TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Wahyu 11

11:1 kai <2532> edoyh <1325> (5681) moi <3427> kalamov <2563> omoiov <3664> rabdw <4464> legwn <3004> (5723) egeire <1453> (5720) kai <2532> metrhson <3354> (5657) ton <3588> naon <3485> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> to <3588> yusiasthrion <2379> kai <2532> touv <3588> proskunountav <4352> (5723) en <1722> autw <846>

11:2 kai <2532> thn <3588> aulhn <833> thn <3588> exwyen <1855> tou <3588> naou <3485> ekbale <1544> (5628) exwyen <1855> kai <2532> mh <3361> authn <846> metrhshv <3354> (5661) oti <3754> edoyh <1325> (5681) toiv <3588> eynesin <1484> kai <2532> thn <3588> polin <4172> thn <3588> agian <40> pathsousin <3961> (5692) mhnav <3376> tesserakonta <5062> [kai] <2532> duo <1417>

11:3 kai <2532> dwsw <1325> (5692) toiv <3588> dusin <1417> martusin <3144> mou <3450> kai <2532> profhteusousin <4395> (5692) hmerav <2250> ciliav <5507> diakosiav <1250> exhkonta <1835> peribeblhmenouv <4016> (5772) sakkouv <4526>

11:4 outoi <3778> eisin <1510> (5748) ai <3588> duo <1417> elaiai <1636> kai <2532> ai <3588> duo <1417> lucniai <3087> [ai] <3588> enwpion <1799> tou <3588> kuriou <2962> thv <3588> ghv <1093> estwtev <2476> (5761)

11:5 kai <2532> ei <1487> tiv <5100> autouv <846> yelei <2309> (5719) adikhsai <91> (5658) pur <4442> ekporeuetai <1607> (5736) ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> autwn <846> kai <2532> katesyiei <2719> (5719) touv <3588> ecyrouv <2190> autwn <846> kai <2532> ei <1487> tiv <5100> yelhsh <2309> (5661) autouv <846> adikhsai <91> (5658) outwv <3779> dei <1163> (5904) auton <846> apoktanyhnai <615> (5683)

11:6 outoi <3778> ecousin <2192> (5719) thn <3588> exousian <1849> kleisai <2808> (5658) ton <3588> ouranon <3772> ina <2443> mh <3361> uetov <5205> brech <1026> (5725) tav <3588> hmerav <2250> thv <3588> profhteiav <4394> autwn <846> kai <2532> exousian <1849> ecousin <2192> (5719) epi <1909> twn <3588> udatwn <5204> strefein <4762> (5721) auta <846> eiv <1519> aima <129> kai <2532> pataxai <3960> (5658) thn <3588> ghn <1093> en <1722> pash <3956> plhgh <4127> osakiv <3740> ean <1437> yelhswsin <2309> (5661)

11:7 kai <2532> otan <3752> teleswsin <5055> (5661) thn <3588> marturian <3141> autwn <846> to <3588> yhrion <2342> to <3588> anabainon <305> (5723) ek <1537> thv <3588> abussou <12> poihsei <4160> (5692) met <3326> autwn <846> polemon <4171> kai <2532> nikhsei <3528> (5692) autouv <846> kai <2532> apoktenei <615> (5692) autouv <846>

11:8 kai <2532> to <3588> ptwma <4430> autwn <846> epi <1909> thv <3588> plateiav <4113> thv <3588> polewv <4172> thv <3588> megalhv <3173> htiv <3748> kaleitai <2564> (5743) pneumatikwv <4153> sodoma <4670> kai <2532> aiguptov <125> opou <3699> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> autwn <846> estaurwyh <4717> (5681)

11:9 kai <2532> blepousin <991> (5719) ek <1537> twn <3588> lawn <2992> kai <2532> fulwn <5443> kai <2532> glwsswn <1100> kai <2532> eynwn <1484> to <3588> ptwma <4430> autwn <846> hmerav <2250> treiv <5140> kai <2532> hmisu <2255> kai <2532> ta <3588> ptwmata <4430> autwn <846> ouk <3756> afiousin <863> (5719) teyhnai <5087> (5683) eiv <1519> mnhma <3418>

11:10 kai <2532> oi <3588> katoikountev <2730> (5723) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> cairousin <5463> (5719) ep <1909> autoiv <846> kai <2532> eufrainontai <2165> (5743) kai <2532> dwra <1435> pemqousin <3992> (5692) allhloiv <240> oti <3754> outoi <3778> oi <3588> duo <1417> profhtai <4396> ebasanisan <928> (5656) touv <3588> katoikountav <2730> (5723) epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

11:11 kai <2532> meta <3326> [tav] <3588> treiv <5140> hmerav <2250> kai <2532> hmisu <2255> pneuma <4151> zwhv <2222> ek <1537> tou <3588> yeou <2316> eishlyen <1525> (5627) [en] <1722> autoiv <846> kai <2532> esthsan <2476> (5627) epi <1909> touv <3588> podav <4228> autwn <846> kai <2532> fobov <5401> megav <3173> epepesen <1968> (5627) epi <1909> touv <3588> yewrountav <2334> (5723) autouv <846>

11:12 kai <2532> hkousan <191> (5656) fwnhv <5456> megalhv <3173> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> legoushv <3004> (5723) autoiv <846> anabate <305> (5628) wde <5602> kai <2532> anebhsan <305> (5627) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> en <1722> th <3588> nefelh <3507> kai <2532> eyewrhsan <2334> (5656) autouv <846> oi <3588> ecyroi <2190> autwn <846>

11:13 kai <2532> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> wra <5610> egeneto <1096> (5633) seismov <4578> megav <3173> kai <2532> to <3588> dekaton <1182> thv <3588> polewv <4172> epesen <4098> (5627) kai <2532> apektanyhsan <615> (5681) en <1722> tw <3588> seismw <4578> onomata <3686> anyrwpwn <444> ciliadev <5505> epta <2033> kai <2532> oi <3588> loipoi <3062> emfoboi <1719> egenonto <1096> (5633) kai <2532> edwkan <1325> (5656) doxan <1391> tw <3588> yew <2316> tou <3588> ouranou <3772>

11:14 h <3588> ouai <3759> h <3588> deutera <1208> aphlyen <565> (5627) idou <2400> (5628) h <3588> ouai <3759> h <3588> trith <5154> ercetai <2064> (5736) tacu <5035>

11:15 kai <2532> o <3588> ebdomov <1442> aggelov <32> esalpisen <4537> (5656) kai <2532> egenonto <1096> (5633) fwnai <5456> megalai <3173> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> legontev <3004> (5723) egeneto <1096> (5633) h <3588> basileia <932> tou <3588> kosmou <2889> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> kai <2532> tou <3588> cristou <5547> autou <846> kai <2532> basileusei <936> (5692) eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165>

11:16 kai <2532> oi <3588> eikosi <1501> tessarev <5064> presbuteroi <4245> [oi] <3588> enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316> kayhmenoi <2521> (5740) epi <1909> touv <3588> yronouv <2362> autwn <846> epesan <4098> (5627) epi <1909> ta <3588> proswpa <4383> autwn <846> kai <2532> prosekunhsan <4352> (5656) tw <3588> yew <2316>

11:17 legontev <3004> (5723) eucaristoumen <2168> (5719) soi <4671> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> o <3588> wn <1510> (5752) kai <2532> o <3588> hn <1510> (5713) oti <3754> eilhfav <2983> (5758) thn <3588> dunamin <1411> sou <4675> thn <3588> megalhn <3173> kai <2532> ebasileusav <936> (5656)

11:18 kai <2532> ta <3588> eynh <1484> wrgisyhsan <3710> (5681) kai <2532> hlyen <2064> (5627) h <3588> orgh <3709> sou <4675> kai <2532> o <3588> kairov <2540> twn <3588> nekrwn <3498> kriyhnai <2919> (5683) kai <2532> dounai <1325> (5629) ton <3588> misyon <3408> toiv <3588> douloiv <1401> sou <4675> toiv <3588> profhtaiv <4396> kai <2532> toiv <3588> agioiv <40> kai <2532> toiv <3588> foboumenoiv <5399> (5740) to <3588> onoma <3686> sou <4675> touv <3588> mikrouv <3398> kai <2532> touv <3588> megalouv <3173> kai <2532> diafyeirai <1311> (5658) touv <3588> diafyeirontav <1311> (5723) thn <3588> ghn <1093>

11:19 kai <2532> hnoigh <455> (5648) o <3588> naov <3485> tou <3588> yeou <2316> o <3588> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> kai <2532> wfyh <3700> (5681) h <3588> kibwtov <2787> thv <3588> diayhkhv <1242> autou <846> en <1722> tw <3588> naw <3485> autou <846> kai <2532> egenonto <1096> (5633) astrapai <796> kai <2532> fwnai <5456> kai <2532> brontai <1027> kai <2532> seismov <4578> kai <2532> calaza <5464> megalh <3173>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA