TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

1 Samuel 12

12:1 <04428> Klm <05921> Mkyle <04427> Kylmaw <0> yl <0559> Mtrma <0834> rsa <03605> lkl <06963> Mklqb <08085> ytems <02009> hnh <03478> larvy <03605> lk <0413> la <08050> lawms <0559> rmayw(12:1)

12:1 kai <2532> eipen samouhl <4545> prov <4314> panta <3956> andra <435> israhl <2474> idou <2400> hkousa <191> fwnhv <5456> umwn <4771> eiv <1519> panta <3956> osa <3745> eipate moi <1473> kai <2532> ebasileusa <936> ef <1909> umav <4771> basilea <935>

12:2 <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <05271> yrenm <06440> Mkynpl <01980> ytklhth <0589> ynaw <0854> Mkta <02009> Mnh <01121> ynbw <07867> ytbvw <02204> ytnqz <0589> ynaw <06440> Mkynpl <01980> Klhtm <04428> Klmh <02009> hnh <06258> htew(12:2)

12:2 kai <2532> nun <3568> idou <2400> o <3588> basileuv <935> diaporeuetai <1279> enwpion <1799> umwn <4771> kagw geghraka <1095> kai <2532> kayhsomai <2524> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> mou <1473> idou <2400> en <1722> umin <4771> kagw idou <2400> dielhluya <1330> enwpion <1799> umwn <4771> ek <1537> neothtov <3503> mou <1473> kai <2532> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

12:3 <0> Mkl <07725> bysaw <0> wb <05869> ynye <05956> Myleaw <03724> rpk <03947> ytxql <04310> ym <03027> dymw <07533> ytwur <04310> ym <0853> ta <06231> ytqse <04310> ym <0853> taw <03947> ytxql <04310> ym <02543> rwmxw <03947> ytxql <04310> ym <07794> rws <0853> ta <04899> wxysm <05048> dgnw <03068> hwhy <05048> dgn <0> yb <06030> wne <02005> ynnh(12:3)

12:3 idou <2400> egw <1473> apokriyhte kat <2596> emou <1473> enwpion <1799> kuriou <2962> kai <2532> enwpion <1799> cristou <5547> autou <846> moscon <3448> tinov <5100> eilhfa <2983> h <2228> onon <3688> tinov <5100> eilhfa <2983> h <2228> tina <5100> katedunasteusa <2616> umwn <4771> h <2228> tina <5100> exepiesa h <2228> ek <1537> ceirov <5495> tinov <5100> eilhfa <2983> exilasma kai <2532> upodhma <5266> apokriyhte kat <2596> emou <1473> kai <2532> apodwsw <591> umin <4771>

12:4 <03972> hmwam <0376> sya <03027> dym <03947> txql <03808> alw <07533> wntwur <03808> alw <06231> wntqse <03808> al <0559> wrmayw(12:4)

12:4 kai <2532> eipan prov <4314> samouhl <4545> ouk <3364> hdikhsav <91> hmav <1473> kai <2532> ou <3364> katedunasteusav <2616> kai <2532> ouk <3364> eylasav hmav <1473> kai <2532> ouk <3364> eilhfav <2983> ek <1537> ceirov <5495> oudenov <3762> ouden <3762>

12:5 P <05707> de <0559> rmayw <03972> hmwam <03027> ydyb <04672> Mtaum <03808> al <03588> yk <02088> hzh <03117> Mwyh <04899> wxysm <05707> dew <0> Mkb <03068> hwhy <05707> de <0413> Mhyla <0559> rmayw(12:5)

12:5 kai <2532> eipen samouhl <4545> prov <4314> ton <3588> laon <2992> martuv <3144> kuriov <2962> en <1722> umin <4771> kai <2532> martuv <3144> cristov <5547> autou <846> shmeron <4594> en <1722> tauth <3778> th <3588> hmera <2250> oti <3754> ouc <3364> eurhkate <2147> en <1722> ceiri <5495> mou <1473> ouyen <3762> kai <2532> eipan martuv <3144>

12:6 <04714> Myrum <0776> Uram <01> Mkytba <0853> ta <05927> hleh <0834> rsaw <0175> Nrha <0853> taw <04872> hsm <0853> ta <06213> hve <0834> rsa <03068> hwhy <05971> Meh <0413> la <08050> lawms <0559> rmayw(12:6)

12:6 kai <2532> eipen samouhl <4545> prov <4314> ton <3588> laon <2992> legwn <3004> martuv <3144> kuriov <2962> o <3588> poihsav <4160> ton <3588> mwushn kai <2532> ton <3588> aarwn <2> o <3588> anagagwn <321> touv <3588> paterav <3962> hmwn <1473> ex <1537> aiguptou <125>

12:7 <01> Mkytwba <0854> taw <0854> Mkta <06213> hve <0834> rsa <03069> hwhy <06666> twqdu <03605> lk <0853> ta <03069> hwhy <06440> ynpl <0854> Mkta <08199> hjpsaw <03320> wbuyth <06258> htew(12:7)

12:7 kai <2532> nun <3568> katasthte <2525> kai <2532> dikasw umav <4771> enwpion <1799> kuriou <2962> kai <2532> apaggelw umin <4771> thn <3588> pasan <3956> dikaiosunhn <1343> kuriou <2962> a <3739> epoihsen <4160> en <1722> umin <4771> kai <2532> en <1722> toiv <3588> patrasin <3962> umwn <4771>

12:8 <02088> hzh <04725> Mwqmb <03427> Mwbsyw <04714> Myrumm <01> Mkytba <0853> ta <03318> wayuwyw <0175> Nrha <0853> taw <04872> hsm <0853> ta <03068> hwhy <07971> xlsyw <03068> hwhy <0413> la <01> Mkytwba <02199> wqezyw <04714> Myrum <03290> bqey <0935> ab <0834> rsak(12:8)

12:8 wv <3739> eishlyen <1525> iakwb <2384> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> autou <846> eiv <1519> aigupton <125> kai <2532> etapeinwsen <5013> autouv <846> aiguptov <125> kai <2532> ebohsan <994> oi <3588> paterev <3962> hmwn <1473> prov <4314> kurion <2962> kai <2532> apesteilen <649> kuriov <2962> ton <3588> mwushn kai <2532> ton <3588> aarwn <2> kai <2532> exhgagen <1806> touv <3588> paterav <3962> hmwn <1473> ex <1537> aiguptou <125> kai <2532> katwkisen autouv <846> en <1722> tw <3588> topw <5117> toutw <3778>

12:9 <0> Mb <03898> wmxlyw <04124> bawm <04428> Klm <03027> dybw <06430> Mytslp <03027> dybw <02674> rwux <06635> abu <08269> rv <05516> aroyo <03027> dyb <0853> Mta <04376> rkmyw <0430> Mhyhla <03068> hwhy <0853> ta <07911> wxksyw(12:9)

12:9 kai <2532> epelayonto kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> autwn <846> kai <2532> apedoto <591> autouv <846> eiv <1519> ceirav <5495> sisara arcistrathgou iabin basilewv <935> aswr kai <2532> eiv <1519> ceirav <5495> allofulwn <246> kai <2532> eiv <1519> ceirav <5495> basilewv <935> mwab kai <2532> epolemhsan <4170> en <1722> autoiv <846>

12:10 <05647> Kdbenw <0341> wnybya <03027> dym <05337> wnlyuh <06258> htew <06252> twrtseh <0853> taw <01168> Mylebh <0853> ta <05647> dbenw <03068> hwhy <0853> ta <05800> wnbze <03588> yk <02398> wnajx <0559> *wrmayw {rmayw} <03068> hwhy <0413> la <02199> wqezyw(12:10)

12:10 kai <2532> ebohsan <994> prov <4314> kurion <2962> kai <2532> elegon <3004> hmartomen <264> oti <3754> egkatelipomen <1459> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> edouleusamen <1398> toiv <3588> baalim kai <2532> toiv <3588> alsesin kai <2532> nun <3568> exelou <1807> hmav <1473> ek <1537> ceirov <5495> ecyrwn <2190> hmwn <1473> kai <2532> douleusomen <1398> soi <4771>

12:11 <0983> xjb <03427> wbstw <05439> bybom <0341> Mkybya <03027> dym <0853> Mkta <05337> luyw <08050> lawms <0853> taw <03316> xtpy <0853> taw <0917> Ndb <0853> taw <03378> lebry <0853> ta <03068> hwhy <07971> xlsyw(12:11)

12:11 kai <2532> apesteilen <649> kuriov <2962> ton <3588> ierobaal kai <2532> ton <3588> barak <913> kai <2532> ton <3588> iefyae <2422> kai <2532> ton <3588> samouhl <4545> kai <2532> exeilato <1807> umav <4771> ek <1537> ceirov <5495> ecyrwn <2190> umwn <4771> twn <3588> kukloyen <2943> kai <2532> katwkeite pepoiyotev <3982>

12:12 <04428> Mkklm <0430> Mkyhla <03068> hwhyw <05921> wnyle <04427> Klmy <04428> Klm <03588> yk <03808> al <0> yl <0559> wrmatw <05921> Mkyle <0935> ab <05983> Nwme <01121> ynb <04428> Klm <05176> sxn <03588> yk <07200> wartw(12:12)

12:12 kai <2532> eidete <3708> oti <3754> naav basileuv <935> uiwn <5207> ammwn hlyen <2064> ef <1909> umav <4771> kai <2532> eipate ouci <3364> all <235> h <2228> oti <3754> basileuv <935> basileusei <936> ef <1909> hmwn <1473> kai <2532> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> basileuv <935> hmwn <1473>

12:13 <04428> Klm <05921> Mkyle <03068> hwhy <05414> Ntn <02009> hnhw <07592> Mtlas <0834> rsa <0977> Mtrxb <0834> rsa <04428> Klmh <02009> hnh <06258> htew(12:13)

12:13 kai <2532> nun <3568> idou <2400> o <3588> basileuv <935> on <3739> exelexasye kai <2532> idou <2400> dedwken <1325> kuriov <2962> ef <1909> umav <4771> basilea <935>

12:14 <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0310> rxa <05921> Mkyle <04427> Klm <0834> rsa <04428> Klmh <01571> Mgw <0859> Mta <01571> Mg <01961> Mtyhw <03068> hwhy <06310> yp <0854> ta <04784> wrmt <03808> alw <06963> wlqb <08085> Mtemsw <0853> wta <05647> Mtdbew <03068> hwhy <0853> ta <03372> waryt <0518> Ma(12:14)

12:14 ean <1437> fobhyhte <5399> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> douleushte <1398> autw <846> kai <2532> akoushte <191> thv <3588> fwnhv <5456> autou <846> kai <2532> mh <3165> erishte <2051> tw <3588> stomati <4750> kuriou <2962> kai <2532> hte <1510> kai <2532> umeiv <4771> kai <2532> o <3588> basileuv <935> o <3588> basileuwn <936> ef <1909> umwn <4771> opisw <3694> kuriou <2962> poreuomenoi <4198>

12:15 <01> Mkytbabw <0> Mkb <03068> hwhy <03027> dy <01961> htyhw <03068> hwhy <06310> yp <0854> ta <04784> Mtyrmw <03068> hwhy <06963> lwqb <08085> wemst <03808> al <0518> Maw(12:15)

12:15 ean <1437> de <1161> mh <3165> akoushte <191> thv <3588> fwnhv <5456> kuriou <2962> kai <2532> erishte <2051> tw <3588> stomati <4750> kuriou <2962> kai <2532> estai <1510> ceir <5495> kuriou <2962> epi <1909> umav <4771> kai <2532> epi <1909> ton <3588> basilea <935> umwn <4771>

12:16 <05869> Mkynyel <06213> hve <03068> hwhy <0834> rsa <02088> hzh <01419> lwdgh <01697> rbdh <0853> ta <07200> warw <03320> wbuyth <06258> hte <01571> Mg(12:16)

12:16 kai <2532> nun <3568> katasthte <2525> kai <2532> idete <3708> to <3588> rhma <4487> to <3588> mega <3173> touto <3778> o <3739> o <3588> kuriov <2962> poihsei <4160> en <1722> ofyalmoiv <3788> umwn <4771>

12:17 o <04428> Klm <0> Mkl <07592> lwasl <03068> hwhy <05869> ynyeb <06213> Mtyve <0834> rsa <07227> hbr <07451> Mkter <03588> yk <07200> warw <03045> wedw <04306> rjmw <06963> twlq <05414> Ntyw <03068> hwhy <0413> la <07121> arqa <03117> Mwyh <02406> Myjx <07105> ryuq <03808> awlh(12:17)

12:17 ouci <3364> yerismov <2326> purwn <4443> shmeron <4594> epikalesomai kurion <2962> kai <2532> dwsei <1325> fwnav <5456> kai <2532> ueton <5205> kai <2532> gnwte <1097> kai <2532> idete <3708> oti <3754> h <3588> kakia <2549> umwn <4771> megalh <3173> hn <3739> epoihsate <4160> enwpion <1799> kuriou <2962> aithsantev <154> eautoiv <1438> basilea <935>

12:18 <08050> lawms <0853> taw <03068> hwhy <0853> ta <03966> dam <05971> Meh <03605> lk <03372> aryyw <01931> awhh <03117> Mwyb <04306> rjmw <06963> tlq <03068> hwhy <05414> Ntyw <03068> hwhy <0413> la <08050> lawms <07121> arqyw(12:18)

12:18 kai <2532> epekalesato samouhl <4545> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> edwken <1325> kuriov <2962> fwnav <5456> kai <2532> ueton <5205> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> kai <2532> efobhyhsan <5399> pav <3956> o <3588> laov <2992> ton <3588> kurion <2962> sfodra <4970> kai <2532> ton <3588> samouhl <4545>

12:19 o <04428> Klm <0> wnl <07592> lasl <07451> her <02403> wnytajx <03605> lk <05921> le <03254> wnpoy <03588> yk <04191> twmn <0408> law <0430> Kyhla <03068> hwhy <0413> la <05650> Kydbe <01157> deb <06419> llpth <08050> lawms <0413> la <05971> Meh <03605> lk <0559> wrmayw(12:19)

12:19 kai <2532> eipan pav <3956> o <3588> laov <2992> prov <4314> samouhl <4545> proseuxai <4336> uper <5228> twn <3588> doulwn <1401> sou <4771> prov <4314> kurion <2962> yeon <2316> sou <4771> kai <2532> ou <3364> mh <3165> apoyanwmen <599> oti <3754> prosteyeikamen <4369> prov <4314> pasav <3956> tav <3588> amartiav <266> hmwn <1473> kakian <2549> aithsantev <154> eautoiv <1438> basilea <935>

12:20 <03824> Mkbbl <03605> lkb <03068> hwhy <0853> ta <05647> Mtdbew <03068> hwhy <0310> yrxam <05493> wrwot <0408> la <0389> Ka <02063> tazh <07451> herh <03605> lk <0853> ta <06213> Mtyve <0859> Mta <03372> waryt <0408> la <05971> Meh <0413> la <08050> lawms <0559> rmayw(12:20)

12:20 kai <2532> eipen samouhl <4545> prov <4314> ton <3588> laon <2992> mh <3165> fobeisye <5399> umeiv <4771> pepoihkate <4160> thn <3588> pasan <3956> kakian <2549> tauthn <3778> plhn <4133> mh <3165> ekklinhte <1578> apo <575> opisyen kuriou <2962> kai <2532> douleusate <1398> tw <3588> kuriw <2962> en <1722> olh <3650> kardia <2588> umwn <4771>

12:21 <01992> hmh <08414> wht <03588> yk <05337> wlyuy <03808> alw <03276> wlyewy <03808> al <0834> rsa <08414> whth <0310> yrxa <03588> yk <05493> wrwot <03808> alw(12:21)

12:21 kai <2532> mh <3165> parabhte <3845> opisw <3694> twn <3588> mhyen <3367> ontwn <1510> oi <3739> ou <3364> peranousin ouyen <3762> kai <2532> oi <3739> ouk <3364> exelountai <1807> oti <3754> ouyen <3762> eisin <1510>

12:22 <05971> Mel <0> wl <0853> Mkta <06213> twvel <03068> hwhy <02974> lyawh <03588> yk <01419> lwdgh <08034> wms <05668> rwbeb <05971> wme <0853> ta <03068> hwhy <05203> sjy <03808> al <03588> yk(12:22)

12:22 oti <3754> ouk <3364> apwsetai kuriov <2962> ton <3588> laon <2992> autou <846> dia <1223> to <3588> onoma <3686> autou <846> to <3588> mega <3173> oti <3754> epieikewv kuriov <2962> proselabeto <4355> umav <4771> autw <1438> eiv <1519> laon <2992>

12:23 <03477> hrsyhw <02896> hbwjh <01870> Krdb <0853> Mkta <03384> ytyrwhw <01157> Mkdeb <06419> llpthl <02308> ldxm <03068> hwhyl <02398> ajxm <0> yl <02486> hlylx <0595> ykna <01571> Mg(12:23)

12:23 kai <2532> emoi <1473> mhdamwv <3365> tou <3588> amartein <264> tw <3588> kuriw <2962> anienai <447> tou <3588> proseucesyai <4336> peri <4012> umwn <4771> kai <2532> douleusw <1398> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> deixw <1166> umin <4771> thn <3588> odon <3598> thn <3588> agayhn <18> kai <2532> thn <3588> euyeian <2117>

12:24 <05973> Mkme <01431> ldgh <0834> rsa <0853> ta <07200> war <03588> yk <03824> Mkbbl <03605> lkb <0571> tmab <0853> wta <05647> Mtdbew <03068> hwhy <0853> ta <03372> wary <0389> Ka(12:24)

12:24 plhn <4133> fobeisye <5399> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> douleusate <1398> autw <846> en <1722> alhyeia <225> kai <2532> en <1722> olh <3650> kardia <2588> umwn <4771> oti <3754> eidete <3708> a <3739> emegalunen <3170> mey <3326> umwn <4771>

12:25 P <05595> wpot <04428> Mkklm <01571> Mg <0859> Mta <01571> Mg <07489> wert <07489> erh <0518> Maw(12:25)

12:25 kai <2532> ean <1437> kakia <2549> kakopoihshte <2554> kai <2532> umeiv <4771> kai <2532> o <3588> basileuv <935> umwn <4771> prosteyhsesye <4369>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA