> kakouv <2556> kakwv <2560> apolesei <622> (5692) autouv <846> kai <2532> ton <3588> ampelwna <290> ekdwsetai <1554> (5695) alloiv <243> gewrgoiv <1092> oitinev <3748> apodwsousin <591> (5692) autw <846> touv <3588> karpouv <2590> en <1722> toiv <3588> kairoiv <2540> autwn <846>

21:42 legei <3004> (5719) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> oudepote <3763> anegnwte <314> (5627) en <1722> taiv <3588> grafaiv <1124> liyon <3037> on <3739> apedokimasan <593> (5656) oi <3588> oikodomountev <3618> (5723) outov <3778> egenhyh <1096> (5675) eiv <1519> kefalhn <2776> gwniav <1137> para <3844> kuriou <2962> egeneto <1096> (5633) auth <3778> kai <2532> estin <1510> (5748) yaumasth <2298> en <1722> ofyalmoiv <3788> hmwn <2257>

21:43 dia <1223> touto <5124> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> aryhsetai <142> (5701) af <575> umwn <5216> h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> doyhsetai <1325> (5701) eynei <1484> poiounti <4160> (5723) touv <3588> karpouv <2590> authv <846>

21:44 [kai <2532> o <3588> peswn <4098> (5631) epi <1909> ton <3588> liyon <3037> touton <5126> sunylasyhsetai <4917> (5701) ef <1909> on <3739> d <1161> an <302> pesh <4098> (5632) likmhsei <3039> (5692) auton] <846>

21:45 kai <2532> akousantev <191> (5660) oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330> tav <3588> parabolav <3850> autou <846> egnwsan <1097> (5627) oti <3754> peri <4012> autwn <846> legei <3004> (5719)

21:46 kai <2532> zhtountev <2212> (5723) auton <846> krathsai <2902> (5658) efobhyhsan <5399> (5675) touv <3588> oclouv <3793> epei <1893> eiv <1519> profhthn <4396> auton <846> eicon <2192> (5707)TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA