TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Amsal 2

2:1 <0854> Kta <06845> Nput <04687> ytwumw <0561> yrma <03947> xqt <0518> Ma <01121> ynb(2:1)

2:1 uie <5207> ean <1437> dexamenov <1209> rhsin emhv <1699> entolhv <1785> kruqhv <2928> para <3844> seautw <4572>

2:2 <08394> hnwbtl <03820> Kbl <05186> hjt <0241> Knza <02451> hmkxl <07181> bysqhl(2:2)

2:2 upakousetai <5219> sofiav <4678> to <3588> ouv <3775> sou <4771> kai <2532> parabaleiv <3846> kardian <2588> sou <4771> eiv <1519> sunesin <4907> parabaleiv <3846> de <1161> authn <846> epi <1909> nouyethsin tw <3588> uiw <5207> sou <4771>

2:3 <06963> Klwq <05414> Ntt <08394> hnwbtl <07121> arqt <0998> hnybl <0518> Ma <03588> yk(2:3)

2:3 ean <1437> gar <1063> thn <3588> sofian <4678> epikalesh kai <2532> th <3588> sunesei <4907> dwv <1325> fwnhn <5456> sou <4771> thn <3588> de <1161> aisyhsin <144> zhthshv <2212> megalh <3173> th <3588> fwnh <5456>

2:4 <02664> hnvpxt <04301> Mynwmjmkw <03701> Pokk <01245> hnsqbt <0518> Ma(2:4)

2:4 kai <2532> ean <1437> zhthshv <2212> authn <846> wv <3739> argurion <694> kai <2532> wv <3739> yhsaurouv <2344> exereunhshv <1830> authn <846>

2:5 <04672> aumt <0430> Myhla <01847> tedw <03068> hwhy <03374> tary <0995> Nybt <0227> za(2:5)

2:5 tote <5119> sunhseiv <4920> fobon <5401> kuriou <2962> kai <2532> epignwsin <1922> yeou <2316> eurhseiv <2147>

2:6 <08394> hnwbtw <01847> ted <06310> wypm <02451> hmkx <05414> Nty <03068> hwhy <03588> yk(2:6)

2:6 oti <3754> kuriov <2962> didwsin <1325> sofian <4678> kai <2532> apo <575> proswpou <4383> autou <846> gnwsiv <1108> kai <2532> sunesiv <4907>

2:7 <08537> Mt <01980> yklhl <04043> Ngm <08454> hyswt <03477> Myrsyl <06845> *Npuy {Npuw} (2:7)

2:7 kai <2532> yhsaurizei <2343> toiv <3588> katoryousi swthrian <4991> uperaspiei thn <3588> poreian <4197> autwn <846>

2:8 <08104> rmsy <02623> *wydyox {wdyox} <01870> Krdw <04941> jpsm <0734> twxra <05341> runl(2:8)

2:8 tou <3588> fulaxai <5442> odouv <3598> dikaiwmatwn <1345> kai <2532> odon <3598> eulaboumenwn <2125> auton <846> diafulaxei <1314>

2:9 <02896> bwj <04570> lgem <03605> lk <04339> Myrsymw <04941> jpsmw <06664> qdu <0995> Nybt <0227> za(2:9)

2:9 tote <5119> sunhseiv <4920> dikaiosunhn <1343> kai <2532> krima <2917> kai <2532> katorywseiv pantav <3956> axonav agayouv <18>

2:10 <05276> Meny <05315> Kspnl <01847> tedw <03820> Kblb <02451> hmkx <0935> awbt <03588> yk(2:10)

2:10 ean <1437> gar <1063> elyh <2064> h <3588> sofia <4678> eiv <1519> shn <4674> dianoian <1271> h <3588> de <1161> aisyhsiv <144> th <3588> sh <4674> quch <5590> kalh <2570> einai <1510> doxh <1380>

2:11 <05341> hkrunt <08394> hnwbt <05921> Kyle <08104> rmst <04209> hmzm(2:11)

2:11 boulh <1012> kalh <2570> fulaxei <5442> se <4771> ennoia <1771> de <1161> osia <3741> thrhsei <5083> se <4771>

2:12 <08419> twkpht <01696> rbdm <0376> syam <07451> er <01870> Krdm <05337> Klyuhl(2:12)

2:12 ina <2443> rushtai se <4771> apo <575> odou <3598> kakhv <2556> kai <2532> apo <575> androv <435> lalountov <2980> mhden <3367> piston <4103>

2:13 <02822> Ksx <01870> ykrdb <01980> tkll <03476> rsy <0734> twxra <05800> Mybzeh(2:13)

2:13 w <3588> oi <3588> egkataleipontev <1459> odouv <3598> euyeiav <2117> tou <3588> poreuesyai <4198> en <1722> odoiv <3598> skotouv <4655>

2:14 <07451> er <08419> twkphtb <01523> wlygy <07451> er <06213> twvel <08056> Myxmvh(2:14)

2:14 oi <3588> eufrainomenoi <2165> epi <1909> kakoiv <2556> kai <2532> cairontev <5463> epi <1909> diastrofh kakh <2556>

2:15 <04570> Mtwlgemb <03868> Myzwlnw <06141> Mysqe <0734> Mhytxra <0834> rsa(2:15)

2:15 wn <3739> ai <3588> triboi <5147> skoliai <4646> kai <2532> kampulai ai <3588> trociai <5163> autwn <846>

2:16 <02505> hqylxh <0561> hyrma <05237> hyrknm <02114> hrz <0802> hsam <05337> Klyuhl(2:16)

2:16 tou <3588> makran <3112> se <4771> poihsai <4160> apo <575> odou <3598> euyeiav <2117> kai <2532> allotrion <245> thv <3588> dikaiav <1342> gnwmhv <1106>

2:17 <07911> hxks <0430> hyhla <01285> tyrb <0853> taw <05271> hyrwen <0441> Pwla <05800> tbzeh(2:17)

2:17 uie <5207> mh <3165> se <4771> katalabh <2638> kakh <2556> boulh <1012> h <3588> apoleipousa <620> didaskalian <1319> neothtov <3503> kai <2532> diayhkhn <1242> yeian <2304> epilelhsmenh

2:18 <04570> hytlgem <07496> Myapr <0413> law <01004> htyb <04194> twm <0413> la <07743> hxs <03588> yk(2:18)

2:18 eyeto <5087> gar <1063> para <3844> tw <3588> yanatw <2288> ton <3588> oikon <3624> authv <846> kai <2532> para <3844> tw <3588> adh <86> meta <3326> twn <3588> ghgenwn touv <3588> axonav authv <846>

2:19 <02416> Myyx <0734> twxra <05381> wgyvy <03808> alw <07725> Nwbwsy <03808> al <0935> hyab <03605> lk(2:19)

2:19 pantev <3956> oi <3588> poreuomenoi <4198> en <1722> auth <846> ouk <3364> anastreqousin <390> oude <3761> mh <3165> katalabwsin <2638> tribouv <5147> euyeiav <2117> ou <3364> gar <1063> katalambanontai <2638> upo <5259> eniautwn <1763> zwhv <2222>

2:20 <08104> rmst <06662> Myqydu <0734> twxraw <02896> Mybwj <01870> Krdb <01980> Klt <04616> Neml(2:20)

2:20 ei <1487> gar <1063> eporeuonto <4198> tribouv <5147> agayav <18> eurosan <2147> an <302> tribouv <5147> dikaiosunhv <1343> leiouv <3006>

2:21 <0> hb <03498> wrtwy <08549> Mymymtw <0776> Ura <07931> wnksy <03477> Myrsy <03588> yk(2:21)

2:21 crhstoi <5543> esontai <1510> oikhtorev ghv <1065> akakoi <172> de <1161> upoleifyhsontai <5275> en <1722> auth <846> oti <3754> euyeiv <2117> kataskhnwsousi <2681> ghn <1065> kai <2532> osioi <3741> upoleifyhsontai <5275> en <1722> auth <846>

2:22 P <04480> hnmm <05255> wxoy <0898> Mydgwbw <03772> wtrky <0776> Uram <07563> Myesrw(2:22)

2:22 odoi <3598> asebwn <765> ek <1537> ghv <1065> olountai oi <3588> de <1161> paranomoi exwsyhsontai <1856> ap <575> authv <846>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA