TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yesaya 10

10:1 <03789> wbtk <05999> lme <03789> Mybtkmw <0205> Nwa <02711> yqqx <02710> Myqqxh <01945> ywh(10:1)

10:1 ouai <3759> toiv <3588> grafousin <1125> ponhrian <4189> grafontev <1125> gar <1063> ponhrian <4189> grafousin <1125>

10:2 <0962> wzby <03490> Mymwty <0853> taw <07998> Mlls <0490> twnmla <01961> twyhl <05971> yme <06041> yyne <04941> jpsm <01497> lzglw <01800> Myld <01779> Nydm <05186> twjhl(10:2)

10:2 ekklinontev <1578> krisin <2920> ptwcwn <4434> arpazontev <726> krima <2917> penhtwn <3993> tou <3588> laou <2992> mou <1473> wste <5620> einai <1510> autoiv <846> chran <5503> eiv <1519> arpaghn <724> kai <2532> orfanon <3737> eiv <1519> pronomhn

10:3 <03519> Mkdwbk <05800> wbzet <0575> hnaw <05833> hrzel <05127> wownt <04310> ym <05921> le <0935> awbt <04801> qxrmm <07722> hawslw <06486> hdqp <03117> Mwyl <06213> wvet <04100> hmw(10:3)

10:3 kai <2532> ti <5100> poihsousin <4160> en <1722> th <3588> hmera <2250> thv <3588> episkophv <1984> h <3588> gar <1063> yliqiv <2347> umin <4771> porrwyen hxei <1854> kai <2532> prov <4314> tina <5100> katafeuxesye <2703> tou <3588> bohyhyhnai <997> kai <2532> pou <4225> kataleiqete <2641> thn <3588> doxan <1391> umwn <4771>

10:4 o <05186> hywjn <03027> wdy <05750> dwew <0639> wpa <07725> bs <03808> al <02063> taz <03605> lkb <05307> wlpy <02026> Mygwrh <08478> txtw <0616> ryoa <08478> txt <03766> erk <01115> ytlb(10:4)

10:4 tou <3588> mh <3165> empesein <1706> eiv <1519> epagwghn epi <1909> pasi <3956> toutoiv <3778> ouk <3364> apestrafh <654> o <3588> yumov <2372> all <235> eti <2089> h <3588> ceir <5495> uqhlh <5308>

10:5 <02195> ymez <03027> Mdyb <01931> awh <04294> hjmw <0639> ypa <07626> jbs <0804> rwsa <01945> ywh(10:5)

10:5 ouai <3759> assurioiv h <3588> rabdov tou <3588> yumou <2372> mou <1473> kai <2532> orghv <3709> estin <1510> en <1722> taiv <3588> cersin <5495> autwn <846>

10:6 <02351> twuwx <02563> rmxk <04823> omrm <07760> *wmwvlw {wmyvlw} <0957> zb <0962> zblw <07998> lls <07997> llsl <06680> wnwua <05678> ytrbe <05971> Me <05921> lew <07971> wnxlsa <02611> Pnx <01471> ywgb(10:6)

10:6 thn <3588> orghn <3709> mou <1473> eiv <1519> eynov <1484> anomon <459> apostelw <649> kai <2532> tw <3588> emw <1699> law <2992> suntaxw <4929> poihsai <4160> skula <4661> kai <2532> pronomhn kai <2532> katapatein <2662> tav <3588> poleiv <4172> kai <2532> yeinai <5087> autav <846> eiv <1519> koniorton <2868>

10:7 <04592> jem <03808> al <01471> Mywg <03772> tyrkhlw <03824> wbblb <08045> dymshl <03588> yk <02803> bsxy <03651> Nk <03808> al <03824> wbblw <01819> hmdy <03651> Nk <03808> al <01931> awhw(10:7)

10:7 autov <846> de <1161> ouc <3364> outwv <3778> eneyumhyh <1760> kai <2532> th <3588> quch <5590> ouc <3364> outwv <3778> lelogistai <3049> alla <235> apallaxei <525> o <3588> nouv <3563> autou <846> kai <2532> tou <3588> eynh <1484> exoleyreusai ouk <3364> oliga <3641>

10:8 <04428> Myklm <03162> wdxy <08269> yrv <03808> alh <0559> rmay <03588> yk(10:8)

10:8 kai <2532> ean <1437> eipwsin autw <846> su <4771> monov <3441> ei <1510> arcwn <758>

10:9 <08111> Nwrms <01834> qvmdk <03808> al <0518> Ma <02574> tmx <0774> dprak <03808> al <0518> Ma <03641> wnlk <03751> symkrkk <03808> alh(10:9)

10:9 kai <2532> erei ouk <3364> elabon <2983> thn <3588> cwran <5561> thn <3588> epanw <1883> babulwnov <897> kai <2532> calannh ou <3364> o <3588> purgov <4444> wkodomhyh <3618> kai <2532> elabon <2983> arabian <688> kai <2532> damaskon <1154> kai <2532> samareian <4540>

10:10 <08111> Nwrmsmw <03389> Mlswrym <06456> Mhylyopw <0457> lylah <04467> tklmml <03027> ydy <04672> haum <0834> rsak(10:10)

10:10 on <3739> tropon <5158> tautav <3778> elabon <2983> en <1722> th <3588> ceiri <5495> mou <1473> kai <2532> pasav <3956> tav <3588> arcav <746> lhmqomai <2983> ololuxate <3649> ta <3588> glupta en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> en <1722> samareia <4540>

10:11 o <06091> hybuelw <03389> Mlswryl <06213> hvea <03651> Nk <0457> hylylalw <08111> Nwrmsl <06213> ytyve <0834> rsak <03808> alh(10:11)

10:11 on <3739> tropon <5158> gar <1063> epoihsa <4160> samareia <4540> kai <2532> toiv <3588> ceiropoihtoiv <5499> authv <846> outwv <3778> poihsw <4160> kai <2532> ierousalhm <2419> kai <2532> toiv <3588> eidwloiv <1497> authv <846>

10:12 <05869> wynye <07312> Mwr <08597> trapt <05921> lew <0804> rwsa <04428> Klm <03824> bbl <01433> ldg <06529> yrp <05921> le <06485> dqpa <03389> Mlswrybw <06726> Nwyu <02022> rhb <04639> whvem <03605> lk <0853> ta <0136> ynda <01214> euby <03588> yk <01961> hyhw(10:12)

10:12 kai <2532> estai <1510> otan <3752> suntelesh <4931> kuriov <2962> panta <3956> poiwn <4169> en <1722> tw <3588> orei <3735> siwn <4622> kai <2532> en <1722> ierousalhm <2419> epaxei epi <1909> ton <3588> noun <3563> ton <3588> megan <3173> ton <3588> arconta <758> twn <3588> assuriwn kai <2532> epi <1909> to <3588> uqov <5311> thv <3588> doxhv <1391> twn <3588> ofyalmwn <3788> autou <846>

10:13 <03427> Mybswy <047> rybak <03381> dyrwaw <08154> ytvws <06264> *Mhytwdwtew {Mhytdytew} <05971> Myme <01367> tlwbg <05493> ryoaw <0995> ytwnbn <03588> yk <02451> ytmkxbw <06213> ytyve <03027> ydy <03581> xkb <0559> rma <03588> yk(10:13)

10:13 eipen gar <1063> th <3588> iscui <2479> poihsw <4160> kai <2532> th <3588> sofia <4678> thv <3588> sunesewv <4907> afelw oria <3725> eynwn <1484> kai <2532> thn <3588> iscun <2479> autwn <846> pronomeusw kai <2532> seisw <4579> poleiv <4172> katoikoumenav

10:14 <06850> Pupumw <06310> hp <06475> hupw <03671> Pnk <05074> ddn <01961> hyh <03808> alw <0622> ytpoa <0589> yna <0776> Urah <03605> lk <05800> twbze <01000> Myuyb <0622> Poakw <05971> Mymeh <02428> lyxl <03027> ydy <07064> Nqk <04672> aumtw(10:14)

10:14 kai <2532> thn <3588> oikoumenhn <3611> olhn <3650> katalhmqomai <2638> th <3588> ceiri <5495> wv <3739> nossian <3555> kai <2532> wv <3739> kataleleimmena <2641> wa <5609> arw <142> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> ov <3739> diafeuxetai <1309> me <1473> h <2228> anteiph moi <1473>

10:15 <06086> Ue <03808> al <04294> hjm <07311> Myrhk <07311> wymyrm <0853> taw <07626> jbs <05130> Pynhk <05130> wpynm <05921> le <04883> rwvmh <01431> ldgty <0518> Ma <0> wb <02672> buxh <05921> le <01631> Nzrgh <06286> raptyh(10:15)

10:15 mh <3165> doxasyhsetai <1392> axinh <513> aneu <427> tou <3588> koptontov <2875> en <1722> auth <846> h <2228> uqwyhsetai <5312> priwn aneu <427> tou <3588> elkontov auton <846> wsautwv <5615> ean <1437> tiv <5100> arh <142> rabdon h <2228> xulon <3586>

10:16 <0784> sa <03350> dwqyk <03350> dqy <03344> dqy <03519> wdbk <08478> txtw <07332> Nwzr <04924> wynmsmb <06635> twabu <03068> hwhy <0113> Nwdah <07971> xlsy <03651> Nkl(10:16)

10:16 kai <2532> ouc <3364> outwv <3778> alla <235> apostelei <649> kuriov <2962> sabawy <4519> eiv <1519> thn <3588> shn <4674> timhn <5092> atimian <819> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> shn <4674> doxan <1391> pur <4442> kaiomenon <2545> kauyhsetai <2545>

10:17 <0259> dxa <03117> Mwyb <08068> wrymsw <07898> wtys <0398> hlkaw <01197> hrebw <03852> hbhll <06918> wswdqw <0784> sal <03478> larvy <0216> rwa <01961> hyhw(10:17)

10:17 kai <2532> estai <1510> to <3588> fwv <5457> tou <3588> israhl <2474> eiv <1519> pur <4442> kai <2532> agiasei <37> auton <846> en <1722> puri <4442> kaiomenw <2545> kai <2532> fagetai <2068> wsei <5616> corton thn <3588> ulhn <5208> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565>

10:18 <05264> oon <04549> oomk <01961> hyhw <03615> hlky <01320> rvb <05704> dew <05315> spnm <03759> wlmrkw <03293> wrey <03519> dwbkw(10:18)

10:18 aposbesyhsetai ta <3588> orh <3735> kai <2532> oi <3588> bounoi <1015> kai <2532> oi <3588> drumoi kai <2532> katafagetai <2719> apo <575> quchv <5590> ewv <2193> sarkwn <4561> kai <2532> estai <1510> o <3588> feugwn <5343> wv <3739> o <3588> feugwn <5343> apo <575> flogov <5395> kaiomenhv <2545>

10:19 P <03789> Mbtky <05288> renw <01961> wyhy <04557> rpom <03293> wrey <06086> Ue <07605> rasw(10:19)

10:19 kai <2532> oi <3588> kataleifyentev <2641> ap <575> autwn <846> esontai <1510> ariymov <706> kai <2532> paidion <3813> graqei <1125> autouv <846>

10:20 <0571> tmab <03478> larvy <06918> swdq <03068> hwhy <05921> le <08172> Nesnw <05221> whkm <05921> le <08172> Neshl <03290> bqey <01004> tyb <06413> tjylpw <03478> larvy <07605> ras <05750> dwe <03254> Pyowy <03808> al <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw(10:20)

10:20 kai <2532> estai <1510> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> ouketi <3765> prosteyhsetai <4369> to <3588> kataleifyen <2641> israhl <2474> kai <2532> oi <3588> swyentev <4982> tou <3588> iakwb <2384> ouketi <3765> mh <3165> pepoiyotev <3982> wsin <3775> epi <1909> touv <3588> adikhsantav <91> autouv <846> alla <235> esontai <1510> pepoiyotev <3982> epi <1909> ton <3588> yeon <2316> ton <3588> agion <40> tou <3588> israhl <2474> th <3588> alhyeia <225>

10:21 <01368> rwbg <0410> la <0413> la <03290> bqey <07605> ras <07725> bwsy <07605> ras(10:21)

10:21 kai <2532> estai <1510> to <3588> kataleifyen <2641> tou <3588> iakwb <2384> epi <1909> yeon <2316> iscuonta <2480>

10:22 <06666> hqdu <07857> Pjws <02782> Uwrx <03631> Nwylk <0> wb <07725> bwsy <07605> ras <03220> Myh <02344> lwxk <03478> larvy <05971> Kme <01961> hyhy <0518> Ma <03588> yk(10:22)

10:22 kai <2532> ean <1437> genhtai <1096> o <3588> laov <2992> israhl <2474> wv <3739> h <3588> ammov <285> thv <3588> yalasshv <2281> to <3588> kataleimma <2640> autwn <846> swyhsetai <4982> logon <3056> gar <1063> suntelwn <4931> kai <2532> suntemnwn <4932> en <1722> dikaiosunh <1343>

10:23 o <0776> Urah <03605> lk <07130> brqb <06213> hve <06635> twabu <03069> hwhy <0136> ynda <02782> hurxnw <03617> hlk <03588> yk(10:23)

10:23 oti <3754> logon <3056> suntetmhmenon <4932> poihsei <4160> o <3588> yeov <2316> en <1722> th <3588> oikoumenh <3611> olh <3650>

10:24 <04714> Myrum <01870> Krdb <05921> Kyle <05375> avy <04294> whjmw <05221> hkky <07626> jbsb <0804> rwsam <06726> Nwyu <03427> bsy <05971> yme <03372> aryt <0408> la <06635> twabu <03068> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(10:24)

10:24 dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> sabawy <4519> mh <3165> fobou <5399> o <3588> laov <2992> mou <1473> oi <3588> katoikountev en <1722> siwn <4622> apo <575> assuriwn oti <3754> en <1722> rabdw pataxei <3960> se <4771> plhghn <4127> gar <1063> egw <1473> epagw epi <1909> se <4771> tou <3588> idein <3708> odon <3598> aiguptou <125>

10:25 <08399> Mtylbt <05921> le <0639> ypaw <02195> Mez <03615> hlkw <04213> rezm <04592> jem <05750> dwe <03588> yk(10:25)

10:25 eti <2089> gar <1063> mikron <3398> kai <2532> pausetai <3973> h <3588> orgh <3709> o <3588> de <1161> yumov <2372> mou <1473> epi <1909> thn <3588> boulhn <1012> autwn <846>

10:26 <04714> Myrum <01870> Krdb <05375> wavnw <03220> Myh <05921> le <04294> whjmw <06159> brwe <06697> rwub <04080> Nydm <04347> tkmk <07752> jws <06635> twabu <03068> hwhy <05921> wyle <05782> rrwew(10:26)

10:26 kai <2532> epegerei o <3588> yeov <2316> ep <1909> autouv <846> kata <2596> thn <3588> plhghn <4127> thn <3588> madiam en <1722> topw <5117> yliqewv <2347> kai <2532> o <3588> yumov <2372> autou <846> th <3588> odw <3598> th <3588> kata <2596> yalassan <2281> eiv <1519> thn <3588> odon <3598> thn <3588> kat <2596> aigupton <125>

10:27 <08081> Nms <06440> ynpm <05923> le <02254> lbxw <06677> Krawu <05921> lem <05923> wlew <07926> Kmks <05921> lem <05448> wlbo <05493> rwoy <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw(10:27)

10:27 kai <2532> estai <1510> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> afaireyhsetai o <3588> fobov <5401> autou <846> apo <575> sou <4771> kai <2532> o <3588> zugov <2218> autou <846> apo <575> tou <3588> wmou <3676> sou <4771> kai <2532> katafyarhsetai o <3588> zugov <2218> apo <575> twn <3588> wmwn <3676> umwn <4771>

10:28 <03627> wylk <06485> dyqpy <04363> vmkml <04051> Nwrgmb <05674> rbe <05857> tye <05921> le <0935> ab(10:28)

10:28 hxei <1854> gar <1063> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> aggai kai <2532> pareleusetai <3928> eiv <1519> magedw kai <2532> en <1722> macmav yhsei <5087> ta <3588> skeuh <4632> autou <846>

10:29 <05127> hon <07586> lwas <01390> tebg <07414> hmrh <02729> hdrx <0> wnl <04411> Nwlm <01387> ebg <04569> hrbem <05674> wrbe(10:29)

10:29 kai <2532> pareleusetai <3928> faragga <5327> kai <2532> hxei <1854> eiv <1519> aggai fobov <5401> lhmqetai <2983> rama polin <4172> saoul <4549> feuxetai <5343>

10:30 <06068> twtne <06041> hyne <03919> hsyl <07181> ybysqh <01554> Mylg <01323> tb <06963> Klwq <06670> ylhu(10:30)

10:30 h <3588> yugathr <2364> gallim epakousetai laisa epakousetai anaywy

10:31 <05756> wzyeh <01374> Mybgh <03427> ybsy <04088> hnmdm <05074> hddn(10:31)

10:31 exesth <1839> madebhna kai <2532> oi <3588> katoikountev gibbir parakaleite <3870>

10:32 o <03389> Mlswry <01389> tebg <01323> Nwyu <01004> *tb {tyb} <02022> rh <03027> wdy <05130> Ppny <05975> dmel <05011> bnb <03117> Mwyh <05750> dwe(10:32)

10:32 shmeron <4594> en <1722> odw <3598> tou <3588> meinai <3306> th <3588> ceiri <5495> parakaleite <3870> to <3588> orov <3735> thn <3588> yugatera <2364> siwn <4622> kai <2532> oi <3588> bounoi <1015> oi <3588> en <1722> ierousalhm <2419>

10:33 <08213> wlpsy <01364> Myhbghw <01438> Myewdg <06967> hmwqh <07311> ymrw <04637> huremb <06288> hrap <05586> Peom <06635> twabu <03068> hwhy <0113> Nwdah <02009> hnh(10:33)

10:33 idou <2400> gar <1063> o <3588> despothv <1203> kuriov <2962> sabawy <4519> suntarassei touv <3588> endoxouv <1741> meta <3326> iscuov <2479> kai <2532> oi <3588> uqhloi <5308> th <3588> ubrei <5196> suntribhsontai <4937> kai <2532> oi <3588> uqhloi <5308> tapeinwyhsontai <5013>

10:34 o <05307> lwpy <0117> rydab <03844> Nwnblhw <01270> lzrbb <03293> reyh <05442> ykbo <05362> Pqnw(10:34)

10:34 kai <2532> pesountai <4098> oi <3588> uqhloi <5308> macaira <3162> o <3588> de <1161> libanov <3030> sun <4862> toiv <3588> uqhloiv <5308> peseitai <4098>TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA