TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

1 Raja-raja 9

9:1 P <06213> twvel <02654> Upx <0834> rsa <08010> hmls <02837> qsx <03605> lk <0853> taw <04428> Klmh <01004> tyb <0853> taw <03068> hwhy <01004> tyb <0853> ta <01129> twnbl <08010> hmls <03615> twlkk <01961> yhyw(9:1)

9:1 kai <2532> egenhyh <1096> wv <3739> sunetelesen <4931> salwmwn oikodomein <3618> ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962> kai <2532> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> pasan <3956> thn <3588> pragmateian <4230> salwmwn osa <3745> hyelhsen <2309> poihsai <4160>

9:2 <01391> Nwebgb <0413> wyla <07200> harn <0834> rsak <08145> tyns <08010> hmls <0413> la <03068> hwhy <07200> aryw(9:2)

9:2 kai <2532> wfyh <3708> kuriov <2962> tw <3588> salwmwn deuteron <1208> kaywv <2531> wfyh <3708> en <1722> gabawn

9:3 <03117> Mymyh <03605> lk <08033> Ms <03820> yblw <05869> ynye <01961> wyhw <05769> Mlwe <05704> de <08033> Ms <08034> yms <07760> Mwvl <01129> htnb <0834> rsa <02088> hzh <01004> tybh <0853> ta <06942> ytsdqh <06440> ynpl <02603> htnnxth <0834> rsa <08467> Ktnxt <0853> taw <08605> Ktlpt <0853> ta <08085> ytems <0413> wyla <03068> hwhy <0559> rmayw(9:3)

9:3 kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> kuriov <2962> hkousa <191> thv <3588> fwnhv <5456> thv <3588> proseuchv <4335> sou <4771> kai <2532> thv <3588> dehsewv <1162> sou <4771> hv <3739> edehyhv <1210> enwpion <1799> emou <1473> pepoihka <4160> soi <4771> kata <2596> pasan <3956> thn <3588> proseuchn <4335> sou <4771> hgiaka <37> ton <3588> oikon <3624> touton <3778> on <3739> wkodomhsav <3618> tou <3588> yesyai <5087> to <3588> onoma <3686> mou <1473> ekei <1563> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> esontai <1510> oi <3588> ofyalmoi <3788> mou <1473> ekei <1563> kai <2532> h <3588> kardia <2588> mou <1473> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250>

9:4 <08104> rmst <04941> yjpsmw <02706> yqx <06680> Kytywu <0834> rsa <03605> lkk <06213> twvel <03476> rsybw <03824> bbl <08537> Mtb <01> Kyba <01732> dwd <01980> Klh <0834> rsak <06440> ynpl <01980> Klt <0518> Ma <0859> htaw(9:4)

9:4 kai <2532> su <4771> ean <1437> poreuyhv <4198> enwpion <1799> emou <1473> kaywv <2531> eporeuyh <4198> dauid o <3588> pathr <3962> sou <4771> en <1722> osiothti <3742> kardiav <2588> kai <2532> en <1722> euyuthti <2118> kai <2532> tou <3588> poiein <4160> kata <2596> panta <3956> a <3739> eneteilamhn <1781> autw <846> kai <2532> ta <3588> prostagmata mou <1473> kai <2532> tav <3588> entolav <1785> mou <1473> fulaxhv <5442>

9:5 <03478> larvy <03678> aok <05921> lem <0376> sya <0> Kl <03772> trky <03808> al <0559> rmal <01> Kyba <01732> dwd <05921> le <01696> ytrbd <0834> rsak <05769> Mlel <03478> larvy <05921> le <04467> Ktklmm <03678> aok <0853> ta <06965> ytmqhw(9:5)

9:5 kai <2532> anasthsw <450> ton <3588> yronon <2362> thv <3588> basileiav <932> sou <4771> epi <1909> israhl <2474> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kaywv <2531> elalhsa <2980> tw <3588> dauid patri <3962> sou <4771> legwn <3004> ouk <3364> exaryhsetai <1808> soi <4771> anhr <435> hgoumenov <2233> en <1722> israhl <2474>

9:6 <0> Mhl <07812> Mtywxtshw <0312> Myrxa <0430> Myhla <05647> Mtdbew <01980> Mtklhw <06440> Mkynpl <05414> yttn <0834> rsa <02708> ytqx <04687> ytwum <08104> wrmst <03808> alw <0310> yrxam <01121> Mkynbw <0859> Mta <07725> Nwbst <07725> bws <0518> Ma(9:6)

9:6 ean <1437> de <1161> apostrafentev <654> apostrafhte <654> umeiv <4771> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> umwn <4771> ap <575> emou <1473> kai <2532> mh <3165> fulaxhte <5442> tav <3588> entolav <1785> mou <1473> kai <2532> ta <3588> prostagmata mou <1473> a <3739> edwken <1325> mwushv enwpion <1799> umwn <4771> kai <2532> poreuyhte <4198> kai <2532> douleushte <1398> yeoiv <2316> eteroiv <2087> kai <2532> proskunhshte <4352> autoiv <846>

9:7 <05971> Mymeh <03605> lkb <08148> hnynslw <04912> lsml <03478> larvy <01961> hyhw <06440> ynp <05921> lem <07971> xlsa <08034> ymsl <06942> ytsdqh <0834> rsa <01004> tybh <0853> taw <0> Mhl <05414> yttn <0834> rsa <0127> hmdah <06440> ynp <05921> lem <03478> larvy <0853> ta <03772> ytrkhw(9:7)

9:7 kai <2532> exarw <1808> ton <3588> israhl <2474> apo <575> thv <3588> ghv <1065> hv <3739> edwka <1325> autoiv <846> kai <2532> ton <3588> oikon <3624> touton <3778> on <3739> hgiasa <37> tw <3588> onomati <3686> mou <1473> aporriqw ek <1537> proswpou <4383> mou <1473> kai <2532> estai <1510> israhl <2474> eiv <1519> afanismon <854> kai <2532> eiv <1519> lalhma eiv <1519> pantav <3956> touv <3588> laouv <2992>

9:8 <02088> hzh <01004> tyblw <02063> tazh <0776> Ural <03602> hkk <03068> hwhy <06213> hve <04100> hm <05921> le <0559> wrmaw <08319> qrsw <08074> Msy <05921> wyle <05674> rbe <03605> lk <05945> Nwyle <01961> hyhy <02088> hzh <01004> tybhw(9:8)

9:8 kai <2532> o <3588> oikov <3624> outov <3778> o <3588> uqhlov <5308> pav <3956> o <3588> diaporeuomenov <1279> di <1223> autou <846> eksthsetai <1839> kai <2532> suriei kai <2532> erousin eneka <1752> tinov <5100> epoihsen <4160> kuriov <2962> outwv <3778> th <3588> gh <1065> tauth <3778> kai <2532> tw <3588> oikw <3624> toutw <3778>

9:9 P <02063> tazh <07451> herh <03605> lk <0853> ta <05921> Mhyle <03068> hwhy <0935> aybh <03651> Nk <05921> le <05647> Mdbeyw <0> Mhl <07812> *wwxtsyw {wxtsyw} <0312> Myrxa <0430> Myhlab <02388> wqzxyw <04714> Myrum <0776> Uram <01> Mtba <0853> ta <03318> ayuwh <0834> rsa <0430> Mhyhla <03068> hwhy <0853> ta <05800> wbze <0834> rsa <05921> le <0559> wrmaw(9:9)

9:9 kai <2532> erousin any <473> wn <3739> egkatelipon <1459> kurion <2962> yeon <2316> autwn <846> ov <3739> exhgagen <1806> touv <3588> paterav <3962> autwn <846> ex <1537> aiguptou <125> ex <1537> oikou <3624> douleiav <1397> kai <2532> antelabonto yewn <2316> allotriwn <245> kai <2532> prosekunhsan <4352> autoiv <846> kai <2532> edouleusan <1398> autoiv <846> dia <1223> touto <3778> ephgagen kuriov <2962> ep <1909> autouv <846> thn <3588> kakian <2549> tauthn <3778>

9:10 <04428> Klmh <01004> tyb <0853> taw <03068> hwhy <01004> tyb <0853> ta <01004> Mytbh <08147> yns <0853> ta <08010> hmls <01129> hnb <0834> rsa <08141> hns <06242> Myrve <07097> huqm <01961> yhyw(9:10)

9:10 eikosi <1501> eth <2094> en <1722> oiv <3739> wkodomhsen <3618> salwmwn touv <3588> duo <1417> oikouv <3624> ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962> kai <2532> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> basilewv <935>

9:11 <01551> lylgh <0776> Urab <05892> rye <06242> Myrve <02438> Mryxl <08010> hmls <04428> Klmh <05414> Nty <0227> za <02656> wupx <03605> lkl <02091> bhzbw <01265> Myswrb <06086> yuebw <0730> Myzra <06086> yueb <08010> hmls <0853> ta <05375> avn <06865> ru <04428> Klm <02438> Mryx(9:11)

9:11 ciram basileuv <935> turou <5184> antelabeto tou <3588> salwmwn en <1722> xuloiv <3586> kedrinoiv kai <2532> en <1722> xuloiv <3586> peukinoiv kai <2532> en <1722> crusiw <5553> kai <2532> en <1722> panti <3956> yelhmati <2307> autou <846> tote <5119> edwken <1325> o <3588> basileuv <935> tw <3588> ciram eikosi <1501> poleiv <4172> en <1722> th <3588> gh <1065> th <3588> galilaia <1056>

9:12 <05869> wynyeb <03474> wrsy <03808> alw <08010> hmls <0> wl <05414> Ntn <0834> rsa <05892> Myreh <0853> ta <07200> twarl <06865> rum <02438> Mryx <03318> auyw(9:12)

9:12 kai <2532> exhlyen <1831> ciram ek <1537> turou <5184> kai <2532> eporeuyh <4198> eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056> tou <3588> idein <3708> tav <3588> poleiv <4172> av <3739> edwken <1325> autw <846> salwmwn kai <2532> ouk <3364> hresan <700> autw <846>

9:13 P <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <03521> lwbk <0776> Ura <0> Mhl <07121> arqyw <0251> yxa <0> yl <05414> httn <0834> rsa <0428> hlah <05892> Myreh <04100> hm <0559> rmayw(9:13)

9:13 kai <2532> eipen ti <5100> ai <3588> poleiv <4172> autai <3778> av <3739> edwkav <1325> moi <1473> adelfe <80> kai <2532> ekalesen <2564> autav <846> orion <3725> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

9:14 <02091> bhz <03603> rkk <06242> Myrvew <03967> ham <04428> Klml <02438> Mryx <07971> xlsyw(9:14)

9:14 kai <2532> hnegken <5342> ciram tw <3588> salwmwn ekaton <1540> kai <2532> eikosi <1501> talanta <5007> crusiou <5553>

9:15 <01507> rzg <0853> taw <04023> wdgm <0853> taw <02674> rux <0853> taw <03389> Mlswry <02346> tmwx <0853> taw <04407> awlmh <0853> taw <01004> wtyb <0853> taw <03068> hwhy <01004> tyb <0853> ta <01129> twnbl <08010> hmls <04428> Klmh <05927> hleh <0834> rsa <04522> omh <01697> rbd <02088> hzw(9:15)

9:15 (10:22a) auth <3778> hn <1510> h <3588> pragmateia <4230> thv <3588> pronomhv hv <3739> anhnegken <399> o <3588> basileuv <935> salwmwn oikodomhsai <3618> ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962> kai <2532> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> to <3588> teicov <5038> ierousalhm <2419> kai <2532> thn <3588> akran tou <3588> perifraxai ton <3588> fragmon <5418> thv <3588> polewv <4172> dauid kai <2532> thn <3588> assour kai <2532> thn <3588> magdan kai <2532> thn <3588> gazer kai <2532> thn <3588> baiywrwn thn <3588> anwterw <507> kai <2532> thn <3588> ieyermay kai <2532> pasav <3956> tav <3588> poleiv <4172> twn <3588> armatwn <716> kai <2532> pasav <3956> tav <3588> poleiv <4172> twn <3588> ippewn <2460> kai <2532> thn <3588> pragmateian <4230> salwmwn hn <3739> epragmateusato oikodomhsai <3618> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> en <1722> pash <3956> th <3588> gh <1065> tou <3588> mh <3165> katarxai autou <846>

9:16 <08010> hmls <0802> tsa <01323> wtbl <07964> Myxls <05414> hntyw <02026> grh <05892> ryeb <03427> bsyh <03669> ynenkh <0853> taw <0784> sab <08313> hprvyw <01507> rzg <0853> ta <03920> dklyw <05927> hle <04714> Myrum <04428> Klm <06547> herp(9:16)

9:16

9:17 <08481> Nwtxt <01032> Nrx <0> tyb <0853> taw <01507> rzg <0853> ta <08010> hmls <01129> Nbyw(9:17)

9:17

9:18 <0776> Urab <04057> rbdmb <08412> *rmdt {rmt} <0853> taw <01191> tleb <0853> taw(9:18)

9:18

9:19 <04475> wtlsmm <0776> Ura <03605> lkbw <03844> Nwnblbw <03389> Mlswryb <01129> twnbl <02836> qsx <0834> rsa <08010> hmls <02837> qsx <0853> taw <06571> Mysrph <05892> yre <0853> taw <07393> bkrh <05892> yre <0853> taw <08010> hmlsl <01961> wyh <0834> rsa <04543> twnkomh <05892> yre <03605> lk <0853> taw(9:19)

9:19

9:20 <01992> hmh <03478> larvy <01121> ynbm <03808> al <0834> rsa <02983> yowbyhw <02340> ywxh <06522> yzrph <02850> ytxh <0567> yrmah <04480> Nm <03498> rtwnh <05971> Meh <03605> lk(9:20)

9:20 (10:22b) panta <3956> ton <3588> laon <2992> ton <3588> upoleleimmenon <5275> apo <575> tou <3588> cettaiou kai <2532> tou <3588> amorraiou kai <2532> tou <3588> ferezaiou kai <2532> tou <3588> cananaiou kai <2532> tou <3588> euaiou kai <2532> tou <3588> iebousaiou kai <2532> tou <3588> gergesaiou twn <3588> mh <3165> ek <1537> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> ontwn <1510> ta <3588> tekna <5043> autwn <846> ta <3588> upoleleimmena <5275> met <3326> autouv <846> en <1722> th <3588> gh <1065> ouv <3739> ouk <3364> edunanto <1410> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> exoleyreusai autouv <846> kai <2532> anhgagen <321> autouv <846> salwmwn eiv <1519> foron <5411> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

9:21 <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <05647> dbe <04522> oml <08010> hmls <05927> Mleyw <02763> Mmyrxhl <03478> larvy <01121> ynb <03201> wlky <03808> al <0834> rsa <0776> Urab <0310> Mhyrxa <03498> wrtn <0834> rsa <01121> Mhynb(9:21)

9:21

9:22 o <06571> wysrpw <07393> wbkr <08269> yrvw <07991> wyslsw <08269> wyrvw <05650> wydbew <04421> hmxlmh <0376> ysna <01992> Mh <03588> yk <05650> dbe <08010> hmls <05414> Ntn <03808> al <03478> larvy <01121> ynbmw(9:22)

9:22 (10:22c) kai <2532> ek <1537> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> ouk <3364> edwke <1325> salwmwn eiv <1519> pragma <4229> oti <3754> autoi <846> hsan <1510> andrev <435> oi <3588> polemistai kai <2532> paidev <3816> autou <846> kai <2532> arcontev <758> twn <3588> armatwn <716> autou <846> kai <2532> ippeiv <2460> autou <846>

9:23 <04399> hkalmb <06213> Myveh <05971> Meb <07287> Mydrh <03967> twam <02568> smxw <02572> Mysmx <08010> hmlsl <04399> hkalmh <05921> le <0834> rsa <05324> Mybunh <08269> yrv <0428> hla(9:23)

9:23

9:24 <04407> awlmh <0853> ta <01129> hnb <0227> za <0> hl <01129> hnb <0834> rsa <01004> htyb <0413> la <01732> dwd <05892> ryem <05927> htle <06547> herp <01323> tb <0389> Ka(9:24)

9:24 (9:9a) tote <5119> anhgagen <321> salwmwn thn <3588> yugatera <2364> faraw <5328> ek <1537> polewv <4172> dauid eiv <1519> oikon <3624> autou <846> on <3739> wkodomhsen <3618> eautw <1438> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565>

9:25 <01004> tybh <0853> ta <07999> Mlsw <03068> hwhy <06440> ynpl <0834> rsa <0854> wta <06999> ryjqhw <03068> hwhyl <01129> hnb <0834> rsa <04196> xbzmh <05921> le <08002> Mymlsw <05930> twle <08141> hnsb <06471> Mymep <07969> sls <08010> hmls <05927> hlehw(9:25)

9:25

9:26 <0123> Mwda <0776> Urab <05488> Pwo <03220> My <08193> tpv <05921> le <0359> twla <0854> ta <0834> rsa <06100> rbg <0> Nwyueb <08010> hmls <04428> Klmh <06213> hve <0590> ynaw(9:26)

9:26 kai <2532> naun <3491> uper <5228> ou <3739> epoihsen <4160> o <3588> basileuv <935> salwmwn en <1722> gasiwngaber thn <3588> ousan <1510> ecomenhn <2192> ailay epi <1909> tou <3588> ceilouv <5491> thv <3588> escathv <2078> yalasshv <2281> en <1722> gh <1065> edwm

9:27 <08010> hmls <05650> ydbe <05973> Me <03220> Myh <03045> yedy <0591> twyna <0582> ysna <05650> wydbe <0853> ta <0590> ynab <02438> Mryx <07971> xlsyw(9:27)

9:27 kai <2532> apesteilen <649> ciram en <1722> th <3588> nhi <3491> twn <3588> paidwn <3816> autou <846> andrav <435> nautikouv elaunein <1643> eidotav yalassan <2281> meta <3326> twn <3588> paidwn <3816> salwmwn

9:28 P <08010> hmls <04428> Klmh <0413> la <0935> wabyw <03603> rkk <06242> Myrvew <03967> twam <0702> ebra <02091> bhz <08033> Msm <03947> wxqyw <0211> hrypwa <0935> wabyw(9:28)

9:28 kai <2532> hlyon <2064> eiv <1519> swfhra kai <2532> elabon <2983> ekeiyen <1564> crusiou <5553> ekaton <1540> kai <2532> eikosi <1501> talanta <5007> kai <2532> hnegkan <5342> tw <3588> basilei <935> salwmwnTIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA