TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Ratapan 4

4:1 o <02351> twuwx <03605> lk <07218> sarb <06944> sdq <068> ynba <08210> hnkptst <02896> bwjh <03800> Mtkh <08132> ansy <02091> bhz <06004> Mewy <0349> hkya(4:1)

4:1 pwv <4459> amaurwyhsetai crusion <5553> alloiwyhsetai to <3588> argurion <694> to <3588> agayon <18> execuyhsan <1632> liyoi <3037> agioi <40> ep <1909> archv <746> paswn <3956> exodwn <1841>

4:2 o <03335> ruwy <03027> ydy <04639> hvem <02789> vrx <05035> ylbnl <02803> wbsxn <0349> hkya <06337> zpb <05537> Myalomh <03368> Myrqyh <06726> Nwyu <01121> ynb(4:2)

4:2 uioi <5207> siwn <4622> oi <3588> timioi <5093> oi <3588> ephrmenoi en <1722> crusiw <5553> pwv <4459> elogisyhsan <3049> eiv <1519> aggeia <30> ostrakina <3749> erga <2041> ceirwn <5495> keramewv <2763>

4:3 o <04057> rbdmb <03283> *Myneyk {Myne} {03283 yk} <0393> rzkal <05971> yme <01323> tb <01482> Nhyrwg <03243> wqynyh <07699> ds <02502> wulx <08568> *Mynt {Nynt} <01571> Mg(4:3)

4:3 kai <2532> ge <1065> drakontev <1404> exedusan <1562> mastouv <3149> eyhlasan <2337> skumnoi autwn <846> yugaterev <2364> laou <2992> mou <1473> eiv <1519> aniaton wv <3739> strouyion <4765> en <1722> erhmw <2048>

4:4 o <01992> Mhl <0369> Nya <06566> vrp <03899> Mxl <07592> wlas <05768> Myllwe <06772> amub <02441> wkx <0413> la <03243> qnwy <03956> Nwsl <01692> qbd(4:4)

4:4 ekollhyh <2853> h <3588> glwssa <1100> yhlazontov <2337> prov <4314> ton <3588> farugga autou <846> en <1722> diqei <1373> nhpia <3516> hthsan <154> arton <740> o <3588> diaklwn ouk <3364> estin <1510> autoiv <846>

4:5 o <0830> twtpsa <02263> wqbx <08438> elwt <05921> yle <0539> Mynmah <02351> twuwxb <08074> wmsn <04574> Myndeml <0398> Mylkah(4:5)

4:5 oi <3588> esyontev <2068> tav <3588> trufav <5172> hfanisyhsan en <1722> taiv <3588> exodoiv <1841> oi <3588> tiyhnoumenoi epi <1909> kokkwn <2848> periebalonto <4016> kopriav <2874>

4:6 o <03027> Mydy <0> hb <02342> wlx <03808> alw <07281> egr <03644> wmk <02015> hkwphh <05467> Mdo <02403> tajxm <05971> yme <01323> tb <05771> Nwe <01431> ldgyw(4:6)

4:6 kai <2532> emegalunyh <3170> anomia <458> yugatrov <2364> laou <2992> mou <1473> uper <5228> anomiav <458> sodomwn thv <3588> katestrammenhv <2690> wsper <3746> spoudh <4710> kai <2532> ouk <3364> eponesan en <1722> auth <846> ceirav <5495>

4:7 o <01508> Mtrzg <05601> rypo <06443> Mynynpm <06106> Mue <0119> wmda <02461> blxm <06705> wxu <07950> glsm <05139> hyryzn <02141> wkz(4:7)

4:7 ekayariwyhsan <2511> naziraioi authv <846> uper <5228> ciona <5510> elamqan <2989> uper <5228> gala <1051> epurrwyhsan uper <5228> liyouv <3037> sapfeirou <4552> to <3588> apospasma autwn <846>

4:8 o <06086> Uek <01961> hyh <03001> sby <06106> Mmue <05921> le <05785> Mrwe <06821> dpu <02351> twuwxb <05234> wrkn <03808> al <08389> Mrat <07815> rwxsm <02821> Ksx(4:8)

4:8 eskotasen uper <5228> asbolhn to <3588> eidov <1491> autwn <846> ouk <3364> epegnwsyhsan <1921> en <1722> taiv <3588> exodoiv <1841> epagh <4078> derma <1192> autwn <846> epi <1909> ta <3588> ostea <3747> autwn <846> exhranyhsan <3583> egenhyhsan <1096> wsper <3746> xulon <3586>

4:9 o <07704> ydv <08570> tbwntm <01856> Myrqdm <02100> wbwzy <01992> Mhs <07458> ber <02491> yllxm <02719> brx <02491> yllx <01961> wyh <02896> Mybwj(4:9)

4:9 kaloi <2570> hsan <1510> oi <3588> traumatiai romfaiav h <2228> oi <3588> traumatiai limou <3042> eporeuyhsan <4198> ekkekenthmenoi apo <575> genhmatwn agrwn <68>

4:10 o <05971> yme <01323> tb <07667> rbsb <0> wml <01262> twrbl <01961> wyh <03206> Nhydly <01310> wlsb <07362> twynmxr <0802> Mysn <03027> ydy(4:10)

4:10 ceirev <5495> gunaikwn <1135> oiktirmonwn <3629> hqhsan ta <3588> paidia <3813> autwn <846> egenhyhsan <1096> eiv <1519> brwsin <1035> autaiv <846> en <1722> tw <3588> suntrimmati <4938> thv <3588> yugatrov <2364> laou <2992> mou <1473>

4:11 o <03247> hytdwoy <0398> lkatw <06726> Nwyub <0784> sa <03341> tuyw <0639> wpa <02740> Nwrx <08210> Kps <02534> wtmx <0853> ta <03068> hwhy <03615> hlk(4:11)

4:11 sunetelesen <4931> kuriov <2962> yumon <2372> autou <846> execeen <1632> yumon <2372> orghv <3709> autou <846> kai <2532> anhqen pur <4442> en <1722> siwn <4622> kai <2532> katefagen <2719> ta <3588> yemelia authv <846>

4:12 o <03389> Mlswry <08179> yresb <0341> bywaw <06862> ru <0935> aby <03588> yk <08398> lbt <03427> ybsy <03605> *lk {lkw} <0776> Ura <04428> yklm <0539> wnymah <03808> al(4:12)

4:12 ouk <3364> episteusan <4100> basileiv <935> ghv <1065> pantev <3956> oi <3588> katoikountev thn <3588> oikoumenhn <3611> oti <3754> eiseleusetai <1525> ecyrov <2190> kai <2532> ekylibwn dia <1223> twn <3588> pulwn <4439> ierousalhm <2419>

4:13 o <06662> Myqydu <01818> Md <07130> hbrqb <08210> Mykpsh <03548> hynhk <05771> twnwe <05030> hyaybn <02403> tajxm(4:13)

4:13 ex <1537> amartiwn <266> profhtwn <4396> authv <846> adikiwn <93> ierewn <2409> authv <846> twn <3588> ekceontwn <1632> aima <129> dikaion <1342> en <1722> mesw <3319> authv <846>

4:14 o <03830> Mhysblb <05060> wegy <03201> wlkwy <03808> alb <01818> Mdb <01351> wlagn <02351> twuwxb <05787> Myrwe <05128> wen(4:14)

4:14 esaleuyhsan <4531> egrhgoroi <1453> authv <846> en <1722> taiv <3588> exodoiv <1841> emolunyhsan <3435> en <1722> aimati <129> en <1722> tw <3588> mh <3165> dunasyai <1410> autouv <846> hqanto <680> endumatwn <1742> autwn <846>

4:15 o <01481> rwgl <03254> wpyowy <03808> al <01471> Mywgb <0559> wrma <05128> wen <01571> Mg <05132> wun <03588> yk <05060> wegt <0408> la <05493> wrwo <05493> wrwo <0> wml <07121> warq <02931> amj <05493> wrwo(4:15)

4:15 aposthte akayartwn <169> kalesate <2564> autouv <846> aposthte aposthte mh <3165> aptesye <680> oti <3754> anhfyhsan kai <2532> ge <1065> esaleuyhsan <4531> eipate en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> ou <3364> mh <3165> prosywsin tou <3588> paroikein

4:16 o <02603> wnnx <03808> al <02205> *Mynqzw {Mynqz} <05375> wavn <03808> al <03548> Mynhk <06440> ynp <05027> Mjybhl <03254> Pyowy <03808> al <02505> Mqlx <03068> hwhy <06440> ynp(4:16)

4:16 proswpon <4383> kuriou <2962> meriv <3310> autwn <846> ou <3364> prosyhsei <4369> epibleqai <1914> autoiv <846> proswpon <4383> ierewn <2409> ouk <3364> elabon <2983> presbutav <4246> ouk <3364> hlehsan <1653>

4:17 o <03467> eswy <03808> al <01471> ywg <0413> la <06822> wnypu <06822> wntypub <01892> lbh <05833> wntrze <0413> la <05869> wnynye <03615> hnylkt <05751> *wnydwe {hnydwe} (4:17)

4:17 eti <2089> ontwn <1510> hmwn <1473> exelipon <1587> oi <3588> ofyalmoi <3788> hmwn <1473> eiv <1519> thn <3588> bohyeian <996> hmwn <1473> mataia <3152> aposkopeuontwn hmwn <1473> apeskopeusamen eiv <1519> eynov <1484> ou <3364> swzon <4982>

4:18 o <07093> wnyuq <0935> ab <03588> yk <03117> wnymy <04390> walm <07093> wnyuq <07126> brq <07339> wnytbxrb <01980> tklm <06806> wnydeu <06679> wdu(4:18)

4:18 eyhreusamen <2340> mikrouv <3398> hmwn <1473> tou <3588> mh <3165> poreuesyai <4198> en <1722> taiv <3588> plateiaiv <4116> hmwn <1473> hggiken <71> o <3588> kairov <2540> hmwn <1473> eplhrwyhsan <4137> ai <3588> hmerai <2250> hmwn <1473> parestin <3918> o <3588> kairov <2540> hmwn <1473>

4:19 o <0> wnl <0693> wbra <04057> rbdmb <01814> wnqld <02022> Myrhh <05921> le <08064> Myms <05404> yrsnm <07291> wnypdr <01961> wyh <07031> Mylq(4:19)

4:19 koufoi egenonto <1096> oi <3588> diwkontev <1377> hmav <1473> uper <5228> aetouv <105> ouranou <3772> epi <1909> twn <3588> orewn <3735> exhfyhsan en <1722> erhmw <2048> enhdreusan hmav <1473>

4:20 o <01471> Mywgb <02421> hyxn <06738> wlub <0559> wnrma <0834> rsa <07825> Mtwtyxsb <03920> dkln <03068> hwhy <04899> xysm <0639> wnypa <07307> xwr(4:20)

4:20 pneuma <4151> proswpou <4383> hmwn <1473> cristov <5547> kuriou <2962> sunelhmfyh <4815> en <1722> taiv <3588> diafyoraiv <1312> autwn <846> ou <3739> eipamen en <1722> th <3588> skia <4639> autou <846> zhsomeya <2198> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484>

4:21 o <06168> yrettw <07937> yrkst <03563> owk <05674> rbet <05921> Kyle <01571> Mg <05780> Uwe <0776> Urab <03427> *tbswy {ytbswy} <0123> Mwda <01323> tb <08056> yxmvw <07797> yvyv(4:21)

4:21 caire <5463> kai <2532> eufrainou <2165> yugater <2364> idoumaiav <2401> h <3588> katoikousa epi <1909> ghv <1065> kai <2532> ge <1065> epi <1909> se <4771> dieleusetai <1330> to <3588> pothrion <4221> kuriou <2962> kai <2532> meyusyhsh <3184> kai <2532> apoceeiv

4:22 P <02403> Kytajx <05921> le <01540> hlg <0123> Mwda <01323> tb <05771> Knwe <06485> dqp <01540> Ktwlghl <03254> Pyowy <03808> al <06726> Nwyu <01323> tb <05771> Knwe <08552> Mt(4:22)

4:22 exelipen <1587> h <3588> anomia <458> sou <4771> yugater <2364> siwn <4622> ou <3364> prosyhsei <4369> eti <2089> apoikisai se <4771> epeskeqato <1980> anomiav <458> sou <4771> yugater <2364> edwm apekaluqen <601> epi <1909> ta <3588> asebhmata sou <4771>TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA