TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

1 Samuel 26

26:1 <03452> Nmysyh <06440> ynp <05921> le <02444> hlykxh <01389> tebgb <05641> rttom <01732> dwd <03808> awlh <0559> rmal <01390> htebgh <07586> lwas <0413> la <02130> Mypzh <0935> wabyw(26:1)

26:1 kai <2532> ercontai <2064> oi <3588> zifaioi ek <1537> thv <3588> aucmwdouv prov <4314> ton <3588> saoul <4549> eiv <1519> ton <3588> bounon <1015> legontev <3004> idou <2400> dauid skepazetai mey <3326> hmwn <1473> en <1722> tw <3588> bounw <1015> tou <3588> ecela tou <3588> kata <2596> proswpon <4383> tou <3588> iessaimoun

26:2 <02128> Pyz <04057> rbdmb <01732> dwd <0853> ta <01245> sqbl <03478> larvy <0970> yrwxb <0376> sya <0505> Mypla <07969> tsls <0854> wtaw <02128> Pyz <04057> rbdm <0413> la <03381> dryw <07586> lwas <06965> Mqyw(26:2)

26:2 kai <2532> anesth <450> saoul <4549> kai <2532> katebh <2597> eiv <1519> thn <3588> erhmon <2048> zif kai <2532> met <3326> autou <846> treiv <5140> ciliadev <5505> andrwn <435> eklektoi <1588> ex <1537> israhl <2474> zhtein <2212> ton <3588> dauid en <1722> th <3588> erhmw <2048> zif

26:3 <04057> hrbdmh <0310> wyrxa <07586> lwas <0935> ab <03588> yk <07200> aryw <04057> rbdmb <03427> bsy <01732> dwdw <01870> Krdh <05921> le <03452> Nmysyh <06440> ynp <05921> le <0834> rsa <02444> hlykxh <01389> tebgb <07586> lwas <02583> Nxyw(26:3)

26:3 kai <2532> parenebalen saoul <4549> en <1722> tw <3588> bounw <1015> tou <3588> ecela epi <1909> proswpou <4383> tou <3588> iessaimoun epi <1909> thv <3588> odou <3598> kai <2532> dauid ekayisen <2523> en <1722> th <3588> erhmw <2048> kai <2532> eiden <3708> dauid oti <3754> hkei <1854> saoul <4549> opisw <3694> autou <846> eiv <1519> thn <3588> erhmon <2048>

26:4 <03559> Nwkn <0413> la <07586> lwas <0935> ab <03588> yk <03045> edyw <07270> Mylgrm <01732> dwd <07971> xlsyw(26:4)

26:4 kai <2532> apesteilen <649> dauid kataskopouv <2685> kai <2532> egnw <1097> oti <3754> hkei <1854> saoul <4549> etoimov <2092> ek <1537> keila

26:5 <05439> *wytbybo {wtbybo} <02583> Mynx <05971> Mehw <04570> lgemb <07901> bks <07586> lwasw <06635> wabu <08269> rv <05369> rn <01121> Nb <074> rnbaw <07586> lwas <08033> Ms <07901> bks <0834> rsa <04725> Mwqmh <0853> ta <01732> dwd <07200> aryw <07586> lwas <08033> Ms <02583> hnx <0834> rsa <04725> Mwqmh <0413> la <0935> abyw <01732> dwd <06965> Mqyw(26:5)

26:5 kai <2532> anesth <450> dauid layra <2977> kai <2532> eisporeuetai <1531> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> ou <3364> ekayeuden <2518> ekei <1563> saoul <4549> kai <2532> ekei <1563> abennhr uiov <5207> nhr arcistrathgov autou <846> kai <2532> saoul <4549> ekayeuden <2518> en <1722> lamphnh kai <2532> o <3588> laov <2992> parembeblhkwv kuklw autou <846>

26:6 <05973> Kme <03381> dra <0589> yna <052> ysyba <0559> rmayw <04264> hnxmh <0413> la <07586> lwas <0413> la <0854> yta <03381> dry <04310> ym <0559> rmal <03097> bawy <0251> yxa <06870> hywru <01121> Nb <052> ysyba <0413> law <02850> ytxh <0288> Klmyxa <0413> la <0559> rmayw <01732> dwd <06030> Neyw(26:6)

26:6 kai <2532> apekriyh dauid kai <2532> eipen prov <4314> acimelec ton <3588> cettaion kai <2532> prov <4314> abessa uion <5207> sarouiav adelfon <80> iwab legwn <3004> tiv <5100> eiseleusetai <1525> met <3326> emou <1473> prov <4314> saoul <4549> eiv <1519> thn <3588> parembolhn kai <2532> eipen abessa egw <1473> eiseleusomai <1525> meta <3326> sou <4771>

26:7 o <05439> *wytbybo {wtbybo} <07901> Mybks <05971> Mehw <074> rnbaw <04763> *wytsarm {wtsarm} <0776> Urab <04600> hkwem <02595> wtynxw <04570> lgemb <03463> Nsy <07901> bks <07586> lwas <02009> hnhw <03915> hlyl <05971> Meh <0413> la <052> ysybaw <01732> dwd <0935> abyw(26:7)

26:7 kai <2532> eisporeuetai <1531> dauid kai <2532> abessa eiv <1519> ton <3588> laon <2992> thn <3588> nukta <3571> kai <2532> idou <2400> saoul <4549> kayeudwn <2518> upnw <5258> en <1722> lamphnh kai <2532> to <3588> doru empephgov eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> prov <4314> kefalhv <2776> autou <846> kai <2532> abennhr kai <2532> o <3588> laov <2992> autou <846> ekayeuden <2518> kuklw autou <846>

26:8 <0> wl <08138> hnsa <03808> alw <0259> txa <06471> Mep <0776> Urabw <02595> tynxb <04994> an <05221> wnka <06258> htew <03027> Kdyb <0341> Kbywa <0853> ta <03117> Mwyh <0430> Myhla <05462> rgo <01732> dwd <0413> la <052> ysyba <0559> rmayw(26:8)

26:8 kai <2532> eipen abessa prov <4314> dauid apekleisen <608> shmeron <4594> kuriov <2962> ton <3588> ecyron <2190> sou <4771> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> sou <4771> kai <2532> nun <3568> pataxw <3960> auton <846> tw <3588> dorati eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> apax <530> kai <2532> ou <3364> deuterwsw autw <846>

26:9 P <05352> hqnw <03068> hwhy <04899> xysmb <03027> wdy <07971> xls <04310> ym <03588> yk <07843> whtyxst <0408> la <052> ysyba <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw(26:9)

26:9 kai <2532> eipen dauid prov <4314> abessa mh <3165> tapeinwshv <5013> auton <846> oti <3754> tiv <5100> epoisei <2018> ceira <5495> autou <846> epi <1909> criston <5547> kuriou <2962> kai <2532> aywwyhsetai

26:10 <05595> hponw <03381> dry <04421> hmxlmb <0176> wa <04191> tmw <0935> awby <03117> wmwy <0176> wa <05062> wnpgy <03068> hwhy <0518> Ma <03588> yk <03068> hwhy <02416> yx <01732> dwd <0559> rmayw(26:10)

26:10 kai <2532> eipen dauid zh <2198> kuriov <2962> ean <1437> mh <3165> kuriov <2962> paish <3815> auton <846> h <2228> h <3588> hmera <2250> autou <846> elyh <2064> kai <2532> apoyanh <599> h <2228> eiv <1519> polemon <4171> katabh <2597> kai <2532> prosteyh <4369>

26:11 <0> wnl <01980> hklnw <04325> Mymh <06835> txpu <0853> taw <04763> *wytsarm {wtsarm} <0834> rsa <02595> tynxh <0853> ta <04994> an <03947> xq <06258> htew <03068> hwhy <04899> xysmb <03027> ydy <07971> xlsm <03068> hwhym <0> yl <02486> hlylx(26:11)

26:11 mhdamwv <3365> moi <1473> para <3844> kuriou <2962> epenegkein <2018> ceira <5495> mou <1473> epi <1909> criston <5547> kuriou <2962> kai <2532> nun <3568> labe <2983> dh <1161> to <3588> doru apo <575> prov <4314> kefalhv <2776> autou <846> kai <2532> ton <3588> fakon tou <3588> udatov <5204> kai <2532> apelywmen <565> kay <2596> eautouv <1438>

26:12 <05921> Mhyle <05307> hlpn <03068> hwhy <08639> tmdrt <03588> yk <03462> Mynsy <03605> Mlk <03588> yk <06974> Uyqm <0369> Nyaw <03045> edwy <0369> Nyaw <07200> har <0369> Nyaw <0> Mhl <01980> wklyw <07586> lwas <07226> ytsarm <04325> Mymh <06835> txpu <0853> taw <02595> tynxh <0853> ta <01732> dwd <03947> xqyw(26:12)

26:12 kai <2532> elaben <2983> dauid to <3588> doru kai <2532> ton <3588> fakon tou <3588> udatov <5204> apo <575> prov <4314> kefalhv <2776> autou <846> kai <2532> aphlyon <565> kay <2596> eautouv <1438> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> o <3588> blepwn <991> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> o <3588> ginwskwn <1097> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> o <3588> exegeiromenov <1825> pantev <3956> upnountev oti <3754> yambov <2285> kuriou <2962> epepesen <1968> ep <1909> autouv <846>

26:13 <0996> Mhynyb <04725> Mwqmh <07227> br <07350> qxrm <02022> rhh <07218> sar <05921> le <05975> dmeyw <05676> rbeh <01732> dwd <05674> rbeyw(26:13)

26:13 kai <2532> diebh <1224> dauid eiv <1519> to <3588> peran <4008> kai <2532> esth <2476> epi <1909> thn <3588> korufhn tou <3588> orouv <3735> makroyen <3113> kai <2532> pollh <4183> h <3588> odov <3598> ana <303> meson <3319> autwn <846>

26:14 P <04428> Klmh <0413> la <07121> tarq <0859> hta <04310> ym <0559> rmayw <074> rnba <06030> Neyw <074> rnba <06030> hnet <03808> awlh <0559> rmal <05369> rn <01121> Nb <074> rnba <0413> law <05971> Meh <0413> la <01732> dwd <07121> arqyw(26:14)

26:14 kai <2532> prosekalesato dauid ton <3588> laon <2992> kai <2532> tw <3588> abennhr elalhsen <2980> legwn <3004> ouk <3364> apokriyhsei abennhr kai <2532> apekriyh abennhr kai <2532> eipen tiv <5100> ei <1510> su <4771> o <3588> kalwn <2564> me <1473>

26:15 <0113> Kynda <04428> Klmh <0853> ta <07843> tyxshl <05971> Meh <0259> dxa <0935> ab <03588> yk <04428> Klmh <0113> Kynda <0413> la <08104> trms <03808> al <04100> hmlw <03478> larvyb <03644> Kwmk <04310> ymw <0859> hta <0376> sya <03808> awlh <074> rnba <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw(26:15)

26:15 kai <2532> eipen dauid prov <4314> abennhr ouk <3364> anhr <435> su <4771> kai <2532> tiv <5100> wv <3739> su <4771> en <1722> israhl <2474> kai <2532> dia <1223> ti <5100> ou <3364> fulasseiv <5442> ton <3588> kurion <2962> sou <4771> ton <3588> basilea <935> oti <3754> eishlyen <1525> eiv <1519> ek <1537> tou <3588> laou <2992> diafyeirai <1311> ton <3588> basilea <935> kurion <2962> sou <4771>

26:16 <04763> *wytsarm {wtsarm} <0834> rsa <04325> Mymh <06835> txpu <0853> taw <04428> Klmh <02595> tynx <0335> ya <07200> har <06258> htew <03068> hwhy <04899> xysm <05921> le <0113> Mkynda <05921> le <08104> Mtrms <03808> al <0834> rsa <0859> Mta <04194> twm <01121> ynb <03588> yk <03068> hwhy <02416> yx <06213> tyve <0834> rsa <02088> hzh <01697> rbdh <02896> bwj <03808> al(26:16)

26:16 kai <2532> ouk <3364> agayon <18> to <3588> rhma <4487> touto <3778> o <3739> pepoihkav <4160> zh <2198> kuriov <2962> oti <3754> uioi <5207> yanatwsewv umeiv <4771> oi <3588> fulassontev <5442> ton <3588> basilea <935> kurion <2962> umwn <4771> ton <3588> criston <5547> kuriou <2962> kai <2532> nun <3568> ide <3708> dh <1161> to <3588> doru tou <3588> basilewv <935> kai <2532> o <3588> fakov tou <3588> udatov <5204> pou <4225> estin <1510> ta <3588> prov <4314> kefalhv <2776> autou <846>

26:17 <04428> Klmh <0113> ynda <06963> ylwq <01732> dwd <0559> rmayw <01732> dwd <01121> ynb <02088> hz <06963> Klwqh <0559> rmayw <01732> dwd <06963> lwq <0853> ta <07586> lwas <05234> rkyw(26:17)

26:17 kai <2532> epegnw <1921> saoul <4549> thn <3588> fwnhn <5456> tou <3588> dauid kai <2532> eipen h <1510> fwnh <5456> sou <4771> auth <3778> teknon <5043> dauid kai <2532> eipen dauid doulov <1401> sou <4771> kurie <2962> basileu <935>

26:18 <07451> her <03027> ydyb <04100> hmw <06213> ytyve <04100> hm <03588> yk <05650> wdbe <0310> yrxa <07291> Pdr <0113> ynda <02088> hz <04100> hml <0559> rmayw(26:18)

26:18 kai <2532> eipen ina <2443> ti <5100> touto <3778> katadiwkei <2614> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> opisw <3694> tou <3588> doulou <1401> autou <846> oti <3754> ti <5100> hmarthka <264> kai <2532> ti <5100> eureyh <2147> en <1722> emoi <1473> adikhma <92>

26:19 <0312> Myrxa <0430> Myhla <05647> dbe <01980> Kl <0559> rmal <03068> hwhy <05159> tlxnb <05596> xptohm <03117> Mwyh <01644> ynwsrg <03588> yk <03068> hwhy <06440> ynpl <01992> Mh <0779> Myrwra <0120> Mdah <01121> ynb <0518> Maw <04503> hxnm <07306> xry <0> yb <05496> Ktyoh <03068> hwhy <0518> Ma <05650> wdbe <01697> yrbd <0853> ta <04428> Klmh <0113> ynda <04994> an <08085> emsy <06258> htew(26:19)

26:19 kai <2532> nun <3568> akousatw <191> dh <1161> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> o <3588> basileuv <935> to <3588> rhma <4487> tou <3588> doulou <1401> autou <846> ei <1487> o <3588> yeov <2316> episeiei se <4771> ep <1909> eme <1473> osfranyeih yusiav <2378> sou <4771> kai <2532> ei <1487> uioi <5207> anyrwpwn <444> epikataratoi <1944> outoi <3778> enwpion <1799> kuriou <2962> oti <3754> exebalon <1544> me <1473> shmeron <4594> mh <3165> esthrisyai <4741> en <1722> klhronomia <2817> kuriou <2962> legontev <3004> poreuou <4198> douleue <1398> yeoiv <2316> eteroiv <2087>

26:20 <02022> Myrhb <07124> arqh <07291> Pdry <0834> rsak <0259> dxa <06550> serp <0853> ta <01245> sqbl <03478> larvy <04428> Klm <03318> auy <03588> yk <03068> hwhy <06440> ynp <05048> dgnm <0776> hura <01818> ymd <05307> lpy <0408> la <06258> htew(26:20)

26:20 kai <2532> nun <3568> mh <3165> pesoi <4098> to <3588> aima <129> mou <1473> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> ex <1537> enantiav <1727> proswpou <4383> kuriou <2962> oti <3754> exelhluyen <1831> o <3588> basileuv <935> israhl <2474> zhtein <2212> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> kaywv <2531> katadiwkei <2614> o <3588> nuktikorax en <1722> toiv <3588> oresin <3735>

26:21 <03966> dam <07235> hbrh <07686> hgsaw <05528> ytlkoh <02009> hnh <02088> hzh <03117> Mwyh <05869> Kynyeb <05315> yspn <03365> hrqy <0834> rsa <08478> txt <05750> dwe <0> Kl <07489> era <03808> al <03588> yk <01732> dwd <01121> ynb <07725> bws <02398> ytajx <07586> lwas <0559> rmayw(26:21)

26:21 kai <2532> eipen saoul <4549> hmarthka <264> epistrefe <1994> teknon <5043> dauid oti <3754> ou <3364> kakopoihsw <2554> se <4771> any <473> wn <3739> entimov <1784> quch <5590> mou <1473> en <1722> ofyalmoiv <3788> sou <4771> en <1722> th <3588> shmeron <4594> memataiwmai <3154> kai <2532> hgnohka <50> polla <4183> sfodra <4970>

26:22 <03947> hxqyw <05288> Myrenhm <0259> dxa <05674> rbeyw <04428> Klmh <02595> *tynx {tynxh} <02009> hnh <0559> rmayw <01732> dwd <06030> Neyw(26:22)

26:22 kai <2532> apekriyh dauid kai <2532> eipen idou <2400> to <3588> doru tou <3588> basilewv <935> dielyetw <1330> eiv <1519> twn <3588> paidariwn <3808> kai <2532> labetw <2983> auto <846>

26:23 <03068> hwhy <04899> xysmb <03027> ydy <07971> xlsl <014> ytyba <03808> alw <03027> dyb <03117> Mwyh <03068> hwhy <05414> Kntn <0834> rsa <0530> wtnma <0853> taw <06666> wtqdu <0853> ta <0376> syal <07725> bysy <03068> hwhyw(26:23)

26:23 kai <2532> kuriov <2962> epistreqei <1994> ekastw <1538> tav <3588> dikaiosunav <1343> autou <846> kai <2532> thn <3588> pistin <4102> autou <846> wv <3739> paredwken <3860> se <4771> kuriov <2962> shmeron <4594> eiv <1519> ceirav <5495> mou <1473> kai <2532> ouk <3364> hyelhsa <2309> epenegkein <2018> ceira <5495> mou <1473> epi <1909> criston <5547> kuriou <2962>

26:24 P <06869> hru <03605> lkm <05337> ynluyw <03068> hwhy <05869> ynyeb <05315> yspn <01431> ldgt <03651> Nk <05869> ynyeb <02088> hzh <03117> Mwyh <05315> Kspn <01431> hldg <0834> rsak <02009> hnhw(26:24)

26:24 kai <2532> idou <2400> kaywv <2531> emegalunyh h <3588> quch <5590> sou <4771> shmeron <4594> en <1722> tauth <3778> en <1722> ofyalmoiv <3788> mou <1473> outwv <3778> megalunyeih <3170> h <3588> quch <5590> mou <1473> enwpion <1799> kuriou <2962> kai <2532> skepasai me <1473> kai <2532> exeleitai <1807> me <1473> ek <1537> pashv <3956> yliqewv <2347>

26:25 P <04725> wmwqml <07725> bs <07586> lwasw <01870> wkrdl <01732> dwd <01980> Klyw <03201> lkwt <03201> lky <01571> Mgw <06213> hvet <06213> hve <01571> Mg <01732> dwd <01121> ynb <0859> hta <01288> Kwrb <01732> dwd <0413> la <07586> lwas <0559> rmayw(26:25)

26:25 kai <2532> eipen saoul <4549> prov <4314> dauid euloghmenov su <4771> teknon <5043> kai <2532> poiwn <4160> poihseiv <4160> kai <2532> dunamenov <1410> dunhsei <1410> kai <2532> aphlyen <565> dauid eiv <1519> thn <3588> odon <3598> autou <846> kai <2532> saoul <4549> anestreqen <390> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> autou <846>TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA